Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1000013

1.3 Site name

Kåtölandet

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.889700
Latitude:63.880000

2.2 Area [ha]

435.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      85.9  0.00 
3160  info      32.4  0.00 
7140  info      72.1  0.00 
9010  info      44  0.00 
9030  info      0.412  0.00 
9050  info      4.32  0.00 
9080  info      23.4  0.00 
91D0  info      12.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA061Aythya fuligula     
BA104Bonasa bonasia    10   
BA215Bubo bubo     
BA081Circus aeruginosus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus     
BA066Melanitta fusca     
BA241Picoides tridactylus     
M1910Pteromys volans    25   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                   
A257Anthus pratensis               
Carex halophila                   
Carex paleacea                   
A371Carpodacus erythrinus               
Dianthus superbus                   
A381Emberiza schoeniclus               
A269Erithacus rubecula               
Hammarbya paludosa                   
A640Larus fuscus fuscus                   
A319Muscicapa striata               
A330Parus major               
Solanum dulcamara                   
A308Sylvia curruca               
Thelypteris palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0225.00
N051.00
N0752.00
N1710.00
N1910.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Nopean maankohoamisen johdosta matalat merenlahdet kuroutuvat umpeen muodostaen kuroutumajärviä. Kåtölandetin alue muodostaa arvokkaan kokonaisuuden, jolla pienellä alueella on nähtävissä eri kehitysvaiheita vasta kuroutuvasta fladasta jo soistuneisiin glo-lampiin. Koska soiden kehitys on nuorella maankohoamisrannikolla vielä alkuvaiheessa, Kåtölandetin suoalueet ovat varsin pienimuotoisia. Alueella sijaitsee avosuoalueita, metsäluhtia, ruovikoituneita merenlahtia, korpia ja jo irtikuroutuneita järviä. Nevojen valtalajeja ovat tupasvilla, isokarpalo, riippasara,raate, mutasara ja pullosara. Luhtaisuutta ilmentäviä lajeja ovat tervaleppä, korpikastikka, kiiltopaju, kurjenjalka, vehka ja luhtakuusio. Alueella tavataan myös pienialaisia tervaleppäluhtia, joiden kasvillisuuteen kuuluvat alueella harvinaiset punakoiso ja nevaimarre. Korpien valtalajeina ovat kuusi, hieskoivu, metsäkorte, mustikka, korpikastikka, oravanmarja ja muurain. Ruovikkokasvustojen reunoilla esiintyy suolasaraa. Uhanalaisista lajeista alueella esiintyy suovalkku , nevaimarre sekä pulskaneilikka. Alueen järvet tarjoavat vesilinnuille sopivia elinympäristöjä ja lajistoon kuuluuvat mm, kuikka, pilkkasiipi ja useat sorsalajit. Kåtölandetin alueella tavataan myös liito-orava. Alueen uhkana on loma-asutus, sekä maankohoamisen vuoksi väylien ruoppaussuunnitelmat.

4.2 Quality and importance

Alue on erittäin arvokas maankohoamisrannikon kokonaisuus. Alueen monet irtikuroutuneet ja kuroutumassa olevat järvet, sekä nuoret soistumat ovat hyviä esimerkkejä maankohoamisrannikon sukkessiosta. 3.3. Muut tärkeät lajit: Carex halophila ja Carex paleacea kuuluvat Primula sibirica ryhmään. Suovalkku ja hentosuolake ovat alueellisesti uhanalaisia. Punakoiso on muuten harvinainen. Alueen uhkana ovat loma-asutus sekä siihen liittyvä tieverkosto. Soiden luonnontilaisuutta vähentävät ojitukset, joiden kuivattava vaikutus on paikoin huomattava. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mb
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal11
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Luomuksen lajirekisteri 2014. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (24.5.2014) ISBN 978-952-10-6918-5.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0097.00
FI163.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kåtölandetin suot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, osana Luodon saaristoa. Kohteeseen on lisätty soidensuojelu- ja rantojensuojeluohjelmiin kuulumattomia alueita, joiden avulla kohteen suojelukokonaisuutta on parannettu. Pääosa maa-alueesta on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueina ja osa hankittu valtiolle. Maa-alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja vesialueiden suojelu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY