Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900098

1.3 Site name

Putkilahti

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.688900
Latitude:61.879200

2.2 Area [ha]

226.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.00 
6510  info      0.00 
7140  info      20  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      11  0.00 
9050  info      15  0.00 
9070  info      10  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus           
BA059Aythya ferina     
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris     
BA215Bubo bubo     
BA081Circus aeruginosus     
BA122Crex crex     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
I1082Graphoderus bilineatus         
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio         
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    125   
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1966Persicaria foliosa         
BA234Picus canus     
BA119Porzana porzana     
BA193Sterna hirundo     
BA108Tetrao urogallus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A297Acrocephalus scirpaceus               
Asplenium septentrionale                   
Asplenium trichomanes                   
Coeloglossum viride                   
A240Dendrocopos minor               
Geranium robertianum                   
Hepatica nobilis                   
Homalothecium sericeum                   
Lentinus suavissimus                   
Longitarsus apicalis                   
Lychnis viscaria                   
A337Oriolus oriolus               
A005Podiceps cristatus               
Ranunculus lingua                   
Sedum telephium                   
Tilia cordata                   
Tortella tortuosa                   
Typha angustifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0636.00
N076.00
N101.00
N1615.00
N1938.00
N224.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Putkilahti on matala ja sokkeloinen Päijänteen lahtikompleksi, jonka rannoilla ja saarissa on perinteistä maatalouskulttuurimaisemaa. Alueen ranta- ja vesikasvillisuus on monipuolista ja rehevää. Matalilla rannoilla kasvaa yleensä saraikkoa ja laajoja järviruoikoita. Natura 2000 -kohde sisältää linnuston kannalta tärkeimmät Putkilahden kosteikkoalueet. Kohteeseen kuuluu myös Putkilahteen rajautuvat Viljamensaaren lehtokohde, Aution perinnemaisemakohde sekä erillään sijaitseva Housuvuoren kallioalue. Housuvuoren lakialueella on viistoja silokallioita ja karuhkoa kangasmetsää. Lounais-länsirinteessä on kaksi kaarevaa, portaittain laskeutuvaa jyrkännettä, joista eteläisempi on yli 30 metriä korkea. Rinteiltä on paljon lohkareita ja irtokiviä. Paikoin esiintyy myös rakkakivikoita. Housuvuorella on edustava uhanalaislajisto. Aution tilan perinnemaisemakohteeseen kuuluu perinnebiotoopeista niittyjä, hakamaita ja metsälaidunta. Alueen tekee arvokkaaksi perinteisten maankäyttötapojen jatkuvuus, laidunnus, monipuolisuus, niityn lajirunsaus ja maisemalliset arvot.

4.2 Quality and importance

Linnustollisesti, kasvistollisesti ja maisemallisesti arvokas kohde. Kohteella on merkitystä Keski-Suomessa uhanalaisten ja harvinaisten kosteikkolintulajien kuten kaulushaikaran ja rytikerttusen esiintymisalueena. Alueella esiintyvät kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset kasvit ja linnut. Uhkina voivat olla hakkuut, rantarakentaminen, perinneympäristöjen umpeenkasvu ja harkitsemattomat niittosuunnitelmat kosteikoilla. Alueen rakentamista säätelee vahvistettu rantayleiskaava. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Keski-Suomen Liitto 1995: Keski-Suomen seutukaavan 5. vaihekaava. -Maakuntahallituksen esitys 18.10.1995 maakuntavaltuustolle. Jyväskylä. 203 s. (Moniste) Kivelä, R. 1994. Perinnemaisemainventointi. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö. Helsinki (Arkistolomake) Korpilahden kunta 1996: Päijänteen rantayleiskaava, kaavaselostus, Putkilahti. Korpilahti. Vahvistettu 23.8.1996 LA-324, Keski-Suomen ympäristökeskus. (moniste) Luonnonsuojelualueiden tietorekisteri, Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä (ATK-rekisteri) Husa, J. & Kontula, T. 1997: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä. - Suomen ympäristökeskuksen moniste 71. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni) Välivaara, R.ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. Jyväskylä. 324 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Saari, V. ym. 1984: Korpilahden ja Muuramen uhanalaiset kasvit. - Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 39. 51 s. (Tieteellinen julkaisu) Anon. 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988:16:1-279 (Julkaisu) Virtanen, J. 1992. Korpilahden Putkilahden linnustoselvitys. Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto ry. (Moniste) Jäntti, A. 29.7.1996: Natura 2000 -maastoinventoinnit. Keski-Suomen ympäristökeskus. (Julkaisematon) Pylvänäinen, T. 1992: Suomen tärkeät lintualueet (Keski-Suomi: Putkilahti). - Bird Life Suomi, IBA -projekti. (Julkaisematon selvitys) Hyvärinen, E. & Mattila, J.: Maastokäynti 18.8.2000. Tietokantatäydennys 2016: -Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. -Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. -Hakkari, T. & Nyholm, K. 2014: Natura-tietokantapäivityksessä käytetyt Tiira-lintutietopalvelun havainnot Keski-Suomessa. -BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella SYKEn selvitys 1999. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajitietokanta. Uhanalaisten lajien maastolomake. Hyvärinen Esko ja Mattila Jaakko. 15.6.2000.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Putkilahti: valtakunnallinen maisema-alue, vahvistetun rantayleiskaavan varauksia, seutukaavan 5. vk am 785. Viljamensaari: lehtojensuojeluohjelma, perinnemaisemainventoinnit, seutukaavan 4.vk SL, 5. vk SL 620 - Autio: Perinnemaisemainventoinnit - Housuvuori: Arvokkaat kallioalueet Suojelun toteutuskeinot: - Viljamensaari: Luonnonsuojelulaki - Housuvuori: Maa-aineslaki, metsälaki - Aution perinnemaisema-alueet: Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki - Putkilahden vesi- ja kosteikkoalueet: Rakennuslaki, vesilaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Viljamensaaren HKS 2001/päivitys 2006 (KSU/MH) Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma 2004 (KSU) Putkilahden erityistukikohteiden hoitosuunnitelmia
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY