Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900031

1.3 Site name

Peuralamminneva

1.4 First Compilation date

2003-03

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-01
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:2004-01
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.470800
Latitude:63.091100

2.2 Area [ha]

487.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      34  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7110  info      73  0.00 
7140  info      0.00 
7310  info      331  0.00 
9010  info      1.7  0.00 
91D0  info      38  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA054Anas acuta     
BA039Anser fabalis          DD 
BA039Anser fabalis     
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila          DD 
BA104Bonasa bonasia     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica     
BA098Falco columbarius          DD 
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus     
BA179Larus ridibundus     
BA179Larus ridibundus          DD 
BA152Lymnocryptes minimus          DD 
BA066Melanitta fusca          DD 
BA065Melanitta nigra          DD 
BA068Mergus albellus          DD 
BA260Motacilla flava     
BA151Philomachus pugnax          DD 
BA140Pluvialis apricaria     
BA193Sterna hirundo     
BA107Tetrao tetrix    10  10   
BA108Tetrao urogallus     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acleris comariana                   
Aphelia viburnana                   
Aspitates gilvaria                   
Boloria frigga                   
Carex livida                   
Dactylorhiza incarnata                   
Eriophorum gracile                   
5191Lycopodiella inundata                     
Nuphar pumila                   
Polytrichum jensenii                   
5233Sphagnum pulchrum                     
Sympistis funebris                   
Syngrapha microgamma                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N0786.00
N177.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Peuralamminneva on maisemaltaan avoin, laaja (487 ha) aapasuokokonaisuus, joka yhtenäisenä ja varsin luonnontilaisena on erittäin arvokas ja monipuolinen suo-alue. Suoalueella on laajoja metsäsaarekkeiden ja niemekkeiden toisistaan erottamia avonevoja, jotka muodostavat omat maisemalliset kokonaisuutensa. Suoalue on kasvillisuudeltaan vaihteleva. Pinta-alasta hallitsevia ovat avoimet kalvakka- ja lyhytkorsinevat sekä toisaalta neva- ja rämetyyppien yhdistymät. Monin paikoin esiintyy myös Sphagnum-rimpinevoja ja ruopparimpinevoja. Varsinkin Peuralammen lounais- ja eteläpuolella on mesotrofista suokasvillisuutta. Rimpisyys on runsasta lähes koko suon alueella. Peuralamminnenevan länsiosassa esiintyvä keidasräme edustaa keidassoiden luontotyyppiä. Lukuisten suotyyppien lisäksi alueen monimuotoisuutta lisäävät pienialaiset metsäsaarekkeet, suon luoteisosassa virtaava luonnontilainen puro ja suon pohjoisrajalla sijaitseva Peuralampi. Peuralampi on hyvin matala lintuveden ominaispiirteet täyttävä lampi. Lammen rannoille on muodostunut selvä erillinen lammenreunusneva. Metsäsaarekkeiden kasvillisuus vaihtelee jäkäläkankaista tuoreisiin kangasmetsiin. Kankaiden puustoa on monin paikoin käsitelty. Rajauksen ulkopuolisten alueiden laajoista ojituksista huolimatta itse Peuralamminneva on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Ainoastaan Peuralammen ympäristö ja paikoin suon reuna-alueet ovat kärsineet jonkin verran ojituksista ja vedenpinnan alenemisesta. Peuralamminnevan lajisto on monipuolinen ja alueen luonnonsuojelullista merkittävyyttä lisäävät valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset sekä harvinaiset kasvi- ja eläinlajit. Peuralamminnevalla on arvoa myös muutonaikaisena levähdysalueena ja pesimäaikaan alueella viihtyvät hanhien "luppoparvet".

4.2 Quality and importance

Peuralamminneva on varsin luonnontilaisena säilynyt laaja suoalue. Alue on suoluonnoltaan erittäin edustava niin suotyyppien kuin lajistonkin osalta. Alueella esiintyy kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) perusteella D mainitut lajit ovat alueellisesti tai kansallisesti uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia. Peuralamminnevan perhosfauna on runsas ja mielenkiintoinen. Alueelta on tavattu useita harvinaisia perhoslajeja: Keski-Suomen maakunnalle uusia lajeja ovat luhtatalvikääriäinen ja kääriäislaji Aphelia viburniana, alueellisesti harvinaisia suoympäristöön sidottuja lajeja ovat synkkänopsayökkönen ja keltahopeayökkönen, uhanalaisia lajeja ovat luumittari (valtakunnallisesti) sekä rahkahopeatäplä (alueellisesti). Peuralamminnevalla esiintyviin harvinaisiin lajeihin kuuluvat lisäksi sammalista kurjenrahkasammal ja rantakarhunsammal ja putkilokasveista punakämmekkä sekä Keski-Suomessa alueellisesti uhanalainen vaaleasara. Uuden uhanalaisuusluokituksen mukaisista uhanalaisista lajeista Peuralamminnevalla tavataan naurulokki (luokka NT) ja metsähanhi (luokka NT). Suomen kansainvälisistä vastuulajeista alueella esiintyy mm. tukkasotka, mustalintu ja jänkäkurppa. Peuralamminnevaa ympäröivien alueiden ojitukset ja kangasmaasaarekkeiden metsänhakkuut ovat jonkin verran heikentäneet alueen luonnontilaisuutta. Peuralamminnevan uhkana on jatkossakin ympäröivien suoalueiden ojitusten ja kangasmaiden metsänkäsittelyn vaikutukset suon vesitalouteen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal18
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private82
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ahola, M. 2000: Selvitys Kyyjärven kunnan Peuralamminnevan alueen perhosista v. 2000. Hallman, J. 2000: Muistio Peuralamminnevan maastoretkestä. (Julkaisematon) Lammi, A. 1993: Keski-Suomen pienvesien suojelusuunnitelma. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys) Leinikka, S & Tuominen, A. 2000: Huittisten, Kyyjärven ja Vimpelin turvetuotantoalueiden kasvillisuuskartoitukset kesällä 2000. Nieminen, E. 1996: Suomen tärkeät lintualueet (Keski-Suomi: Peuralamminneva). - Bird Life Suomi, IBA -projekti. (Julkaisematon selvitys) Saari, V. 1999: Muistio Peuralamminnevan kasvillisuudesta. (Julkaisematon) Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2000: Kyyjärven Peuralamminnevan ja Isonevan sekä Vimpelin Pihkamaanrämeen, Rahkanevan, Jokikurvinnevan ja Hallanevan linnustoselvitys vuonna 2000. Sigma Konsultit Oy. Vauhkonen, M. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Hakkari & Nyholm 2014: Natura-tietokantapäivityksessä käytetyt Tiira-lintutietopalvelun havainnot Keski-Suomessa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY