Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900079

1.3 Site name

Vanhanselkä-Ruppavuori

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.515600
Latitude:61.843100

2.2 Area [ha]

306.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      48.3  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7160  info      0.3  0.00 
8220  info      0.00 
8230  info      24  0.00 
9010  info      89  0.00 
9050  info      8.6  0.00 
9080  info      2.16  0.00 
91D0  info      3.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA062Aythya marila     
BA104Bonasa bonasia    10   
BA215Bubo bubo     
BA236Dryocopus martius     
I6169Euphydryas maturna         
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica    10   
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    10   
BA157Limosa lapponica     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra    10   
BA277Oenanthe oenanthe     
I1924Oxyporus mannerheimii         
BA072Pernis apivorus     
BA151Philomachus pugnax    10   
BA241Picoides tridactylus     
BA006Podiceps grisegena     
M1910Pteromys volans     
BA193Sterna hirundo    20  30   
BA108Tetrao urogallus    cmales   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agathidium pallidum                   
Alcis jubatus                   
Allandrus undulatus                   
Fu  Antrodia mellita                   
Aradus betulinus                   
Aradus obtectus                   
Fu  Asterodon ferruginosus                   
Campanula cervicaria                   
Chrysosplenium alternifolium                   
Cis fissicornis                   
Cixidia lapponica                   
Epipactis helleborine                   
Hepatica nobilis                   
Impatiens noli-tangere                   
Keroplatus tipuloides                   
Lobaria pulmonaria                   
1357Martes martes                     
Mycetophagus quadripustulatus                   
Neckera pennata                   
Peltis grossa                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus viticola                   
Platynus mannerheimii                   
Poa remota                   
Scardia boletella                   
Silene rupestris                   
Spergula morisonii                   
Sphaeriestes stockmanni                   
Stellaria nemorum                   
Tilia cordata                   
Tomoxia bucephala                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N072.00
N1612.00
N1738.00
N1915.00
N2218.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vanhanselkä-Ruppavuori on monipuolinen ja laajahko kokonaisuus, jonka ytiminä ovat neljä luonnonmetsäaluetta (Kuruvuori, Lätkännenä, Ruppavuori ja Haukkavuori) sekä luonnontilaisia kalliosaaria ja rantametsiä. Kohde on varsin rikkonainen mutta myös vaihteleva: Kuvioita on kapeista viileistä notkoista massiivisiin kalliojyrkänteisiin ja luonnonmetsiä puhtaista lehtimetsistä kuusivaltaisiin metsiin. Kohteeseen rajattujen kuvioiden luonnontilaisuus on hyvä. Alueella on runsas selkävesilinnusto. Kuruvuoren alueella on uhanalaisen lajin elinympäristöä ja kohteella tavataan useita vanhojen metsien lintulajeja. Ruppavuoren alue on hyönteislajistoltaan edustava vanhan metsän kohde. Ruppavuoren itärinne on jyrkkä ja hyvin louhikkoinen ja sen tyvellä kasvaa suuria haapoja. Pienilmastoltaan haavikko on kostea. Alueeseen kuuluu myös arvokkaisiin pienvesikohteisiin kuuluva lehtoa kasvava puronotkelma, jonka alaosassa on lähteinen lehtokorpikuvio. Särkijoen rannoilla esiintyy koivu- ja pajuvaltaista luhtaa. Pirttiniemi on keskiosistaan suurelta osin hakattu, mutta rantaan on jätettu kapea suojavyöhyke ja niemen länsiosassa on vielä vanhaa luonnontilaisen kaltaista metsää. Haukkavuori sijaitsee Päijänteen länsirannan lähellä. Haukkavuoreen kuuluu jyrkkä kallioseinämä, joka on lähes 800 m pitkä, likimain pohjois-eteläsuuntainen ja etelään viettävä. Jyrkimmät kohdat ovat pystysuoraa noin 10 m korkeaa kallioseinämää. Lisäksi alueeseen kuuluu Haukkavuoren kaakkoon viettävä loivempi rinne, jossa on mänty-kuusi-koivu-haapa-sekapuusto, kelopuuta on jo jonkin verran. Kasvillisuus on puolukka-mustikkatyypin kangasta. Sokkovuoren alue on Haukkavuoren lounaispuolella sijaitseva Päijänteen niemi, jolle ovat tyypillisiä kallioiset rinteet ja kitulias mäntyvaltainen puusto. Niemen kaakkois- ja länsirannalla on kaavoitettu kesämökkitontteja, jotka eivät ole tämän Natura -rajauksen sisällä.

4.2 Quality and importance

Rikkonaisesti luonteesta huolimatta kohde on varsin merkittävä vanhojen metsien ja selkävesien suojelussa. Monipuolisista ja luonnontilaisista metsistä johtuen kohteella tavataan monimuotoinen vanhojen metsien lajisto, mm. pikkusieppo, pohjantikka, haavanriippusammal sekä useat uhanalaiset hyönteislajit (kohta 3.3., muut tärkeät lajit). Selkäsaaressa pesii selkälokkeja, kalatiiroja (20 paria) ja saarissa tavataan myös kaikki kolme Suomessa pesivää pientä jalohaukkalajia. Pikkusaaret ovat siis merkittäviä uhanalaisen ja direktiivilajiston esiintymisalueita. Luontodirektiivin laji kirjoverkkoperhonen esiintyy Kuruvuoressa. Vanhojen metsien tulevaisuus on pääosin turvattu, merkittävin lajiston tulevaisuutta uhkaava tekijä lienee vesillä liikkuminen ja mökkeily, jotka aiheuttavat kulumisvaurioita pienemmissä saarissa ja osin heikentävät jo nykyään selkävesilinnuston pesimätulosta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
HG01i
LG01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private59
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ympäristöministeriö 1992: Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelma. (Julkaisematon selvitys) Hallman, J. 1996: Natura 2000 maastoinventointitiedot, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. (Julkaisematon arkistotieto) Hyvärinen, E./Keski-Suomen ympäristökeskus: maastoinventointi 25.7.2000. Lammi, A. 1993. Keski-Suomen Pienvesien Suojeluohjelma. Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 233 s. (Julkaisematon selvitys) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Ahlroth, P. ym. 1995: Uhanalaisten lajien maastolomakkeet. (Julkaisematon arkistotieto) Hallman, J. 1995: Keski-Suomen yksityismaiden aarniometsäkohteiden merkittävää kääpä- ja kääväkäslajistoa. Keski-Suomen ympäristökeskus. - 4 s. (Raportti) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0090.00
FI1610.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Ruppavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma - Haukkavuori: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys - Paatsalo: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys, rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk , 5. vk MV 762 - Kuruvuori: Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman I -alue, seutukaavan 5. vk SL 621 - Harasaari: Rantojensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 639 - Pirttiniemi: luonnonsuojelualue, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 636 - Oravasaari-Vehkasaari: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 769 - Metelinkiukaat: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 638 - Vehkakivet: Seutukaavan 4. vk MV, 5. vk MV 770 - Kalliosaari: Seutukaavan 1. vk V12, 5. vk V 105 Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki: Ruppavuori (rauhoitettu), Haukkavuori, Sokkovuori, Paatsalo, Kuruvuori (lähes kokonaan hankittu valtiolle suojelutarkoitukseen), Metelinkiukaat, Harasaari, Ehtama, Majasaari, Vehkakivet, osa Oravasaaresta, Ykspetäjä, Metsäkanan pohjoispuoliset luodot, Merikivet, Kalliosaaren luoteis- ja länsipuoliset saaret, Laurikaisten luoteispuoliset luodot, Sorvanlahden lehtimetsä - Rakennuslaki, metsälaki: osa Oravasaaresta, Kalliosaari - Vesialueet: Vesilaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY