Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900099

1.3 Site name

Ristisuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.453600
Latitude:62.078100

2.2 Area [ha]

52.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      5.2  0.00 
7310  info      42.8  0.00 
91D0  info      3.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A039Anser fabalis                   
A082Circus cyaneus                   
A542Emberiza rustica                   
A260Motacilla flava                   
5233Sphagnum pulchrum                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0798.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Korpilahden Ristisuo on lähes kokonaisuudessaan luonnontilaisena säilynyt sekakompleksi Järvi-Suomen keidassuoalueen pohjois-osassa. Alue sijaitsee mannerjään sulamista seuranneen Yoldiameren korkeimman rannan yläpuolella supra-akvaattisella alueella. Suon korkein kohta on 220 mmpy. Kallioperältään alue ympäristöineen on happamien syväkivien aluetta, joten kallioperästä johtuvaa meso-eutrofiaa ei suolla esiinny. Suota ympäröivät mäet ovat moreenipeitteiset. Korkeudesta johtuen seutu on runsaslumista ja keväiset sulamisvedet ovat runsaita. Ristisuo toimii vaatimattomana paikallisena vedenjakajana. Itäosan ojitukset ja länsiosan kuiviketurpeen nosto ovat muuttaneet jonkin verran suon kasvillisuutta. Suolta löytyy 19 luonnontilaista perussuotyyppiä. Suon länsipäässä vedenjakajana toimiva keidasosa on pieni, vain n. 5 ha, keskusta on rahkarämettä ja tupasvillarämettä. Valtaosa Ristisuosta on aapasuota, vallitseva suotyyppi on varsinainen kalvakkaneva. Suolla on melko paljon rimpipintaa poikkeuksena Pohjanmaan aapasoista.

4.2 Quality and importance

Ristisuo on suoyhdistymänä edustava ja monipuolinen. Keidassuo-osa on pieni, mutta sekä kasvillisuudessa että pinnanmuodoissa selvästi erottuva. Valtaosa suosta on aapasuota, jossa kasvillisuuden vaihettuminen reunaosien korpi- ja rämetyyppien kautta keskiosien nevaräme- ja nevatyypeiksi on hyvin selväpiirteistä. Erityisesti alueen arvoon vaikuttavat suotyyppien runsaus, luonnontilaisuus ja edustavuus. Ristisuon itäosassa on kaksi ojitusaluetta. Koillispuolen ojitusalue ei kuulu mukaan rajaukseen, suo on nevarämemuuttumaa. Siitä etelään oleva nuorempi ojitusalue on osittain rajauksessa mukana, alue on varsinaista korpirämettä. Ristsuon eteläpuolen korpijuotti on myös ojitettu. Suolta on nostettu kuiviketurvetta useiden vuosikymmenten aikana ja suon vesitalous on nostopaikoilla muuttunut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimepitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal53
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private47
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Salonen, V. & Saari, V. 1985: Korpilahden Ristisuon kasvisto, kasvillisuus ja suojelu. - Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 42. Jyväskylän yliopisto. 55s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0082.00
FI1318.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Ristisuo on seutukaavassa merkitty suojelualueeksi ja suo kuuluu myös soidensuojelun täydennysesitykseen (R. Heikkilä). Suolla on 9.0 ha kokoinen Metsähallituksen v. 1970 perustama aarnialue, muuten suo ei ole vielä suojeltu. Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY