Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900015

1.3 Site name

Jurvon alue - Jouhtisen metsä

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.940800
Latitude:62.605300

2.2 Area [ha]

452.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      226.1  0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      1.25  0.00 
7140  info      0.5  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      0.00 
9060  info      18  0.00 
91D0  info      14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1081Dytiscus latissimus         
I1037Ophiogomphus cecilia         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus             
A104Bonasa bonasia             
A038Cygnus cygnus             
A236Dryocopus martius             
A099Falco subbuteo             
A002Gavia arctica             
A001Gavia stellata             
A217Glaucidium passerinum             
Isoperla difformis                   
A640Larus fuscus fuscus             
5191Lycopodiella inundata                     
Fu  Phellinus viticola                   
A193Sterna hirundo             
A108Tetrao urogallus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0659.00
N076.00
N1735.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde on monipuolinen kirkasvetisen Iso-Jurvon ympäristöön keskittyvä alue. Järven koillispuolella on kahden järven väliin jäävä luode-kaakkosuuntainen, maisemallisesti erittäin arvokas järvenrantaharju, jonka kasvillisuus on pääosin kuivahkoa kangasta. Järven itäpuolella on myös kalliopaljastumia Jurvonvuoren rinteillä. Iso-Jurvoon laskee useiden lampien ja purojen muodostama yhtenäinen vesireitti, jonka varrella esiintyy paikoin rämeitä ja pienialaisia nevoja. Kohteen arvokkain vesireitti on kuitenkin Pieni-Jurvosta laskeva Jurvonjoki, jonka arvo perustuu uoman ja reunametsien luonnontilaisuuteen, kohteen maisemallisuuteen ja kalastoon. Jurvon alueen länsipuolella erillisenä sijaitseva Jouhtisen vanhan metsän kohde on luonnontilaista tiheää sekametsää ja korpea. Alueella esiintyy mm. tervaleppäkorpea.

4.2 Quality and importance

Monipuolinen kokonaisuus, jonka valtteja ovat edustava pienvesiluonto ja siihen sekä järviluontoon liittyvä harju-, luonnonmetsä- ja kallioluonto. Alueella on myös linnustollista arvoa. Iso-Jurvon rannassa olevien loma-asuntojen käyttö ja etenkin lisärakentaminen voi vaikuttaa haitallisesti vesilinnustoon ja rantamaisemaan. Soiden luonnontila ei ole kaikilta osin paras mahdollinen. Kunnostusojituksia ei tulisi tehdä. Jurvonjokea on aikanaan käytetty uittoon, mutta joen luonnontilaa on palautettu kalataloudellisin kunnostuksin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
ME01.04b
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.05o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private98
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Lammi, A. 1993: Keski-Suomen pienvesien suojelusuunnitelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys) Välivaara, R. ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. Jyväskylä. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Suomen Akatemia ja Keski-Suomen seutukaavaliitto 1978: Keski-Suomen harjututkimus. (Julkaisematon tieteellinen selvitys) Keski-Suomen seutukaavaliitto 1981: Keski-Suomen harjuluonto. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu nro 63 sarja B. 100 s. (Tieteellinen julkaisu) Hallman, J. & Luukkainen, A. 28.6.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) Hallman, J. 1995: Keski-Suomen yksityismaiden aarniometsäkohteiden merkittävää kääpä- ja kääväkäslajistoa. Keski-Suomen ympäristökeskus. - 4 s. (Raportti) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje). Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet-tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Jouhtisen metsä: Vanhojenmetsien suojeluohjelma, Keski-Suomen pienvesiselvitys, vahvistamattoman yleiskaavan SL -varaus - Jurvonharju: Seutukaavan 3. vk S1, 5. vk S/ha 660, vahvistamattoman yleiskaavan varaus - Naapikkaanpuro, Saarikkaanpuro, Iisjoki, Pietisjoki: K-S:n pienvesiselvitys, vahvistamattoman yleiskaavan varauksia - Muut kohteet: Vahvistamattoman yleiskaavan SL- ja MU -varaukset Suojelun toteuttamiskeinot: - Jouhtisen metsä ja ranta: Luonnonsuojelulaki - Jurvon alue: Rakennuslaki, maa-aineslaki, metsälaki, vesilaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY