Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900092

1.3 Site name

Heinäsuon alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.107800
Latitude:63.022800

2.2 Area [ha]

86.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.22  0.00 
7310  info      52.7  0.00 
9010  info      13.8  0.00 
91D0  info      23.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex dioica                   
Carex livida                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Drosera intermedia                   
Hammarbya paludosa                   
Juncus stygius                   
Loeskypnum badium                   
5191Lycopodiella inundata                     
Rhynchospora fusca                   
Selaginella selaginoides                   
Sparganium hyperboreum                   
5218Sphagnum contortum                     
5239Sphagnum subnitens                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0767.00
N1716.00
N1916.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kannonkosken Heinäsuo on lähes luonnontilainen, erittäin edustava, rimpinen Pohjanmaan aapasuo, johon liittyy aarnimetsäalue. Suolla on näin etelässä harvinaisen komeaa jänne-rimpi -muodostusta ja se on laajalti lähes ylipääsemätön; jänteet katkeilevat ja ovat heikosti kantavia. Heinäsuon kasvillisuus on monipuolista, suo on laajalti mesotrofinen tai meso-eutrofinen. Suon keskiosat ovat mesotrofista rimpinevaa, jonka reunoilla on mesotrofista kalvakka- ja -saranevaa. Osa rimmiköistä on oligotrofista rahkasammalrimpinevaa, johon liittyy lyhytkorsikalvakkanevaa. Suon eteläreuna on karu ja suotyypit ovat erilaisia rämeitä. Länsireuna on sen sijaan rehevä, pääasiassa mesotrofista nevarämettä. Suppealla alalla on myös lettoisuutta. Suo on erittäin merkittävä uhanalaisten kasvien kasvupaikka ja myös linnusto on merkittävän runsas. Vanhan metsän alueella on lähinnä mustikkatyypin metsiä, osin soistuneita ja se liittyy olennaisena osana Heinäsuon kokonaisuuteen.

4.2 Quality and importance

Alue on suoluonnoltaan erittäin edustava niin suotyyppien kuin kasvilajistonkin osalta. Alueella tavataan useita Keski-Suomessa alueellisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja (kohta 3.3., muut tärkeät lajit). Reunametsät ovat luonnontilaisia tai varovasti käsiteltyjä. Suolla on muutamia jo umpeutuneita ojia, jotka eivät enää sanottavammin vaikuta sen vesitalouteen. Ojat on tukittu vuonna 2008. Ympäröivien metsien käsittelyssä tulisi huomioida suon valuma-alue. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private16
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Aapala, K. 1996: Suojeltujen soiden rajausten tarkastelua. - Käsikirjoitus. Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus. Välivaara, R., Raatikainen, T., Saari, V., Halinen, P., Salminen, M. & Raatikainen, M. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. Hallman, J./Keski-Suomen ympäristökeskus: Muistio 14.7.2000. Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988: Yleiskuvaukset Keski-Suomessa tutkituilta soilta 1988. - Käsikirjoitus 42s. Heikkilä, R. 1995: Suomen suojelemattomat luonnoltaan arvokkaat suot. - Käsikirjoitus. Suomen ympäristökeskus. 420s. Suikki, A.: Natura 2000 -maastoinventoinnit 25.7.1996. Vääräsmäki, J. 2002: Heinäsuon ja Ison Kivinevan kasvillisuuskartoitus. - Raportti. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, Jyväskylä. 38 s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Hokkanen, R. 2007: Heinäsuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 28.s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI004.00
FI0384.00
FI1612.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Heinäsuosta on v. 1977 rauhoitettu 15 ha luonnonsuojelualueeksi ja n. 30 ha on rauhoitettu Metsähallituksen päätöksellä. Suo kuuluu seutukaavan SL-varaukseen, suon pohjoisosa on mukana soidensuojelun perusohjelman täydennysesityksessä. Suon itäpuolella oleva vanhan metsän alue on vanhojen metsien suojeluohjelman täydennyksessä ehdotettu asetuksella rauhoitettavaksi valtionmaiden täydennyskohteeksi. Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hokkanen, R. 2007: Heinäsuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. - Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 28.s.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY