Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900081

1.3 Site name

Tervajärvi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.717800
Latitude:62.368300

2.2 Area [ha]

24.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      4.2  0.00 
9080  info      2.1  0.00 
91D0  info      2.4  0.00 
91E0  info      1.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10  12   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    10   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera           
BA039Anser fabalis    60  105   
BA028Ardea cinerea     
BA222Asio flammeus     
BA059Aythya ferina    10   
BA061Aythya fuligula     
BA104Bonasa bonasia     
BA087Buteo buteo     
BA146Calidris temminckii     
BA081Circus aeruginosus           
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    40  50   
BA239Dendrocopos leucotos     
BA379Emberiza hortulana     
BA098Falco columbarius     
BA096Falco tinnunculus     
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus    30  90   
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus           
BA177Larus minutus    10   
BA179Larus ridibundus    300   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica     
BA068Mergus albellus     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    22  30   
BA007Podiceps auritus     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    150  400   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Thalictrum flavum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0799.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tervajärvi on kuivatun järven pohjalle muodostunut keväisin tulviva alue. Vetensä Tervajärvi saa Kuokanjoesta ja ympäröivistä ojista. Tervajärvi laskee Tervajokea pitkin Lehesjärveen. Keväisin ja runsassateisina aikoina vedet kerääntyvät entisen järven pohjalle muodostaen alueen eteläpäähän aiemmin laidunnuksessa olleelle niitylle avovesialueen. Alueen koillisosassa oleva paju- ja koivuvaltainen pensaikkometsä jää tällöin myös tulvan alle. Tervajärvellä on laajalti tulvametsää ja kosteimmilla kohdilla esiintyy luhtametsää. Puusto on osin tiheää pajupensaikkoa, osin koivu-pajuvaltaista ja laidemmalla koivuvaltaista. Lahopuusto on varsin runsas. Tervajärvi on muuttoaikoina erittäin merkittävä vesi- ja rantalintujen, erityisesti puolisukeltajasorsien ja kahlaajien kerääntymisalue.

4.2 Quality and importance

Tervajärvi on linnustollisesti arvokas kohde. Erityisesti sillä on arvoa muutonaikaisena levähdysalueena. Linnustollista merkitystä nostaa kohteen sijainti muutenkin muuton kannalta merkittävien laajojen viljelyalueiden keskellä. Kohteen arvoa nostaa laaja puustoltaan luonnontilainen tulvametsä. Avoimen alueen tilaa tulisi ylläpitää tai parantaa niitto- tai laidunnustoimenpitein esimerkiksi perinnebiotooppikohteena. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hakkari, T. 1995: Alvajärven pohjoispään, Korttajärven itäosan ja Tervajärven linnustoselvitys osana nelostien moottoritielinjauksen YVA-selvitystä. - Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry. Hakkari, T. & Nyholm, K. 2014: Natura-tietokantapäivityksessä käytetyt Tiira-lintutietopalvelun havainnot Keski-Suomessa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - - Uusi kohde Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY