Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1002021

1.3 Site name

Kursun yhteislaidun

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.934400
Latitude:63.660600

2.2 Area [ha]

23.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      17.63  0.00 
6430  info      4.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Botrychium lunaria                   
Botrychium multifidum                   
Nardus stricta                   
Pilosella officinarum                   
Ranunculus polyanthemos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N091.00
N1090.00
N194.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kursun yhteislaidun on laaja, erilaisista niityistä ja metsälaitumesta muodostuva maisemallisesti kaunis laidunalue. Laitumen pohjoisreunan kivisillä kummuilla on katajikkoista tuoretta pienruohoniittyä, jonka seassa on laikkuina harvinaistunutta ketoa. Hyvää ketolajistoa edustavat mm. ahomansikka, kissankäpälä, nurmitatar, jäkki ja keto- ja ahonoidanlukko. Itäosassa aluetta on viehättäviä päivänkakkaraniittyjä. Alavammilla alueilla on tavanomaisempaa tuoretta nurmilauha-heinäniittyä. Sekametsäiset osat alueesta ovat edustavia metsälaitumia.

4.2 Quality and importance

Alue on edelleen jatkuvan laidunnuksen johdosta merkittävä kohde monipuolisen niittykasvillisuuden säilymisen kannalta. Laidunnetuksi niittyalueeksi Kursunlaidun on varsin laaja ja monilajinen: alueelta on löydetty 102 kasvilajia. Kursunlaidun on hyvä esimerkki harvinaistuneesta yhteislaidunnuksesta. Alue on valtakunnallisessa perinnemaisemaprojektissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kursunlaitumella on myös suuri maisemallinen merkitys: alueen pohjoispuolella kulkee Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin kuuluva idyllinen Kirkonkylä-Emolahti –tie. Laidunalue on myös osa Pohjois-Pohjanmaan arvokasta Pyhäjärven maisema-aluetta. Kohdan 3.3 perusteet: ketonoidanlukko, jäkki, huopakeltano ja nurmitatar ovat edustavia indikaattorilajeja. Ahonoidanlukko on Keski-Pohjanmaalla silmälläpidettävä, taantunut laji. Aholeinikki on Keski-Pohjanmaalla uhanalainen, vaarantunut laji. Alueen kaakkois- ja itäosiin kaivetut peltosarkojen ojat (kasvamassa umpeen) vaikeuttavat karjan liikkumista ao alueille, jolloin laidunpaine jää vähäiseksi. Koska karja käyttää laidunmetsiä levähdyspaikkanaan, metsien kasvillisuus on paikoin hyvin kulunutta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Koskela, K. 2000: Inventointilomakkeet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Niemelä, M. & Pyykkönen, P. 1994: Kursun yhteislaitumen perinnemaisemainventointilomake. (julkaisematon, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) Tikkanen, H., Hongell, H., Polsio, A. 1999: Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 112. Länsi-Suomen ympäristökeskus. Kokkola. Tietokantatäydennys 2016 MH:n luontotyyppi-inventointi • Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kohteen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vuodesta 1970 alkaen jatkunut laidunnus jatkuu edelleen. Laiduntajina vuosittain 20-30 hiehoa.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY