Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1000033

1.3 Site name

Kokkolan saaristo (SPA)

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.066900
Latitude:63.943600

2.2 Area [ha]

14699.0000

2.3 Marine area [%]

96.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    30   
BA200Alca torda    20   
BA054Anas acuta    50   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    20   
BA056Anas clypeata     
BA039Anser fabalis    100  600   
BA028Ardea cinerea     
BA169Arenaria interpres    10   
BA169Arenaria interpres    10  30   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    20  100   
BA061Aythya fuligula    30  100   
BA062Aythya marila    20   
BA062Aythya marila     
BA104Bonasa bonasia     
BA045Branta leucopsis    100  500   
BA045Branta leucopsis    20  50   
BA144Calidris alba     
BA143Calidris canutus    10   
BA147Calidris ferruginea    15   
BA148Calidris maritima    15   
BA145Calidris minuta    10   
BA146Calidris temminckii    20   
BA202Cepphus grylle    20  30   
BA202Cepphus grylle    20  50   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    10  350   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius    10   
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica     
BA103Falco peregrinus     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica    50  300   
BA001Gavia stellata    50  200   
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus    300   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla    10  40   
BA075Haliaeetus albicilla    15   
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus    20  100   
BA640Larus fuscus fuscus    250  300   
BA177Larus minutus    10  30   
BA177Larus minutus    10  100   
BA179Larus ridibundus    50  1300   
BA179Larus ridibundus    20  1000   
BA157Limosa lapponica    10  30   
BA272Luscinia svecica    30   
BA152Lymnocryptes minimus    30   
BA066Melanitta fusca    22   
BA068Mergus albellus    10   
BA260Motacilla flava    50  100   
BA260Motacilla flava     
BA277Oenanthe oenanthe    30  50   
BA277Oenanthe oenanthe    10  20   
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    50   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    15   
BA141Pluvialis squatarola    10   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena    20   
BA063Somateria mollissima    10   
BA063Somateria mollissima    20  50   
BA190Sterna caspia    20   
BA190Sterna caspia    20   
BA193Sterna hirundo    15  70   
BA193Sterna hirundo    30   
BA194Sterna paradisaea    100  800   
BA194Sterna paradisaea    100  250   
BA456Surnia ulula    10   
BA107Tetrao tetrix    15   
BA107Tetrao tetrix     
BA161Tringa erythropus    10   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    100   
BA162Tringa totanus    35   
BA162Tringa totanus    10   
BA282Turdus torquatus     
BA199Uria aalge    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actitis hypoleucos    11  50             
Alnus glutinosa                   
A052Anas crecca               
A050Anas penelope               
A067Bucephala clangula    17  17             
Callitriche hermaphroditica                   
Carex mackenziei                   
Carex paleacea                   
2492Coregonus albula                   
Coregonus lavaretus f. lavaretus                   
Delichon urbicum    11  50             
Deschampsia bottnica                   
Eleocharis parvula                   
Euphrasia bottnica                   
A130Haematopus ostralegus               
Juncus balticus                   
A182Larus canus    101  250             
Lathyrus palustris                   
Lysimachia vulgaris                   
A070Mergus merganser    51  100             
A069Mergus serrator    100  250             
Moehringia trinervia                   
Myrica gale                   
Myriophyllum alterniflorum                   
A160Numenius arquata               
Odontites litoralis                   
Potamogeton filiformis                   
Potamogeton pectinatus                   
Potentilla anserina subsp. groenlandica                   
Rumex pseudonatronatus                   
Sagina nodosa                   
Sedum telephium subsp. maximum                   
Silene uniflora                   
Solanum dulcamara                   
Stellaria nemorum                   
A173Stercorarius parasiticus               
Thalictrum flavum                   
Triglochin maritima                   
Typha latifolia                   
Veronica longifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0196.00
N021.00
N053.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kokkolan saaristo on laaja merialue sisältäen Kokkolan edustan saaristoa. Rannikko on voimakkaasti suuntautunut luoteesta kaakkoon, muodostaen pitkiä niemiä ja syviä lahtia. Alue on rantaluonnoltaan varsin monipuolinen sisältäen eri tyyppisiä rantoja jokisuistosta ulkosaaristoon. Noin puolet alueesta kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Natura-alueeseen on sisällytetty myös sen ja Luodon saariston rantojensuojeluohjelmkohteen välinen merialue. Laajennusalueen saarilla löytyy useita luontotyyppejä: glo-järvet, boreaaliset lehdot, matalakasvuiset rantaniityt, maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsät sekä Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot. Ulkosaariston pienet saaret ja luodot ovat avoimia ja hyviä merilintujen pesimäalueita. Pesimälajistoon kuuluu mm. merikihu, pilkkasiipi, räyskä, selkälokki sekä nauru- ja pikkulokkikoloniat. Kohteen suurin saari on Poroluoto. Natura-kohteen läpi kulkee Ykspihlajan satamaan johtava väylä. Laivaväylän ylläpitämiseksi tehdään säännöllisesti ruoppauksia.

4.2 Quality and importance

Alueella on luonnontilaisia puustoisia sekä puuttomia, linnustollisesti arvokkaita saaria ja luotoja. Alue on yksi maamme arvokkaimmista räyskän pesimisalueista. Lisäksi alue on rantaluonnoltaan monipuolinen. 3.3. Muut tärkeät lajit: Pikkuluikka, perämeren silmäruoho, rantanätkelmä, rantalemmikki, tuppivita, poimuhierakka, suomenhierakka, isomaksaruoho ja lehtotähtimö ovat alueellisesti uhanalaisia. Primula sibirica ryhmään kuuluvat merisara, vihnesara, merihanhikki, suomenhierakka ja merikohokki. Muut lajit perusteella D ovat muuten harvinaisia Keski-Pohjanmaalla tai niiden levinneisyyden pääpaino Suomessa on eteläinen. Kokkolan teollisuuden jätevedet ja Perhonjoen tuoma kuormitus vaikuttavat veden laatuun. Loma-asutus on rantaluonnon uhkatekijä. Alueen läpi kulkee 100 m leveä vilkasliikenteinen syväväylä Repskärin ja Bergbådanin saarien itäpuolitse Ykspihlajaan. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitsva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • a lueella vallseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, • a lueella vallitsva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Hb
Mi
Li
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal63
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private37
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ekebom, J., Sahla, M. & Kalliola, R. 2013. Raportti Suomen rannikon laguunien ja riuttojen tilasta osana Suomen kansallista luontodirektiiviraportointia 2007-2012. Hannila, J. & Hongell, H. 2008: Kokkolan saariston pesimälinnustoselvitys 2008. - Kokkola, moniste, 10s. Hannila, J. & Hongell, H. 2014: Selkälokkiseuranta Kokkolan saaristossa 2014. Monisteraportti 9 s. – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kokkolan toimipaikka, Kokkola. Hongell, H. 2014: Kokkolan ulkosaariston linnustolaskennat 2011-13. Hongell, H. 2011, 2012, 2013 ja 2014: Tankarin lintuaseman toimintakertomukset 2010-2013. Höglund, J.2011: Kokkolan saariston hoito-ja käyttösuunnitelma.Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Pohjolan voima Oy 2001: Kokkolan edustan merituulivoimalaitos - Pesimä- ja lepäilijälajilinnuston selvitys. Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys 2001. Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (viitattu 05/2014) ISBN 978-952-10-6918-5. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kokkolan saaristo kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Sen ja Luodon saariston RSO-alueen välillä on lisätty linnustollisesti tärkeä saaristoalue, jossa esiintyy sekä puustoisia että puuttomia saaria. Maa-alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja vesialueen suojelu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY