Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900035

1.3 Site name

Keiteleen Listonniemi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.080000
Latitude:62.870800

2.2 Area [ha]

1606.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      1010  0.00 
8220  info      50  0.00 
8230  info      20  0.00 
9010  info      33  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
91D0  info      6.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    10  20   
BA236Dryocopus martius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica    10   
BA640Larus fuscus fuscus    10   
BA179Larus ridibundus     
BA193Sterna hirundo    30   
BA107Tetrao tetrix    10  20  cmales   
BA108Tetrao urogallus    10  cmales   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Haploporus odorus                   
A105Lagopus lagopus                   
Racomitrium aciculare                   
Salmo trutta                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0663.00
N1732.00
N191.00
N224.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keiteleen Listonniemi sijaitsee Keski-Keiteleellä, jossa vesi on vähäravinteista, kirkasta ja happitilanteeltaan hyvä. Lievää säännöstelyä lukuunottamatta järvi on varsin luonnontilainen. Kallioperää hallitsevat kvartsi- ja granodioriitti. Maaperä on moreenia ja se muodustaa alueelle useita drumliineja. Naakelinmäki on yli 210 mmpy kohoava vuori Listonniemen kärkiosissa. Alueen rannat ovat pääosin kivikkoisia, mutta myös silokalliorantoja esiintyy. Keitele kuuluu ruokojärvityyppiin, mutta etenkin niukkakasvustoisilla rannoilla esiintyy myös pohjaversoiskasvillisuutta. Arvokkaaseen linnustoon kuuluu tyypillistä selkävesilinnustoa kuten kuikka ja selkälokki. Saarten linnustoon kuuluu myös riekko. Useissa saarissa kasvaa metsälehmusta ja paikoin metsä on ikääntyvää sekametsää josta löytyy myös vanhan metsän arvoja. Naakelinmäellä esiintyy myös lehtokasvillisuutta.

4.2 Quality and importance

Listonniemen alue on rakentamiselta varsin hyvin säilynyt, linnustollisesti merkittävä alue karulla ja vedenlaadultaan hyvänä säilyneellä Keski-Keiteleellä. Keiteleen kalastoon kuuluu alkuperäinen taimenkanta (kohta 3.3., muut tärkeät lajit), jota on ylläpidetty myös istutuksella. Rantaluonnon uhkatekijä on loma-asutus. Metsähakkuut voivat uhata alueen vanhan metsän arvoja sisältäviä kohteita. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal21
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private79
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ympäristöministeriö 1991: Rantojen suojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön luonnonsuojeluosasto, Selvitys 97. 143 s. + kartat. Helsinki. ISBN 951-47-3557.9, ISSN 0788-5913. (Viranomaisjulkaisu, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Hallman, J. 27.8.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon). Tuikka, K. 1993: Konginkankaan koillisosan rantojen luonto- ja maisemaselvitys. Äänekoski. 28 s. + liitteet. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Luomuksen lajirekisteri 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0093.00
FI167.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja selvitykset: - Rantojensuojeluohjelma - Naakelinmäki: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 619 - Ahkiosaari: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL, ostettu valtiolle - Pekankallio, Hietasaari, Iso Lehmisaari, Kuusisaari, Narrinsaari, Pekansaari: Seutukaavan 5. vk SL 626 - Seutukaavan virkistysalueita (V 103, 105) - Vahvistamattoman rantaosayleiskaavan SL- ja MU -varauksia Suojelun toteuttamiskeinot: - Vesilaki: vesialueet - Luonnonsuojelulaki: valtaosa maa-alueista - Rakennuslaki: Niininiemen kärki - Metsälaki: Alue Naakelinmäen eteläosassa

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY