Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900045

1.3 Site name

Housukosken alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.683100
Latitude:62.490600

2.2 Area [ha]

232.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.2  0.00 
3210  info      7.8  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7140  info      4.9  0.00 
7160  info      0.05  0.00 
9010  info      32  0.00 
9060  info      20  0.00 
91D0  info      12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra     
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia               
Castor canadensis                   
A350Corvus corax                   
A236Dryocopus martius               
Myopus schisticolor                   
A241Picoides tridactylus               
A108Tetrao urogallus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0714.00
N1610.00
N1766.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Housukosken alue on pinnanmuodoiltaan vaihteleva harjualue, jonka jokilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisää harjumetsäluontotyyppiin kuuluvat dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin pituinen. Jokireitti on varsin luonnontilainen ja siihen kuuluu koskijaksoja ja hitaasti virtaavaa meanderoivaa jokiuomaa. Jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen ja siellä elää mm. saukko. Jokilaaksossa esiintyy havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Etenkin kohteen etelä- ja keskiosassa esiintyy vanhoja luonnonmetsiä. Pohjoisosaa luonnehtivat talouskäytössä olevat mäntykankaat. Alueen tekee arvokkaaksi paitsi harjumuodostuma ja siihen liittyvä jokilaakso, myös luonnontilaisena säilyneet metsät. Jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa varttunutta aarnimaista kuusikkoa. Kohteen eteläosassa rantatörmän yläpuolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. Alueen monimuotoisuutta lisäävät lähteiset kohdat ja pienialaiset puustoiset suot.

4.2 Quality and importance

Housukosken alue on monimuotoinen jokilaakson ympärille sijoittuva harjualue, jonka luontoarvot liittyvät virtavesiluontoon ja siihen rajautuviin metsällisiin arvoihin. Luontodirektiivin liitteen II-lajeista alueella esiintyvät saukko ja liito-orava. Harju- ja dyynimuodostumien uhkana voi olla soranotto. Muutoin alueen luonteeseen voi vaikuttaa etenkin metsätalous. Hännättömänjoki on ahkerassa virkistyskalastuskäytössä, mikä näkyy polkuina joenvarressa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjailemalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXo
LXo
Li
Li
Li
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal18
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private82
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Koski, P. 16.7. ja 18.7.1996: Natura 2000 maastoinventointitiedot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. (Julkaisematon) Hallman, J 21.8.1996: Natura 2000 maastoinventointitiedot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. (Julkaisematon) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Sulkava, P. & R. 1992: Multian arvokkaat luontokohteet. Multian kunta. 94 s. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Mäkinen, K., Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T., & Sahala, L. 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. - Suomen ympäristö 32/2011.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Vanhojen metsien suojeluohjelma - Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 621, 3. vk S1, 5. vk S/ha 660, 5. vk pv 803 Suojelun toteuttamiskeinot: - Luonnonsuojelulaki: vanhojen metsien suojeluohjelma ja metsähallituksen maat - Maa-aineslaki ja metsälaki: muut maa-alueet - Vesilaki: vesialue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY