Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900012

1.3 Site name

Lankamaan harjualue

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.175800
Latitude:62.461900

2.2 Area [ha]

121.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7160  info      0.2  0.00 
7230  info      0.3  0.00 
9010  info      0.6  0.00 
9060  info      44  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia               
Carex dioica                   
Dactylorhiza incarnata                   
Hammarbya paludosa                   
Juncus stygius                   
Loeskypnum badium                   
A108Tetrao urogallus               
Trichocolea tomentella                   
Warnstorfia sarmentosa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N077.00
N1792.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lankaharjun-Pyykkiharjun harjuselänne on noin 3000 m pitkä ja 100-400 m leveä, korkeus on paikoin noin 32,5 m. Harju on paikoin hyvinkin jyrkkärinteinen ja jokseenkin terävälakinen, paikoin tasalakinen. Alueella on useita pienehköjä suppia, joista suurimmassa on Köykkälampi. Se on harjusuppalampi, jossa vesi vähenee tuntuvasti loppukesästä. Pohja on savinen ja mutainen, vesi kirkasta. Harjumetsistä on säilynyt parhaiten Köykkäharju-Lankaharju, jonka puustossa on siellä täällä mäntymaapuita ja koivupökkelöitä. Leipämäenharju on harjualue, joka käsittää melko jyrkkärinteisen, n. 15 m korkean harjuselänteen. Harjuselänteen rinteillä ja sivuilla on muutamia harjukuoppia. Selänteen itäsivuilla on useita lähteitä, jotka liittyvät kasvistollisesti arvokkaaseen lähdesuohon. Lähdesuo edustaa Keski-Suomessa harvinaisia lähteisiä soita, joille on tyypillistä voimakas ravinteisuus. Lähdesuolla on kolmen suurimman lähteen lisäksi laaja-alainen tihkupinta-alue suon reunassa, sekä suon ja jyrkkänä nousevan harjun rajalla. Lähdesuo on eräänlainen rinnesuo, jolla tavataan useita suotyyppejä mm. lettorämettä, rahkarämettä, korpirämettä, varsinaista nevarämettä ja metsäkortekorpea. Suo on lajistollisesti arvokas vaateliasta lajistoa kasvava suo. Kokonaisuudessaan kohde on maisemallisesti arvokas, tiemaiseman kannalta merkittävä alue. Alueella on merkitystä myös virkistys- ja retkeilyalueena.

4.2 Quality and importance

Kohde koostuu harjualueesta, jonka biologisesti arvokkain alue on Leipämäenharjuun rajautuva Lähdesuo. Suo on Keski-Suomessa harvinaisen laaja lähteinen rinnesuo, jossa esiintyy ravinteisuutta vaativaa ja harvinaista kasvilajistoa. Lankaharjun supassa sijaitseva Köykkälampi edustaa erikoista lampityyppiä, harjusuppalampea. Se on säilynyt luonnontilaisena ja sillä on maisemallisia arvoja. Harjuselänne on kokonaisuudessaan säilynyt hyvin soranotolta. Lähdesuolla kasvaa useita kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainittuja Keski-Suomessa uhanalaisia kasvilajeja. Alueet tulee suojella soranotolta. Muita uhkia voi olla harjumetsien tehometsätalous ja alueen vesitalouden muuttaminen. Lankajärven itäpuolisella harjulla maaperän kulumista voi edistää kesämökkien käyttö ja hallitsematon autoilu harjulla. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private94
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lammi, A. 1993: Keski-Suomen pienvesien suojelusuunnitelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys) Sundell, P. & Saari, V. 1986: Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan uhanalaiset kasvit. - Jyväskylän Yliopiston Biologian Laitoksen Tiedonantoja 47:1-74. (Tieteellinen julkaisu) Välivaara, R. ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. Jyväskylä. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Suomen Akatemia ja Keski-Suomen seutukaavaliitto 1978: Keski-Suomen harjututkimus. (Julkaisematon tieteellinen selvitys) Keski-Suomen seutukaavaliitto 1981: Keski-Suomen harjuluonto. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu nro 63 sarja B. 100 s. Hallman, J. 19.6.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Lähdesuo: Seutukaavan 3.vk SL, 5. vk SL 623, soidensuojelun perusohjelman täydennysselvitys, Keski-Suomen pienvesiselvitys - Leipämäenharju: Seutukaavan 3. vk MY, 5. vk S/ha 662 - Lankaharju-Pyykkiharju: Seutukaavan 3. vk S1, 5. vk S/ha 661 - Köykkälampi: Keski-Suomen pienvesiselvitys Suojelun toteuttamiskeinot: - Leipämäenharju, Lankaharju-Pyykkiharju: Maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki - Lähdesuo: Luonnonsuojelulaki (ostettu valtiolle suojelutarkoitukseen)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus / Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY