Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1002016

1.3 Site name

Rimpinevan linnustonsuojelualue

1.4 First Compilation date

1998-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.878600
Latitude:63.861400

2.2 Area [ha]

514.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA039Anser fabalis     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica    10   
BA096Falco tinnunculus     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus    11   
BA150Limicola falcinellus     
BA260Motacilla flava    30  55   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria     
BA220Strix uralensis          DD 
BA107Tetrao tetrix     
BA166Tringa glareola    20  35   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis             
Chamaedaphne calyculata                   
Eriophorum gracile                   
Hammarbya paludosa                   
Juncus stygius                   
Pedicularis palustris                   
Rhamnus frangula                   
Sparganium natans                   
Tofieldia pusilla                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0785.00
N2014.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suomenselän aapasuovyöhykkeeseen kuuluva, maisemaltaan monimuotoinen suoalue. pääasialliset suotyypit ovat rimpinevat, kalvakkanevat, rahkasammalkeitaat ja kermikeitaat, myöskin ruohoisuutta esiintyy. Kohde on linnustollisesti arvokas ja on yksi Keski-Pohjanmaan edustavimmista lintusoista. linnustoon kuuluu mm. sinisuohaukka, laulujoutsen, kaakkuri, liro ja jänkäsirriäinen. Alue on myös kasvistollisesti arvokas, mm. mähkä, suovalkku, rimpiuvihvilä, valkopiirtoheinä, vaaleasara, karhunruoho, hoikkavilla, äimäsara, pikkupalpakko, rimpivesiherne, luhtakuusio, vaivero ja paatsama esiintyvät siellä. Kohteella esiintyy luontotyypeistä myös vaihettumis- ja rantasoita (3 ha) sekä humuspitoisia lampia ja järviä (5,2 ha).

4.2 Quality and importance

Rimpinen aapasuo, jolla on useita vankkapuustoisia metsäsaarekkeita. Suo on sekä kasvistollisesti että linnustollisesti arvokas. Yksi Keski-Pohjanmaan parhaita lintusoita. Kohdan 3.3 kasvilajien peruste D=alueellinen uhanalaisuus (äimäsaraa, pikkupalpakkoa, rimpivesihernettä, luhtakuusiota, vaiveroa ja paatsamaa lukuunottamatta). Kohteen reunoilla on paikoin ojitettu melko paljon. Keskeisten suoalueiden vesitalouden turvaamiseksi on tärkeää, että suoalueita kuivattavia ojia tukitaan. Myöskin metsätaloustoimet aivan suoalueiden reunoilla vaikuttavat suoalueen luontoon. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitsva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hemmilä, Mika 1991: Eräiden soidensuojelualueiden pesimälinnusto kesä-heinäkuussa 1991. -Käsikirjoitus, Metsähallitus. 15 s. + karttaliitteet. Maa- ja metsätalousministeriö 1981: Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. -Helsinki. 194 s. Hagnas, Marika ja Kaakinen, Eero ym. 1995: Maastokäyntiraportti (22.8.1995) Nivalan Lintti- ja Rimpinevalta. -käsikirjoitus. Metsähallitus. SYKE:n ympäristötietojärjestelmän luonnonsuojelualuerekisteri, aluekuvaus. Jaakola, Marko, maastoinventointi 1997. Tietokantapäivitys 2016: Rajasärkkä, Ari: Suojelualueiden linnuston linjalaskennat 2014, Metsähallitus

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI006.00
FI0394.00

5.3 Site designation (optional)

Rimpineva-Linttineva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Itse Rimpineva on lakisääteinen soidensuojelualue. Kohteeseen on lisätty kohteen vesitalouden kannalta merkittäviä reuna-alueita. Maa-alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja vesialueen suojelu vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY