Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900132

1.3 Site name

Virkamäen letto-Kovasräme

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.858900
Latitude:63.363100

2.2 Area [ha]

33.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.9  0.00 
7230  info      0.00 
91D0  info      24  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1389Meesia longiseta    area     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Alectoria sarmentosa subsp. Sarmentosa                   
Carex dioica                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Dicranomyia aperta                   
Hammarbya paludosa                   
Juncus stygius                   
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
Riccardia chamedryfolia                   
Riccardia multifida                   
Selaginella selaginoides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue muodostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta. Virkamäen letto on noin 4 hehtaarin luonnontilainen suo, jonka keskiosassa on laajalti lettorämettä ja lähteiden ympärillä jopa lähdelettoa. Meso-eutrofista lajistoa on runsaasti. Suota ympäröivät talousmetsät, ja suon eteläpuolella on tehty hakkuita. Suon itäreunan lähellä kulkee metsäautotie. Rajaukseen tulee mukaan lettoluontotyyppiä ympäröivät muut suotyypit, lähinnä rämeet, sekä osin myös kapealti suota ympäröivää kivennäismaata. Itäpuolelta rajaus ulottuu tiehen. Kovasrämeen itälaidalla esiintyy melko laajasti lettoisuutta rämekasvillisuudessa. Kasvillisuus on parhaimmillaan lettorämettä ja lähdelettoa. Valtaosa suosta on kuitenkin karumpia rämetyyppejä. Suo on pääosin luonnontilainen - pohjoisosassa rajauksen ulkopuolinen ojitus on vaikuttanut kasvillisuuteen pienellä alueella. Rajaukseen otetaan mukaan koko luonnontilainen osa Kovasrämettä.

4.2 Quality and importance

Virkamäen letto: keskiosassa laajalti lettorämettä, ja lähteiden ympärillä lähdelettoa. Meso-eutrofista lajistoa runsaasti. Alueella kasvaa luontodirektiivilaji Meesia longiseta, alueellisesti vaarantunut Pedicularis sceptrum-carolinum ja alueellisesti silmälläpidettävä Carex dioica. Luonnonsuojelullisesti arvokas pieni suo (luontotyyppi sekä lajisto) - vesitalous luonnontilassa, liittyy lähistöllä oleviin samantyyppisten lähdevaikutteisten lettorämeiden mosaiikkiin. Kovasrämeen letto: lettorämettä ja edustavaa lähdelettoa esiintyy suhteellisen laajalla alueella lähellä Virkamäen lettoa. Valtaosa Kovasrämeestä on kuitenkin karumpaa rämetyyppiä. Alueeseen kuuluu lisäksi molempien em. soiden puustoisten soiden luontotyyppejä, jotka ovat rajauksen kokonaisuuden kannalta olennaisen tärkeitä. Näitä ovat mm.erilaiset rämetyypit ja pieni rehevä korpikuvio. Alueella kasvaa Keski-Suomessa vaaraantunut Selaginella selaginoides ja silmälläpidettävät Carex dioica ja Hammarbya paludosa. Alueen luontotyypit eivät kestä ojitusta tai muita vesitalouden muutoksia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private5
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastokäynti 4.7.2000, Keski-Suomen ympäristökeskus UHEX-kortti, Veli Saari, 1997 Pihtiputaan luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet I. Sydän-Suomen luonto Oy, 1995. Pihtiputaan luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet II. Sydän-Suomen luonto Oy, 1996. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY