Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900088

1.3 Site name

Palstonvuori-Jääskelä

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.873600
Latitude:62.168900

2.2 Area [ha]

178.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      16.6  0.00 
7140  info      0.8  0.00 
8220  info      14  0.00 
9010  info      73  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aradus obtectus                   
Calitys scabra                   
Cixidia lapponica                   
Eucnemis capucina                   
Galium triflorum                   
Geranium robertianum                   
Impatiens noli-tangere                   
Lygephila viciae                   
Malthinus frontalis                   
Fu  Phellinus populicola                   
Phyllodesma ilicifolium                   
Polygonatum odoratum                   
Racomitrium aciculare                   
Ribes alpinum                   
Tomoxia bucephala                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.00
N169.00
N1730.00
N1945.00
N228.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde käsittää Päijänteen pohjoisosan itärannalla Murtoselänlahden tuntumassa sijaitsevat vanhanmetsänkohteet (Palstonvuori ja Murtoselän metsä) ja näiden eteläpuolella sijaitsevan Murtoselälle laskevan puron varren ympäristöineen sekä Jääskelän alueella olevia erillisiä lehto-, kallio- ja suoalueita. Palstonvuori ja Murtoselän metsä ovat karuja mäntyvaltaisia kallioisten ja kivikkoisten mäkien lakiosia ja rinteitä. Alueella on mm. varttunutta, tiheää ja järeää kuusikkoa, jossa on mäntyä ja haapaa seassa. Lahopuuta on paikoin runsaasti. Paikoitellen esiintyy myös pienialaisia lehtipuuvaltaisia metsiköitä ja puronvarsilehtoja, joissa kasvaa mm. metsälehmusta. Ihmistoiminnan vaikutuksia ovat tiet, metsänkäsittelyt, virkistyskäyttö ja vähäinen rantarakentaminen. Murtoselän metsän eteläpuolella erillisenä alueena sijaitsevassa puronotkossa on pieni metsäluhdaksi luokiteltava tervaleppäkorpi ja lehtokorpi. Puro virtaa paikoitellen maan alla ja kivien välissä. Puustossa kasvaa hieskoivua, lehmusta, harmaaleppää, tervaleppää, korpipaatsamaa ja muutamia kuusia sekä reunoilla nuoria haapoja. Lahopuuta on kohtalaisesti. Korpikuviot ovat pienialaisia. Puusto hakattu suurimmasta osasta puron vartta noin 10-20 vuotta sitten. Hakkuualueet ovat kuitenkin metsittymässä uudelleen luontaisesti. Varttunut kuusisekametsä vaihettuu rannassa mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Puron laskukohdassa on kapea lehtomainen sekametsä, jossa kasvaa mm. sudenmarjaa, koiranheittä ja lehtokuusamaa. Kuvion poikki kulkee hiekkatie. Jääskelän alue on pienipiirteistä kallioiden, lehtojen ja luhtaisten soiden kirjavoimaa metsäistä aluetta. Alueen kallioperä muodostuu happamista ja Keski-Suomessa yleisimmistä kivilajeista - porfyyrisestä graniitista ja granodioriitista. Jääskelän alue on pohjamoreenipeitteistä lukuunottamatta korkeimpien mäkien kalliopaljastumia. Alueella olevat lehdot ovat tuoreita ja kosteita puronvarsi- tai kallionaluslehtoja. Alueen edustavin kallio on Sammalistonkallio, jonka rinteillä ja laella kasvaa eri ikäistä ClT-CT -kangasta. Alueen suot ovat pienialaisia luhtia ja rämeitä.

4.2 Quality and importance

Edustava Pohjois-Päijänteen rantaluontokohde, joka on osin sirpaleinen, mutta monimuotoinen alue. Alueella esiintyvät kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset kasvilajit ja harvinaiset hyönteislajit. Murtoselälle laskevalla puronotkolla on merkitystä harvinaisten tervaleppä- ja lehtokorpiluontotyyppien esiintymispaikkana. Uhkina voivat olla ympäristön metsänhakkuut tai ojitukset. Murtoselälle laskeva puronotko on hyvin kapea-alainen ja valuma-alueella tehdyt hakkuut vaikuttavat kohteen hydrologiaan. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LB02.02o
MD01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private47
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Juvonen, P. 2000: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. 20.6.2000. Metsähallitus, Länsi-Suomen luontopalvelut. Keski-Suomen ympäristökeskuksen liito-oravarekisteri Suikki, A. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Metsähallitus, Länsi-Suomen puistoalue. (julkaisematon) Ympäristöministeriö. 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö ll. 1994. Helsinki. 344 s. Työryhmän raportti 2/1994. ISBN 951-47-9711-6, ISSN 1236-5785. Ympäristöministeriö 27.6.1996: Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelemisesta. (Ympäristöministeriön kirje) Hyvärinen, E. 1996: Uhanalaisten hyönteisten seurantalomakkeet. (Julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Palstonvuori: Vanhojen metsien suojeluohjelma, seutukaavan 5. vk SL 634 - Murtoselän metsä: Vanhojen metsien suojeluohjelma, 4. vk MV, 5. vk MV 764 - Vuoritsalon lehmusesiintymä 3. vk SL , 5. vk SL 629 - Jääskelän alueet: Tekeillä olevan osayleiskaavan SL -alueet Suojelun toteutuskeinot: Palstonvuori ja Murtoselän metsä: Luonnonsuojelulaki Murtoselän puronotko: Luonnonsuojelulaki Jääskelän alueet: Luonnonsuojelulaki (toteuttamiskeinona voidaan käyttää rakennuslakia eli yleiskaavaa, mikäli se riittää turvaamaan suojelutavoitteet)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY