Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900101

1.3 Site name

Isojärvi-Arvajanreitti

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.026700
Latitude:61.705800

2.2 Area [ha]

4641.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      2160  0.00 
3160  info      70  0.00 
3210  info      190  0.00 
3260  info      0.25  0.00 
6270  info      2.4  0.00 
7140  info      5.99  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
8220  info      280  0.00 
8230  info      90  0.00 
9010  info      1200  0.00 
9050  info      7.5  0.00 
9070  info      0.5  0.00 
9080  info      0.01  0.00 
91D0  info      110  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    50  90   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus     
BA236Dryocopus martius     
I6169Euphydryas maturna     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva    10   
BA002Gavia arctica    10  20   
BA217Glaucidium passerinum     
BA338Lanius collurio     
M1355Lutra lutra    10   
BA072Pernis apivorus     
I4021Phryganophilus ruficollis         
BA312Phylloscopus trochiloides    20  40   
BA241Picoides tridactylus     
BA234Picus canus     
M1910Pteromys volans    15   
BA220Strix uralensis     
BA108Tetrao urogallus    30  60   
I1928Xyletinus tremulicola         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anemone nemorosa                   
Anomoloma albolutescens                   
Antrodia pulvinascens                   
Carex buxbaumii                   
Ceratocombus corticalis                   
Cinclidium stygium                   
Gentianella campestris                   
Geranium robertianum                   
Gloeophyllum protractum                   
Gymnadenia conopsea                   
Hepatica nobilis                   
Humulus lupulus                   
Hymenophorus doublieri                   
Lamellocossus terebra                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Lathyrus sylvestris                   
Lychnis viscaria                   
1361Lynx lynx                   
Neckera pennata                   
Pedostrangalia pubescens                   
Poa glauca                   
Protaetia marmorata                   
Ranunculus lingua                   
Silene rupestris                   
Skeletocutis stellae                   
Solanum dulcamara                   
Spergula morisonii                   
Tilia cordata                   
Valeriana sambucifolia                   
Viola mirabilis                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0652.00
N073.00
N1720.00
N1912.00
N2213.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keskeisen osan kohdetta muodostaa Isojärven kansallispuisto, siihen liittyvä Isojärvi rantojensuojeluohjelma-alueineen ja Päijänteeseen laskeva, kahdeksan koskea sisältävä Arvajan koskireitti. Aluekokonaisuuden kallioperä muodostuu happamista syväkivilajeista ja kiillegneissistä, mutta sen kautta kulkee myös suppea amfiboliittiesiintymä. Kalliopaljastumia on runsaasti. Alueen voimakkaissa murroslaaksoissa on huomattavia jyrkänteitä ja kapeita vesistöjä. Isojärven kansallispuiston maisemaa hallitsevat korkokuvaltaan voimakkaasti vaihteleva metsämaasto sekä vesiluonto. Kansallispuistoalueella vuorottelevat korkeat mäet jyrkänteineen ja pitkät kapeat murroslaaksot eli hoilot. Jyrkkien mäkien välien louhikkoiset alarinteet ovat mustikkatyypin kuusikoita. Paikoin rinteet ovat lehtomaisen reheviä, ylöspäin rinteet muuttuvat karummiksi puolukkatyypin metsiksi. Laet ovat usein jäkälän peittämiä kallioita, joilla kasvaa kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä mäntyjä. Suot ovat kapeita korpia laaksojen kivikkoisilla pohjilla, lammenrantanevoja ja -rämeitä sekä kallionlakien soistuneita painanteita. Metsävaltaista kasvillisuutta elävöittää Huhtalan tilan pihapiiri niittyineen, samoin Luutsaaren tila. Kohteeseen kuuluvat ja rantojensuojeluohjelman mukaiset Isojärven ranta-alueet ovat pääosin rakentamattomia varsin jyrkkiä kallio- ja kivikkorantoja. Rajaukseen kuuluu myös rantojensuojeluohjelman ulkopuolinen kansallispuistoon rajautuva alue, jolla esiintyy mm. lehtoja ja pienvesiä. Isojärvi on noin 15 km pitkä kirkasvetinen karu järvi, jonka veden laatu on erittäin hyvä. Arvajan reitti on arvokas virtakutuisten kalalajien, etenkin taimenen lisääntymisalue. Koskireitin kunnostuksella on parannettu Isojärven taimenen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia alueella. Jokireitti on myös saukon elinympäristöä.

4.2 Quality and importance

Laaja, erittäin arvokas metsä- ja vesiluontokohde, jossa myös kalliot ovat hyvin edustettuina. Isojärven kansallispuistosta Päijänteen Arvajanlahteen kulkeva reitti on Päijänteen alueen arvokkaimpia virtaavia vesiä. Alueella esiintyvät kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit. - Loma-asutus on alueen rantaluonnon pahin uhkatekijä - Suojelualueiden ulkopuolisia alueita uhkaavat metsänkäsittelytoimet - Isojärven kansallispuiston 10-15 kanadanmajavan kanta aiheuttaa monin paikoin muutoksia puiston kasvillisuudessa Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetän alueen käyttöä ohjaamalla • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal49
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private51
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ympäristöministeriö 1991: Rantojen suojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön luonnonsuojeluosasto, Selvitys 97. 143 s. + kartat. Helsinki. ISBN 951-47-3557.9, ISSN 0788-5913. (Viranomaisjulkaisu, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Jäntti, A. ym. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto). Husa, J. & Kontula, T. 1997: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä. - Suomen ympäristökeskuksen moniste 71. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni) Välivaara, R.ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. Jyväskylä. 324 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Arvajan koskireitin kalataloudellinen kunnostus toteutettu kunnostussuunnitelman mukaisesti 1997 (Keski-Suomen ympäristökeskus) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Metsähallitus 2009: Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunintelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C 54. ISBN: 978-952-446-699-8 (painettu), 978-952-446-700-1 (pdf) Kareksela, S. 2009: Huhtalan perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. - Raportti, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 9 s. Mikonranta, L. 2007: Perhoslajiston kartoitus Isojärven kansallispuistossa. - Raportti, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 12 s. Eloranta & Huovinen 1991: Arvajan reitin kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. - Keski-Suomen ympäristökeskus. Kareksela, S. 2009: Luutsaaren perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. - Raportti, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 11 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0075.00
FI0220.00
FI155.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Isojärven kansallispuisto - Rantojensuojeluohjelma (Arvajan reitti) - Erityissuojelua vaativat vedet (Arvajan reitti) - Koskiensuojelulaki (Arvajan reitin kosket) - Seutukaavan 1. vk SU4, 5. vk S 600 (Hassin kosket), 2. vk S4, 5. vk S 601 (Jokelankoski), 1. vk SU1, 5. vk SL 615 (Isojärven kansallispuisto), 2. vk S4, 5. vk SL 628 (Kivikoski), 5. vk SL 632 (Salmijärven metsä) - Arvokkaat kallioalueet: Konivuori Suojelun toteutuskeinot: - Isojärven kansallispuisto: Luonnonsuojelulaki (toteutunut) - Isojärvi ja Arvajan reitin vesialueet: Vesilaki, koskiensuojelulaki - Muut maa-alueet: Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2009: Isojärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunintelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C 54. ISBN: 978-952-446-699-8 (painettu), 978-952-446-700-1 (pdf)
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY