Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900128

1.3 Site name

Tervaniemen alue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.633600
Latitude:62.689400

2.2 Area [ha]

104.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.65  0.00 
7140  info      30  0.00 
9060  info      35  0.00 
91D0  info      20  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A260Motacilla flava                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0753.00
N1746.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pylkönmäellä sijaitseva Tervaniemen alue käsittää paikallisesti arvokkaaksi luokitellun harjualueen Kiesimenjärven luoteisrannalla, sen länsipuolella olevan Tervasuon luonnontilaisen osan ja läheisen Oulunnevan. Harjualue liittyy vesimaisemaan ja se on geologisesti sekä maisemallisesti jokseenkin merkittävä harjualue. Katkeilevaan harjujaksoon kuuluva selänne on noin 15 m korkea ja paikoin jyrkkärinteinen ja kapealakinen. Tervaniemen viereinen Kouvonpäänniemi on matalahko rinnakkaisselänne. Kasvillisuus on pääasiassa puolukka- ja kanervatyyppiä, paikoin variksenmarjakasvustoja. Oulunneva on pienehkö tienvarsisuo, jonka eteläosassa on pienvesi-inventoinnissa alueellisesti arvokkaaksi luokiteltu humuspitoinen lampi, Oulunlampi. Suo on osittain mesotrofista nevaa, osittain sara- ja tupasvillarämettä.

4.2 Quality and importance

Tervaniemi-Kouvonpäänniemi on alueellisesti merkittävä harjualue, joka on rajauksessa mukana seutukaavan MY-varauksen mukaisesti ja sen suojelu toteutetaan maa-aineslain mukaisesti. Harjualueen länsipuolella oleva Tervasuo on luonnontilaiselta osaltaan karujen tupasvillarämeiden ja vetisten sammalrimpien mosaiikkia ja se on suojelualuetta, samoin kuin Oulunnevan alue. Kuoliosaari ja Hiekkasaari ovat maisemallisesti ja retkeilyn kannalta merkittäviä ja ovat osa Kiesimenjärven kokonaisuutta. Harjualueen länsiosassa on n. 20-vuotias luontaisesti syntynyt nuori männikkö, muuten harjun metsät ovat pääosin jo yli satavuotiaita. Metsiä tulisi käsitellä jatkossa hyvin varovaisesti. Tervasuon poikki kulkee sähkölinja, mikä alentaa suon erämaisuutta, samoin suon reunaojitukset vaikuttavat tulevaisuudessa myös ojittamattomaan osaan. Oulunnevan ympärillä olevia kankaita on hakattu ilman suojavyöhykettä suon reunaan asti. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimepitei

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Keski-Suomen seutukaavaliitto 1981: Keski-Suomen harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus. Raportti 19. - Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu nro 63, sarja B. Lammi, A., Leppänen, M. & Aapala, K. 1992: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Keski-Suomessa. - Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri. 186s. Keski-Suomen liitto 1995: Keski-Suomen seutukaava, seutukaavaehdotus, "5. vaihekaava". Alueluettelo. - Keski-Suomen liitto. 205s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0077.00
FI0323.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Osa Tervaniemen-Kouvonpäänniemen alueesta kuuluu Keski-Suomen 5. vaihekaavan MY-varaukseen, jolla on osoitettu ympäristö- ja luonnonmaisema-arvoja sisältävä alue. Alueella mahdollisesti tehtävissä metsänhoitotoimissa tulisi näihin arvoihin kiinnittää huomiota. Rajauskartassa alue on erotettu suojelualueesta katkoviivalla ja merkitty vinoviivoituksella. Tervasuo ei kuulu seutukaavavarauksen. Oulunneva on Keski-Suomen viidennessä vaihekaavassa varattu SL-merkinnällä. Suolla sijaitseva Oulunlampi kuuluu Keski-Suomen arvokkaiksi luokiteltuihin pienvesiin. Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki - Maa-aineslaki, metsälaki (metsäsuunnittelu): Tervaniemi-Kouvonpäänniemi

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY