Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900097

1.3 Site name

Pyhäjärven lintuvesi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.136900
Latitude:62.760800

2.2 Area [ha]

176.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      50  0.00 
7140  info      121  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    20  30   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    10  20   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis    11  50   
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA081Circus aeruginosus    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    20  100   
BA038Cygnus cygnus     
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus    10  20   
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    50  70   
BA179Larus ridibundus    130  160   
BA152Lymnocryptes minimus    10   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus    10   
I1924Oxyporus mannerheimii         
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    50  100   
BA151Philomachus pugnax     
BA007Podiceps auritus    10   
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana     
BA193Sterna hirundo     
BA161Tringa erythropus    21  100   
BA166Tringa glareola    200  300   
BA166Tringa glareola     
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Nuphar pumila                   
5233Sphagnum pulchrum                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.00
N0769.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pyhäjärvi on Konneveden ja Sumiaisten rajalla sijaitseva lintuvesikohde, jolla on myös kasvistollista arvoa. Järven rakenteellisesti monipuolinen ja laaja luhtavyöhyke kiertää koko järven yhtenäisenä, mutta ulkoreunaltaan piisamien aikaansaannosten takia pirstaleisena. Itärannalla on laidunniittyä. Linnustoltaan Pyhäjärvi on Keski-Suomen arvokkaimpia lintuvesikohteita, jolla on merkitystä sekä levähdys että pesimisalueena. Pyhäjärven umpeenkasvua on kiihdyttänyt järven lasku-uoman perkaaminen alueen alavien peltojen ja metsämaiden kuivattamiseksi vuonna 1959. Pyhäjärven veden laskun estämiseksi rakennetulla padolla ei ole saatu estettyä umpeenkasvua. Umpeenkasvua ovat kiihdyttäneet myös järven valuma-alueella tehdyt ojitukset, jotka ovat tuoneet järveen lisää kiintoainesta. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma, jolla on nostettu pintaa v. 2000 sekä lisätty avovettä ruoppaamalla. Kunnostusta jatketaan ruoppauksin v. 2004/2005, jolloin toiminta-aluetta laajennetaan täysin umpeenkasvaneelle Kotaselle.

4.2 Quality and importance

Levähdys- ja pesimisalueena arvokas lintuvesi, valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman parhaita kohteita Keski-Suomessa. Alueella on myös kasvistollista merkitystä. Uhkana liiallinen umpeenkasvu. Alueelle on tehty kunnostussuunnitelma, joka on toteutettu kahdessa vaiheessa 1990- ja 2000-luvuilla. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, d) luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, e) luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK02.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Pylvänäinen, T. 1996: Suomen tärkeät lintualueet (Keski-Suomi: Pyhäjärvi). - BirdLife Suomi, IBA -projekti. (Julkaisematon arkistotieto) Kilpimaa, J. 1997: Suomen tärkeät lintualueet (Keski-Suomi: Pyhäjärvi). - BirdLife Suomi, IBA -projekti. (Julkaisematon arkistotieto) Maa- ja metsätalousministeriö 1982: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Luukkainen, A. 30.7. & 6.8.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto) UHEX-rekisteri, Suomen ympäristökeskus. Kärki Simo. 1.11.1995. Pyhäjärven lintuveden kunnostus. Keski-Suomen ympäristökeskus. Tnro 0995L0331. Hakkari Tomi. 31.12.2002. Pyhäjärven lintuveden kunnostus, II vaihe. Keski-Suomen ympäristökeskus. Tnro 0995L0331. Keski-Suomen ympäristökeskuksen linnustoseurannat (julkaisematon selvitystieto). Tietokantatäydennys 2016: Hakkari, T. 2005. Vesi- ja rantalintujen laskentoja Keski-Suomessa kesällä 2005. - Moniste. Keski-Suomen ympäristökeskus. Jyväskylä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 27.5.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Lintuvesien suojeluohjelma - Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 617 Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Veden pintaa on nostettu v. 2000 sekä lisätty avovesialaa ruoppaamalla. Ruoppauksia jatketaan 2004-2005. Kärki Simo. 1.11.1995. Pyhäjärven lintuveden kunnostus. Keski-Suomen ympäristökeskus. Tnro 0995L0331. Hakkari Tomi. 31.12.2002. Pyhäjärven lintuveden kunnostus, II vaihe. Keski-Suomen ympäristökeskus. Tnro 0995L0331.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY