Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1001005

1.3 Site name

Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.587500
Latitude:63.626100

2.2 Area [ha]

1551.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.47  0.00 
3210  info      22.8  0.00 
3260  info      6.87  0.00 
7110  info      1065  0.00 
7140  info      3.85  0.00 
7310  info      273  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      281  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra     
M1937Rangifer tarandus fennicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca                   
A039Anser fabalis    11  50             
A257Anthus pratensis                   
A256Anthus trivialis                   
A222Asio flammeus               
A215Bubo bubo               
A067Bucephala clangula                   
A365Carduelis spinus                   
Carex livida                   
Chamaedaphne calyculata                   
A264Cinclus cinclus    10  15             
A542Emberiza rustica                   
A381Emberiza schoeniclus                   
Eriophorum gracile                   
A096Falco tinnunculus               
A153Gallinago gallinago                   
A127Grus grus               
Juncus stygius                   
1096Lampetra planeri                   
Lathyrus palustris                   
Lobaria pulmonaria                   
A262Motacilla alba                   
A260Motacilla flava                   
Myosotis laxa subsp. caespitosa                   
A160Numenius arquata                   
A158Numenius phaeopus                   
Nymphaea tetragona                   
A330Parus major                   
A326Parus montanus                   
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
A274Phoenicurus phoenicurus                   
A316Phylloscopus trochilus                   
A140Pluvialis apricaria    10             
Ranunculus lingua                   
Salmo salar                   
A310Sylvia borin                   
A308Sylvia curruca                   
A166Tringa glareola    10             
A164Tringa nebularia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0789.00
N179.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kokonaisuus muodostuu kahdesta alueesta, Lestijoen yläjuoksusta (Jatkonnevasta), sekä Paukanevasta. Paukaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Jatkonneva rantojensuojeluohjelmaan. Jatkonnevan alueella Tikkakosken alapuolella Lestijoki on varsin luonnontilainen ja maisemallisesti hieno. Jatkonnevan suot ovat rannoiltaan ojitetut ja ojitus lienee vaikuttanut koko suoalueen vesitalouteen. Suot ovat varsin karuja. Metsät ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä. Paukaneva on laaja yhtenäinen, karu suoyhdistymä, joka käsittää suurelta osin avoimia rahkarämeitä. Reunoilla rannat ovat moninpaikoin luhtaisia saranevoja. Joen rannat sekä Kivilammen ympäristö ovat myös muuta aluetta rehevämpiä. Itäosassa osin avovetinen rimpialue, joka lähinnä jokea muuttuu keskiravinteiseksi. Itäosan kosteikko on alueen kahlaajien suosiossa. Reunat ovat kauttaaltaan ojitettu, mutta kokonaisuus on edelleen varsin luonnontilainen. Avoimen nevan ja kankaiden vaihettumisvyöhykkeellä on varsin kapea rämeosuus. Lestijoen yläjuoksu, joka pysyy talvisin sulana usean kilometrin matkalta, on Keski-Pohjanmaan merkittävin koskikarojen talvehtimisalue.

4.2 Quality and importance

Jokeen on istutettu merilohta ja uhanalaista lajia. Menestymismahdollisuudet ovat varsin hyvät. Joki on myös saukolle tärkeä ja koska joki pysyy talvisinkin sulana usean kilometrin matkalta se toimii talvehtimeisalueena esimerkiksi koskikaroille (Keski-Pohjanmaan merkittävin). Alueella esiintyy myös useita alueellisesti uhanalaisia kasveja. 3.3. Muut tärkeät lajit: Perusteena D mainitut kasvilajit ovat alueellisesti uhanalaisia tai muuten harvinaisia. Jatkonnevan reunaojitukset etenkin pohjois-koillisreunalla ovat katkaisseet veden luontaisen valumasuunnan suolle ja kuivattaneet pääosaa Jatkonnevasta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Hb
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal44
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private56
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0098.00
FI162.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Paukaneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Lestijoen yläjuoksu kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Lisäksi Lestijoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ja sitä on esitetty erityistä suojelua vaativien vesistöjen ohjelmaan. Kohteeseen on liitetty alueen vesitaloudelle tärkeitä alueita. Maa-alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja Lestijoen vesialueen suojelu vesilain ja koskiensuojelulain nojalla. Vesistölle on myös laadittu luonnontalouden kehittämissuunnitelma, johon alueen kunnat ja eri intressitahot ovat sitoutuneet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY