Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0900123

1.3 Site name

Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.278600
Latitude:62.360000

2.2 Area [ha]

2592.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      211  0.00 
3210  info      43  0.00 
3260  info      1.5  0.00 
7140  info      220  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
8230  info      0.00 
9010  info      0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      40  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA039Anser fabalis    11  50   
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA104Bonasa bonasia    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus    11  50   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica     
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica    10   
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    10  12   
BA179Larus ridibundus    40  60   
M1355Lutra lutra    10   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava     
BA151Philomachus pugnax    11  50   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
M1910Pteromys volans     
BA193Sterna hirundo    10   
BA108Tetrao urogallus     
BA166Tringa glareola    10   
BA166Tringa glareola    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Hepatica nobilis                   
A233Jynx torquilla             
A340Lanius excubitor                   
A640Larus fuscus fuscus               
Lychnis alpina                   
A160Numenius arquata               
Nuphar pumila                   
Nymphaea tetragona                   
Salix repens                   
A164Tringa nebularia               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0685.00
N0710.00
N173.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohteeseen kuuluu 20 neliökilometrin laajuinen Pihlajavesi, sen yläjuoksun vesialueita sekä rantayleiskaavassa luonnonsuojelualueina, ympäristöarvoja sisältävinä maa- ja metsätalousalueina sekä virkistyskäyttömerkinnällä osoitettuja ranta-alueita. Yläjuoksun alueet koostuvat lähinnä lammista, lintuvesistä, virtavesistä ja koskista, sekä näiden rantametsistä. Pihlajaveden ja sen yläpuolisten alueiden vedet ovat luonnostaan vahvasti humuspitoisia polyhumoosisia vesiä. Pihlajavesi on yläjuoksun vesiin verrattuna kirkasvetisempi. Pihlajaveden reitin pääväylän kosket on aikanaan perattu uiton takia. Kahdessa koskessa on ollut erilaisia rakenteita. Reitillä on tehty virtavesikunnostusta. Kohteeseen kuuluu kaksi valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohdetta: Isorimppi ja Heinä-Valkeinen. Isorimppiin liittyy läheisesti Pienirimppi. Lähiseudulla on muitakin samantapaisia, joskin vaatimattomampia umpeenkasvavia lampia. Umpeenkasvanut Aittolampi on pääasiassa suursaranevaa, joka vaihettuu reunaosalla isovarpurämeeseen. Aittolammen pohjoispuolella sijaitseva Kuolemainen on umpeenkasvava lampi, jota ympäröi hyllyvä suursaranevaa kasvava pallesuo. Kohteeseen kuuluvia metsälampia ovat Paskorimppi ja Heinälampi. Heinälampi on alle hehtaarin kokoinen kohtalaisen hyvin luonnontilassa säilynyt lampi.

4.2 Quality and importance

Alue on tyypillinen humusvetisten reittivesien edustaja, jollaisena se on valittu kansainväliseen Project Aqua -ohjelmaan. Monimuotoinen vesiluontoon liittyvä kohde sisältää Pihlajaveden altaan, tärkeitä lintuvesiä (Iso- ja Pienirimppi, Heinä-Valkeinen, Kuolemaiset, Aittolampi ja Paskorimppi), maisemallisesti arvokkaita ranta-alueita ja vesireittejä (Ryönänkoski, Mämminjoki, Martinjärven ja Köminjärven välinen jokireitti) sekä kulttuuripainotteisia alueita (Vanhan kirkon ja vanhan hautausmaan ympäristöt). Kohteella on monipuolinen ja arvokas vesi- ja rantalinnusto ja merkitystä myös saukon elinympäristönä. Alueella esiintyy myös liito-orava. Hakkuut, ojitukset, hajakuormitus ja rantarakentaminen ovat alueen uhkina. Rantarakentamista säätelee alueelle vahvistettu rantayleiskaava. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mo
Lo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private96
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ympäristöministeriö 1991: Rantojen suojeluohjelman alueet. - Ympäristöministeriön luonnonsuojeluosasto, Selvitys 97. 143 s. + kartat. Helsinki. ISBN 951-47-3557.9, ISSN 0788-5913. (Viranomaisjulkaisu, avainsanat: meri- ja järviluonto, rannat, rantojensuojelu, luonnonsuojelu) Luukkainen, A. ym. 1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon arkistotieto). Kärkkäinen, J. 1991: Pihlajaveden rantayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys. Keuruun kaupunki. - Suunnittelukeskus Oy. (Julkaisematon selvitys) Lamminmäki, J. & Sulkava, R. 1995: Keuruun lintujärvet. - Keurusseudun luonto 3. (Julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: - Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2012. [Viitattu 2014] www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013. - Hakkari, T. 2001: Isorimpin lintuveden kunnostus, Keuruu, Tnro 0995L0546. – Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. - Hakkari, T. & Kaisto, L. 2004: Heinä-Valkeisen lintuveden kunnostus, Keuruu, Tnro KSU-2004-L-37/252. – Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. - Hakkari, T. & Kaisto, L. 2005: Isorimpin lintuveden kunnostus, Keuruu, II vaihe, Tnro 0995L0546. – Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. - Hakkari, T. 2004: Vesi- ja rantalintujen laskentoja Keski-Suomessa kesällä 2004. – Moniste. Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. - Hakkari, T. 2006: Vesi- ja rantalintujen laskentoja Keski-Suomessa kesällä 2006. – Moniste. Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä. - Hakkari, T. & Nyholm, K. 2014: Natura-tietokantapäivityksessä käytetyt Tiira-lintutietopalvelun havainnot Keski-Suomessa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI151.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Lintuvesien suojeluohjelma: Heinävalkeinen, Iso-Rimppi - Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk S 600 (Ryönänkoski), 1. vk SU1, 5. vk SL 627 (Kuolemaisten lammet), 1. vk SU1, 5. vk SL 628 (Heinä-Valkeinen), 1. vk SU1, 5. vk SL 633 (Iso-Rimppi), 1. vk VI1, 5. vk V 152 (Varisniemi) - Keski-Suomen pienvesiselvitys (Heinälampi) - Pihlajaveden osayleiskaavan SL - ja MU -varauksia - Project Aqua Suojelun toteutumiskeinot: - Rakennuslaki: Pihlajaveden rantayleiskaavan MU-alueet - Luonnonsuojelulaki: Pihlajaveden rantayleiskaavan SL-1 ja SL-2 -varaukset ja rantojensuojeluohjelman alueet - Vesilaki ja koskiensuojelulaki: Vesialueet

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY