Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900106

1.3 Site name

Rokasuo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.190300
Latitude:61.942500

2.2 Area [ha]

99.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      27.8  0.00 
7310  info      48  0.00 
91D0  info      11.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Boloria frigga                   
Carex dioica                   
Carex flava                   
Carex laxa                   
Carex livida                   
Carex panicea                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Hammarbya paludosa                   
5233Sphagnum pulchrum                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Metsähallituksen aarnialueeksi vuonna 1968 rauhoittama, pääasiassa rämeitä käsittävä sisäsuomalainen keidassuo, joka on osittain ojitusten ympäröimä. Kasvillisuus on etupäässä rahkarämettä ja tupasvillarämettä, jonkin verran esiintyy lyhytkortista nevaa. Rokasuon kasvilajisto on erittäin arvokas. Lisätty 23.1.2014: Rokasuon pohjoisosa on keidassuota, keski- ja eteläosa aapasuota, suon laidoilla puustoista suota. Suon kaakkoisosa on kauttaaltaan mesotrofinen tai meso-eutrofinen. Suon vedet laskevat suon kaakkoisosasta Vallaslampeen selvästi kaltevien kapeiden juottien kautta, joissa kasvillisuus on rehevintä, meso-eutrofista nevarämettä, joka paikoin lähenee lettorämettä. Lettoisuutta on erityisesti kenttäkerroksessa, pohjakerros on selvästi mesotrofiaa ilmentävä. Näresaaren eteläpuolisessa itä-länsisuuntaisessa juotissa on tiheä katajapensaikko, ja kenttäkerros on siniheinän vallitsema. Keltasaraa on melko runsaasti.

4.2 Quality and importance

Keidassuo, jossa esiintyy meso-eutrofista suolajistoa (kohta 3.3., muut tärkeät lajit). Luonnonsuojelualueen ulkopuolella on tehty suo-ojituksia, joiden kuivattava vaikutus tuntuu ilmeisesti pienialaisesti suojelualueen reunaosissa. Lisätty 23.1.2014: Reunaojien kuivattava vaikutus näkyy puuston kasvun lisääntymisenä ja pohjakerroksen rahkasammalten kuivumisena. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Välivaara, R. ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. 324 s. Jyväskylä. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Männistö, P. 1986: Leivonmäen Rutajärven vesijättöalueen suokasvisto ja suokasvillisuus sekä niiden suojelu. - Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopiston biologian laitos. 87 s. Keski-Suomen seutukaavaliitto 1978: Keski-Suomen soidensuojelusuunnitelma. osa 2. Eteläisen Keski-Suomen suot ja pohjoisen Keski-Suomen täydennyskohteet. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu n:o 51 sarja B. 66 s. + liitteet. (Julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Heikkilä, R. ja H. 1988: Yleiskuvaukset Keski-Suomessa tutkituilta soilta 1988. - Raportti, Metsähallitus, Luonnonsuojelu, Vantaa. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Ryömä, R. 2001: Rokasuon, Katajanevan ja Kankaanpään leton kasvillisuuskartoitus ja ennallistamistarpeen arviointi. - Raportti, Metsähallitus, Länsi-Suomen luontopalvelut. 18 s. + liitteet.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI03100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Soidensuojelun perusohjelma, soidensuojelualue, rauhoitettu asetuksella, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 616 Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu soidensuojelualue

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY