Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900100

1.3 Site name

Rotkovuoren alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.957500
Latitude:61.914400

2.2 Area [ha]

47.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.4  0.00 
7140  info      0.5  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
8220  info      13.6  0.00 
9010  info      11  0.00 
9050  info      2.4  0.00 
91D0  info      3.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acer platanoides                   
Amphidium mougeotii                   
Anomodon viticulosus                   
Asplenium trichomanes                   
Homalothecium sericeum                   
Impatiens noli-tangere                   
Isothecium alopecuroides                   
Marsupella sphacelata                   
Matteuccia struthiopteris                   
Neckera complanata                   
Neckera crispa                   
Silene rupestris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N072.00
N164.00
N1740.00
N1920.00
N2229.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keski-Suomen ja Hämeen maakuntien rajalla sijaitseva Rotkojärvi on noin 800 m pitkä ja noin 50 m leveä dystrofinen järvi, jonka koko pohjoisranta on jyrkkää kalliota. Parhaimillaan järven pinnasta 40 m nouseva lähes pystysuora kallioseinämä hallitsee alueen maisemaa. Rotkovajoama jatkuu järven kummassakin päässä. Rotkovuoren kallioalue on sekä metsä- että kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso. Keski-Suomen maakunnan puolella kalliojyrkänteet ovat lounaaseen suuntautuneita ja niillä tavataan tavanomaisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen lisäksi vaateliaampaa, mesotrofista lajistoa. Suuri osa jyrkänteestä on melko kuivaa ja valoisaa, ja näillä kalliorinteillä esiintyy kuivuutta sietäviä putkilokasveja kuten kalliokohokkia ja kissankelloa. Rotkovuoren lounaisrinteeltä löytyy myös varjoisaa jyrkänettä, jolla esiintyy mesotrofisten sammalyhteisöjen lisäksi myös eutrofiaan viittaavia lajeja. Rotkovuoren kalliot ovat pääosin kallioista mäntymetsää. Jyrkänteellä on myös vanhan metsän piirteitä. Ylempänä vuorella kasvaa taimikkoa. Rotkovuoren jyrkänteen tyvellä on edustavaa, kosteaa lehtopalsamia kasvavaa louhikkoa sekä puronvarsilehtoa.

4.2 Quality and importance

Rotkovuoren alue on metsä- ja kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso, jossa esiintyy mesotrofista sammal- ja jäkälälajistoa. Alueella tavataan kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainittuja Keski-Suomessa uhanalaisia ja harvinaisehkoja sammal- ja putkilokasvilajeja. Uhkina voivat olla hakkuut ja louhinta. Vuoren laella kulkeva Motogross-ura on aiheuttanut eroosiota. Kallionalushakkuut ovat paikoin kuivattaneet aluetta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
MD01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private34
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Pirkanmaan liitto 1993: Arvokkaat luontokohteet, Kuorevesi, Mänttä, Vilppula. - Pirkanmaan liitto, julkaisu D 25. (Julkaisu) Husa, J. & Kontula, T. 1997: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä. - Suomen ympäristökeskuksen moniste 71. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni) Välivaara, R.ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. Jyväskylä. 324 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Jäntti, A. 5.9.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 617 - Keski-Suomen pienvesiselvitys - Arvokkaat kallioalueet Suojelun toteuttamiskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY