Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1002015

1.3 Site name

Pitkäneva

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.942200
Latitude:63.808100

2.2 Area [ha]

625.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      8.4  0.00 
7110  info      131.7  0.00 
7310  info      426.43  0.00 
91D0  info      145.13  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0795.00
N174.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pitkäneva on laaja aapasuo, jonka suotyypit vaihtelevat kalvakkanevoista ruohoisiin rimpinevoihin ja laitaosien erilaisiin rämeisiin. Myös keidassuot, puustoiset suot sekä humuspitoiset lammet ja järvet ovat kohteella esiintyviä luontotyyppejä. Alue on maisemallisesti merkittävä ja metsäiset saarekkeet ja Aineslampi tekevät maiseman vaihtelevaksi. Suo on myös linnustollisesti merkittävä. Suon reunoilla on melko paljon ojituksia. Alue sopii hyvin retkeilyyn ja länsipään ylittää pitkostettu Makolan retkeilyreitti.

4.2 Quality and importance

Rimpisiä aapasoita, joihin metsäsaarekkeet ja Aineslampi tuovat vaihtelua. Linnusto on arvokas, mm. kuikka, mehiläishaukka, joutsen ja kurki esiintyvät alueella. Kohteen reunoilla ja ympärillä on ojitettuja alueita, myös länsi-lounaislaidalla kulkeva kanava ojikkoineen kuivattavat keskeisiä suoalueita. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamaa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private10
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rajasärkkä, Ari 1996: Pohjanmaan puistoalueen linnuston laskennat 1996. -Käsikirjoitus. Metshallitus. Oulu. Heikkilä, Raimo 1995: Soidensuojelun perusohjelman täydennys. Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1993. Tietokantatäydennys 2016 MH:n luontotyyppi-inventointi • Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kohteen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY