Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900084

1.3 Site name

Lullinvuori-Kustaanvuori-Härköpohja

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.740300
Latitude:62.089400

2.2 Area [ha]

96.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.2  0.00 
8220  info      10.6  0.00 
9010  info      61  0.00 
9050  info      8.3  0.00 
91D0  info      0.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Abietinella abietina                   
Amphidium mougeotii                   
Asplenium trichomanes                   
Aulacomnium androgynum                   
A104Bonasa bonasia               
A215Bubo bubo               
Chrysosplenium alternifolium                   
Conostomum seliger                   
A350Corvus corax               
Cynodontium tenellum                   
A236Dryocopus martius               
Eurhynchium angustirete                   
A099Falco subbuteo               
A320Ficedula parva               
Galium triflorum                   
Geranium robertianum                   
A217Glaucidium passerinum               
Jasione montana                   
Leucodon sciuroides                   
Lychnis viscaria                   
Matteuccia struthiopteris                   
A312Phylloscopus trochiloides               
Plagiothecium platyphyllum                   
Poa glauca                   
Radulodon erikssonii                   
Ribes alpinum                   
Sedum telephium subsp. ruprechtii                   
Stachys sylvatica                   
A220Strix uralensis               
Tilia cordata                   
Ulmus glabra                   
Ulota curvifolia                   
Viburnum opulus                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N165.00
N1758.00
N1930.00
N227.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Monimuotoinen, vaiteleva kokonaisuus Pohjois-Päijänteen äärellä. Kohde koostuu kolmesta eri alueesta: Lullinvuori, Kustaanvuori ja Härköpohjan jalavalehto. Lullinvuoren osa-alueeseen kuuluu hieno Päijänteeseen avautuva n. 2 kilometriä pitkä jyrkänteinen kalliorinne. Metsät ovat pääasiassa kuivahkon kankaan havupuuvaltaisia metsiä, mutta joukossa kasvaa myös lehtipuita kuten isoja haapoja. Lahopuuta on paikallisesti runsaasti. Alue on maisemallisesti ja lajistollisesti erittäin arvokasta. Lullinvuoren laella on avonaisia silokalliopintoja. Lounaaseen avautuvalla jyrkänteisellä kalliorinteellä on lukuisia kalliopengermiä, hyllyjä ja luola sekä runsaasti suuria siirtolohkareita. Kallioiden tyvillä on usealla kohdalla lehtoa. Kallioiden kasvistossa on useita Keski-Suomessa uhanalaisia lajeja. Kustaanvuori on niin ikään Päijänteen rannalla sijaitseva vanhan metsän alue. Puusto on varttunutta ja järeää havupuuvaltaista sekametsää. Härköpohjan lehto on runsaslajinen puronvarsilehto, jossa kasvaa runsaasti vuorijalavaa ja metsälehmusta. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi.

4.2 Quality and importance

Kallioalueena ja vanhan metsän kohteena erittäin merkittävä alue, joka on myös maisemallisesti hieno, erämainen kokonaisuus. Alueella esiintyy kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainittu kansallisesti uhanalainen laji haaparaspi sekä Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset lajit. Uhkana on etenkin rantojen mökittyminen ja mahdollisesti mökkiteiden rakennus. Tavoitteena on suojelun myötä turvata alueen puuston luonnontilan säilyminen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Li
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal42
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private58
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

,. 1992: Kasvihavaintoja -Lutukka 8:12 (Tiedonanto, avainsanat: Jasione montana, vuorimunkki, Lullinvuori) Keski-Suomen Liitto 1995: Keski-Suomen seutukaava 5. vaihekaava - Maakuntahallituksen esitys 18.10.1995 maakuntavaltuustolle. Jyväskylä. 203 s. (Moniste, Avainsanat: Muurame, Härkölahden jalavalehto SL 615, Lullinvuori SL 616) Luonnonsuojelualueiden tietorekisteri, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982: Keski-Suomen lehtoalueselvitys. - Keski-Suomen seutukaavaliiton julkaisu n:o 66 sarja B. Jyväskylä. 102 s. (Julkaisu) Saari, V. ym. 25.7.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Kilpimaa, J. 1997: Suomen tärkeät lintualueet (Keski-Suomi: Lullinvuori). - BirdLife Suomi, IBA -projekti. (Julkaisematon arkistotieto) Tietokantatäydennys 2014: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0060.00
FI1640.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Lullinvuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma, arvokkaat kallioalueet, Seutukaavan 5. vk SL 616 - Kustaanvuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma - Härköpohjan jalavalehto: Rauhoitettu, Seutukaavan 1. vk SU1, 5.vk SL 615 Suojelun toteutuskeinot: - Lullinvuori: Luonnonsuojelulaki (osin rauhoitettu, osin ostettu valtiolle) - Kustaanvuori: Luonnonsuojelulaki (rauhoitettu) - Härköpohjan jalavalehto: Luonnonsuojelulaki (rautoitettu)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lullinvuoren hoito- ja käyttösuunnitelma. Tähtö V. 2005, Keski-Suomen ympäristökeskus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY