Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900016

1.3 Site name

Peuravuori-Hoikanvuori

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.965300
Latitude:62.713900

2.2 Area [ha]

26.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      6.5  0.00 
9050  info      1.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia             
Fallopia dumetorum                   
Lobaria scrobiculata                   
Stachys sylvatica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N163.00
N1772.00
N2225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde sisältää Keiteleen rannassa Sumiasissa Peuravuoren korkean järvelle päin avautuvan jyrkänteen. Alueella on kalliorakoja, kallion tyven irtolohkareita, onkaloita ja ylikaltevia seinämiä. Peuravuoren laella on vartunutta mäntyä kasvavaa avokalliota, kalliot ovat pääosin jäkälä- ja sammalpeitteisiä. Jyrkänteen alla on pääosin OMaT -kallionaluslehto. Lehdon puustossa on isoja koivuja, aluspuuna kasvaa metsälehmusta, harmaaleppää ja pihlajaa. Pensaskerros on varsin peittävä, mm. näsiää ja haapaa kasvava. Monilajisessa kenttäkerroksessa kasvaa mm. kevätlinnunherne, mustakonnanmarja, lehto-orvokki ja pensaikkotatar. Hoikanvuoren laella metsätyyppinä on pääosin poronjäkälä- tai sammal-varpupeitteisiä CT ja VT- kalliomänniköitä, ja paikoin esiintyy pieniä soistumia. Hoikanvuoren eteläreunalla on kallioportaikkoja ja irtolohkareita. Jyrkänteet ovat matalahkoja, osin epäselviä. Maisema Peuravuoren ja Hoikanvuoren laelta järvelle on paikoin hieno, osin sulkeutunut maisema.

4.2 Quality and importance

Peuravuoren länsijyrkänne ja sen tyvellä sijaitseva lehto on kohteen arvokkain alue. Korkean kalliojyrkänteen alapuolella on runsaasti isoja metsälehmuksia kasvava tuore lehto, jonka kasvilajisto on vaateliasta. Osa lehdosta on rauhoitettu. Peuravuoren ja Hoikanvuoren laella on kaltevia jäkälä- ja sammalpeitteisiä sekä kasvipeitteettömiä avokalliopintoja. Uhkana lehdoille ja kalliokasvillisuudelle voi olla metsätalous. Toisaalta lehtojen kuusettuminenkin on mahdollinen kasvillisuutta tulevaisuudessa muuttava tekijä. Maa-aineslailla pyritään turvaamaan alueen ominaispiirteiden säilyminen estämällä kallioperän louhinta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982: Keski-Suomen lehtoalueselvitys. - Keski-Suomen seutukaavaliiton julkaisu n:o 66 sarja B. Jyväskylä. 102 s. (Tieteellinen julkaisu) Husa, J. & Kontula, T. 1997: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä. - Suomen ympäristökeskuksen moniste 71. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni) Välivaara, R. ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. Jyväskylä. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Välivaara, R. 1986: Konginkankaan, Sumiaisten, Suolahden ja Äänekosken uhanalaiset kasvit. - Keski-Suomen seutukaavaliitto. Julkaisu 82, sarja B. 45 s. (Tieteellinen julkaisu) Hallman, J. & Tissari, J. 3.7.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0096.00
FI164.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Rauhoitettu LH:n päätöksellä (0,6 ha) - Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma - Seutukaavan 1. vk SU, 5.vk SL 618 (0,6 ha) - Arvokkaat kallioalueet Suojelun toteuttamiskeinot: - Luonnonsuojelulaki (lehto, josta osa on jo rauhoitettu) - Maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY