Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900104

1.3 Site name

Vatianjärven - Saraaveden alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.921100
Latitude:62.451100

2.2 Area [ha]

394.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.2  0.00 
3210  info      20  0.00 
7140  info      16  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
8220  info      0.00 
8230  info      0.1  0.00 
9010  info      0.00 
9050  info      4.2  0.00 
9060  info      50  0.00 
9070  info      4.5  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      1.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aphodius foetens                   
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes                   
Botrychium multifidum                   
Centaurea phrygia                   
A264Cinclus cinclus                   
Coeloglossum viride                   
Fissidens bryoides                   
Fissidens pusillus                   
Grimmia hartmanii                   
Hydrocharis morsus-ranae                   
Lobaria scrobiculata                   
Poa glauca                   
Ranunculus lingua                   
Thalictrum flavum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0619.00
N074.00
N100.00
N160.00
N1750.00
N1925.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vatianjärven-Saraaveden alue on moniosainen kohde, joka sijoittuu Tarvaalankosken seutua lukuunottamatta Laukaan Kanavareittiin kuuluvan vesistöreitin varrelle. Itse vesistöstä kohteessa ovat mukana kosket koskireitteineen: Luijankoski- ja Kapeenkoski, Kuusaankoski sekä Tarvaalankoski. Kosket on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja nykyisin ne kuuluvat Tarvaalankoskea lukuunottamatta Keitele-Päijänne -kanavareittiin. Koskien lisäksi kohteeseen kuuluu Vatianjärven ja Saraaveden rannoilta tai läheltä rantoja arvokkaita harjuja, kallioita, lehtoja, rantaluhtia, perinneympäristökohde ja Peukaloisen lintuvesialue. Vatianjärven pohjoisosassa on n. 1,5 km pitkä koskireitti, johon kuuluvat vuolasvirtaiset Luijankoski ja Kapeenkoski. Vatianjärven ja Saraaveden välissä oleva Kuusaankoski on Keski-Suomen suurimpia koskia. Kosken rannalla on lehtoa ja kaunista Kuusaan kylämiljöötä, sekä tosin myös kanavasulkurakennelmien toisenlaista maisemaa. Uiton loputtua Kuusaankoski on kunnostettu taimenen lisääntymisalueeksi. Tarvaalankosken kautta Saraaveteen laskevat vedet ovat peräisin Rautalammin reitin ja Lievestuoreenjärven vesistä. Kohteeseen kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan sisältyvä Oitinmäki, joka on geomorfologialtaan hyvin erikoinen 72,5 m korkea muodostuma. Lisäksi kohteeseen kuuluu Luijankosken-Kapeenkosken alueeseen liittyvät kapealakiset Luijanharju ja Kapeenharju, Vatianjärven itäpuolella oleva louhikkoinen harju Kattamäki sekä Tarvaalan alueella olevat harjumuodostumat Kirkkoniemi ja Aumamäki. Aumamäellä on luonnonsuojeluarvon lisäksi kulttuurihistoriallista merkitystä, sillä sen aumanmuotoista kumparetta on muinoin pidetty kokoontumispaikkana. Kohteella on kaksi kallioaluetta (Saraakallio ja Hiidenvuori). Saraakallio on jyrkkäreunainen nelisenkymmentä metriä Saraaveden tasosta nouseva maisemallisesti komea kalliovuori, joka on tunnettu kalliomaalauksistaan. Saraakalliolla kasvaa myös uhanalaista lajistoa. Hiidenvuori on tavanomainen karu kallio, jonka jyrkillä ylärinteillä on silokallioita ja vanhoja mäntyjä. Lehdoista merkittävimmät ovat Ranginniemen lehdot, joissa kasvaa mm. metsälehmusta. Saraaveden ja Mataroisen väliin jäävä Peukaloinen on rehevä, ruovikkoinen ruskeavetinen pikkujärvi, jonka rannoilla on alavia luhtaniittyjä. Peukaloinen on linnustoarvoltaan maakunnallista tasoa. Kohteen pohjoisin osa-alue, Aatulan perinnemaisemakohde on maakunnallista-valtakunnallista tasoa oleva perinneympäristö. Kohteen tekee arvokkaaksi pitkään jatkuneen laidunnuksen muovaamat erinomaiset haat ja metsälaitumet.

4.2 Quality and importance

Hajanainen, mutta luonnonsuojelullisesti tärkeistä ja luontotyypeiltään vaihtelevista osa-alueista koostuva kohde. Alueella kasvaa kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset putkilokasvilajit ja kansallisesti uhanalainen Saraakalliolla kasvava kalliokeuhkojäkälä. Uhkina metsäisillä alueilla voivat olla suunnittelemattomat metsänhakkuut, harjualueilla mahdollisesti myös maa-ainesten otto. Koskien luonnontilaisuuteen on aikoinaan vaikuttanut uittotoiminta ja sittemmin reitille rakennettu kanava. Kuusaankoski on koskiensuojelulain mukainen kohde. Vuonna 1998 Kuusaankoskea ennallistettiin kalataloudellisin kunnostuksin poistamalla uittorakenteita ja muovaamalla kaloille sopivia kutualueita. Kosket, etenkin Kuusaankoski, ovat suosittua virkistyskalastusaluetta. Koskien rannoilla, etenkin Kuusaankosken rantalehdoissa maaston kuluminen voi vaikuttaa kasvillisuuteen. Aatulan hakamaiden säilyminen edellyttää sopivaa laidunnusta. Laidunnuksen lopettaminen johtaisi kasvillisuuden sulkeutumiseen ja alueen perinneympäristöjen katoamiseen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MJ02.05o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private94
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Välivaara, R. ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. Jyväskylä. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Sundell, P. & Saari, V. 1986: Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan uhanalaiset kasvit. - Jyväskylän Yliopiston Biologian Laitoksen Tiedonantoja 47:1-74. (Julkaisu) Suomen Akatemia ja Keski-Suomen seutukaavaliitto 1978: Keski-Suomen harjututkimus. (Julkaisematon tieteellinen selvitys) Keski-Suomen seutukaavaliitto 1981: Keski-Suomen harjuluonto. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu nro 63 sarja B. 100 s. (Tieteellinen julkaisu) Hallman, J. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Kivelä, R. 28.6.1994: Perinnemaisemien inventointilomake (Keski-Suomi: Aatula). (Julkaisematon) Keski-Suomen ympäristökeskus 17.9.1996: Päätös Kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden suoja-alueen rajojen vahvistamisesta sekä muinaisjäännöksen arvoa turvaavien määräysten antamisesta. - Keski-Suomen ympäristökeskus. (Arkistoasiakirja) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Raatikainen, K. ja Lepänjuuri, M. 2010: Peukaloisen rantaniittyjen (Ranginsaari) hoitosuunnitelma. - Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & ProAgria Pirkanmaa. Härkää sarvista -hankkeen raportti. 15 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0092.00
FI133.00
FI155.00
FI160.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Oitinmäki: Harjujensuojeluohjelma, seutukaavan 4. vk S1, 5. vk SL 617 - Saraakallio: Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 618, arvokkaat kallioalueet - Ranginniemi: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 621, Keski-Suomen lehtoalueselvitys - Kirkkoniemi-Kirkkosaari: Metsähallituksen luonnonhoitometsä, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S 600 - Luijanharju: - Kapeenharju: seutukaavan 1. vk SU4, 5. vk SL 601 - Kapeenkoski-Luijanharju: Koskiensuojelulaki, seutukaavan 1. vk SU4, 5. vk S 601 - Kuusaankoski: Koskiensuojelulaki, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S 602 - Aumamäki: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 628 - Kattamäki-Honkamäki: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk S/ha 660 - Simunankoski: Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 624 - Aatula: Perinnemaisemainventoinnit, rantayleiskaava - Hiidenvuori: Rantayleiskaavan MU - Sammalistonlahti: Rantayleiskaavan MU - Kanavareitin vahvistetun rantayleiskaavan ja Vatianjärven rantayleiskaavan SL- ja MU -kohteita Suojelun toteutuskeinot: - Kosket ja vesialueet: Koskiensuojelulaki, vesilaki - Rantayleiskaavojen SL -varaukset: Luonnonsuojelulaki - Luijanharju: Maa-aineslaki ja rakennuslaki - Kapeenharju ja läheiset rantayleiskaavan MU-alueet: Rakennuslaki - Oitinmäki, Kattamäki-Honkamäki: Maa-aineslaki, metsälaki - Aumamäki: Muinaismuistolaki, maa-aineslaki - Kirkkoniemi ja Kirkkosaari: Luonnonsuojelulaki - Saraakallio: Luonnonsuojelulaki - Aatula: Sopimus, EU:n maatalouden erityistuki - Hiidenvuori: Rakennuslaki - Sammalistonlahti: Rakennuslaki - Ranginniemi: Luonnonsuojelulaki, rakennuslaki - Peukaloisen rannat: rakennuslaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Raatikainen, K. ja Lepänjuuri, M. 2010: Peukaloisen rantaniittyjen (Ranginsaari) hoitosuunnitelma. - Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & ProAgria Pirkanmaa. Härkää sarvista -hankkeen raportti. 15 s. (ei koske koko Natura-aluetta)
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY