Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1000007

1.3 Site name

Vihas-Keihäslahti

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.837200
Latitude:64.260300

2.2 Area [ha]

138.0000

2.3 Marine area [%]

29.1000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      20.42  0.00 
1160  info      16.27  0.00 
1630  info      47.6  0.00 
2180  info      2.89  0.00 
7140  info      0.00 
9030  info      30  0.00 
9050  info      10  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1940Alisma wahlenbergii    100  900   
BA054Anas acuta    15  30   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    10  30   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    10   
BA028Ardea cinerea     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    30  80   
BA061Aythya fuligula    10  10   
BA062Aythya marila     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA144Calidris alba     
BA466Calidris alpina schinzii     
BA145Calidris minuta     
BA146Calidris temminckii    20  50   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    160  400   
BA038Cygnus cygnus     
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus     
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    31  31   
BA179Larus ridibundus    30  70   
BA150Limicola falcinellus    30  30   
BA157Limosa lapponica    14   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca     
BA068Mergus albellus    10  35   
BA260Motacilla flava     
BA170Phalaropus lobatus    10   
BA170Phalaropus lobatus        males 
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA151Philomachus pugnax    20  55   
BA007Podiceps auritus     
BA007Podiceps auritus     
BA195Sterna albifrons     
BA195Sterna albifrons     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    10  20   
BA048Tadorna tadorna    30   
BA161Tringa erythropus    35  60   
BA166Tringa glareola        DD 
BA166Tringa glareola    120  350   
BA162Tringa totanus    10  20   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cakile maritima subsp. baltica                   
Carex halophila                   
Carex mackenziei                   
Carex paleacea                   
Crassula aquatica                   
Deschampsia bottnica                   
Euphrasia bottnica                   
Lathyrus japonicus subsp. maritimus                   
Lemna trisulca                   
Odontites litoralis                   
Ophioglossum vulgatum                   
Potamogeton pusillus                   
Potamogeton vaginatus                   
Potentilla anserina subsp. groenlandica                   
Ranunculus confervoides                   
Rumex crispus                   
Rumex pseudonatronatus                   
Silene uniflora                   
Sonchus arvensis                   
Sparganium microcarpum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0112.00
N0215.00
N041.00
N072.00
N1034.00
N172.00
N192.00
N2031.00
N271.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kalajoen hietikko-dyynialuekokonaisuuteen kuuluva Vihas-Keihäslahti on luontotyypeiltään ja lajistoltaan edustava ja monimuotoinen maankohoamisrannikon alue. Linnuston ja kasvillisuuden lisäksi alueen merkitystä lisäävät viereiset geomorfologisesti edustavat dyynimuodostumat. Vihasniityn laaja yhtenäinen laidunnettu merenrantaniitty muodostaa suojelualueen ytimen. Alueen rannat ovat hiekkarantoja ja alueen rantaviiva elää jatkuvasti maan kohotessa ja tyrskyjen ja jäätikön muovatessa pehmeää pohjaa. Vihaslahti on jo merestä irti kuroutunut kluuvi. Vihaslahden luonnonmukaista kehitystä heikentää nk. Suezin kanava, jolla pidetään yllä meriyhteyttä; toisaalta kanava saattaa pitää kluuvia sopivana kasvupaikkana upossarpiolle. Keihäslahti on suojainen laaja lahti. Alueen metsät vaihtelevat rehevyydeltään karuista dyynimänniköistä reheviin kosteisiin lehtoihin; pienialaisesti esiintyy myös luhtia. Alueella kasvaa uhanalaisia lajeja, ja varsinkin Vihaslahti on erittäin monipuolinen kasvillisuutensa puolesta. Alueella on yksi Suomen eteläisimmistä upossarpioesiintymistä. Alueella tavataan myös ruijanesikko (Primula sibirica) -ryhmään kuuluvia lajeja sekä kotoperäisiä lajeja. Alueen vesi- ja rantalinnusto on hyvin runsaslajinen monipuolisten biotooppien vuoksi. Linnustoon kuuluu sekä karujen hietikoiden että rehevien lintuvesien lajeja. Alueella on pesinyt 2000-luvulla vähintään 35 kosteikoille ominaista lintulajia. Pesivään ja muutolla levähtävään lintulajistoon sisältyy useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja.

4.2 Quality and importance

Maankohoamisrannikon luontotyypit ovat alueella edustavia, melko luonnontilaisia ja niiden kasvillisuus on monipuolinen. Alue liittyy lännessä suoraan geomorfologisesti erittäin arvokkaaseen ja luontotyyppinä suojeltuun Vihaspauhan dyynialueeseen ja idässä on yhteys Maristonpakkojen Natura-alueen metsäisten dyynien alueelle. Yhdessä ne muodostavat harvinaisen, täydellisen dyynien sukkessiosarjan. Lisäksi alueella esiintyy merkittävästi maankohomisrannikon primäärisukkessiometsiä, jotka jatkuvat saumatta viereiselle Maristonpakkojen Natura-alueelle vaihettuen dyynimetsiksi. Vihas-Keihäslahdella sijaitseva rantaniitty on yksi seudun laajimmista. Alue on hyvin tärkeä uhanalaisen upossarpion levinneisyysalueen kannalta; esiintymä on lajin eteläisimpiä. Alueen kasvillisuuden monipuolisuus on muutenkin merkittävä. Vihas-Keihäslahden pesimälinnusto on monipuolinen: pesimälajisto koostuu noin 35 kosteikoille ominaisesta lintulajista, joista suojelun kannalta merkittävimpiä ovat tukkasotka, jouhisorsa, heinätavi, pilkkasiipi, mustakurkku-uikku ja suokukko. Pesimäaikaiseen lajistoon kuuluvat myös pikkutiira ja lapinsirri. Muuttokausien aikana alueella levähtää merkittäviä määriä sorsalintuja ja kahlaajia. Rantojen kasvillisuus on ollut uhattuna perinteisen laidunnuksen vähentymisen vuoksi; nyt Vihasniityn merenrantaniitty on hoidossa ja sen pinta-ala on kasvanut. Keihäsojan kautta tuleva hajakuormitus rehevöittää aluetta. Peruste D kohdan 3.3.lajeille: suolasara, merisara, suolasänkiö, tuppivita, merihanhikki, meripeltovalvatti ja merikohokki ovat ruijanesikkoryhmän (Primula sibirica- ryhmän) lajeja, pohjanlahdenlauha, suolasänkiö ja tuppivita ovat Suomen vastuulajeja. Muut mainitut lajit ovat tyypillisiä tai seurattavia, harvinaistuneita lajeja. Alueen suojelun tavoitetila: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, alueen käyttöä ohjaamalla ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin, lajin ja populaation määrää lisätään ja elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mb
Mi
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tikkanen, H. 1994: Kalajoen Vihas-Keihäslahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 1993. Pohjoismäki, M. 1997: Kalajoen jokisuiston-, Letonnokan- ja Vihas-Keihäslahdenniityn linnustoselvitys 1997. Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit –tietojärjestelmä) 5/2014. Kilpiä, A, 2005: Vihas-Keihäslahden YSA-alueiden inventointiraportti. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0010.00
FI1690.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vihas-Keihäslahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lintuvesisuojeluohjelma-alueen luoteispuolella sekä ohjelma-alueiden välillä on lisätty alueita. Vihas-Keihäslahden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Vihas-Keihäslahden alue on suojeltu yksityisenä luonnonsuojelualueena vuonna 1997.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Torikatu 40 B 67100 KOKKOLA
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2012: Kalajoen rannikon Natura 2000 -kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 119.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY