Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1100405

1.3 Site name

Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.281700
Latitude:65.233600

2.2 Area [ha]

91.0000

2.3 Marine area [%]

19.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      1.8  0.00 
1160  info      14  0.00 
1220  info      0.5  0.00 
1630  info      15.5  0.00 
7140  info      5.5  0.00 
9030  info      47.2  0.00 
9050  info      30  0.00 
91D0  info      0.01  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1940Alisma wahlenbergii    1001  10000   
P1960Hippuris tetraphylla    11  50  shoots   
P1968Primula nutans    100000  900000  shoots   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Eleocharis quinqueflora                   
Ophioglossum vulgatum                   
Orthotrichum pylaisii                   
Potamogeton friesii                   
Trollius europaeus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N050.00
N0714.00
N1675.00
N1711.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laitakari, Häyrysenniemi ja Purjekari ovat Haukiputaan merenrannikon merenrantalehtoalueita. Alueet ovat Kiimingin liuskejakson päässä, minkä ansiosta alueilla on poikkeuksellisen rehevää kasvillisuutta. Purjekarin kasvillisuusvyöhykkeet alkavat kivikkorantojen niityistä ja jatkuvat leppävyöhykkeen kautta koivumetsiin ja lopulta kuusimetsiin. Purjekarin ja Riutan välisellä kannaksella on luhtakastikka- ja tupassaraniittyä ja kosteammissa painanteissa merisaralaikkuja. Alueen lepikoissa on myös tervaleppää, mikä on osoitus alueen edullisesta ilmastosta ja maaperästä. Lepikkovyöhykkeen yläpuolisessa koivumetsävyöhykkeessä ei ole juurikaan lehtomaisia piirteitä. Purjekarin sisäosat ovat puolukka-mustikkatyypin (VMT) kuusikkoa. Häyrysenniemen länsikärjessä on kolme kiinnikasvanutta saarta, joiden välissä on matalia, niitty- ja ruovikkorantaisia, umpeenkasvavia lahtia, jotka kehittyvät soiksi tai pieniksi lampareiksi. Merenrantamaisemaan kuuluvat myös avoimet kallio- ja kivikkorannat, jotka ovat luhtakastikan ja suolavihvilän vallitsemia. Niemenkärjissä on pihlajan, harmaalepän ja tuomen vallitsemia reheviä lehtoja (mesiangervo-, tesma- ja vadelmatyyppi) ja niemen ydinosaan mentäessä metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyypin lehtoa. Lehtimetsät vaihettuvat sekametsiksi ja niemen ydinosan kuusikoksi, jossa on karumpaa (käenkaali-mustikka- ja puolukka-mustikkatyyppiä). Pohjoisimman niemen kärjessä on paljaita rantakallioita, jotka ovat vulkaniittia. Häyrysenniemen alue on aikoinaan ollut Rauma-Repolan omistaman maatilan karjalaitumena. Rantalehdoissa ja kuusikossa on vanhoja harvennushakkuun jälkiä. Laitakarin saari sijaitsee Martinniemen edustalla. Rannat ovat jyrkkää, avointa kivikkoa, jossa on luhtakastikan, ruokohelpin ja järviruo’on muodostamaa niittykasvillisuutta. Osa saaresta on ollut teollisuusalueena, mutta Laitakarin luoteis- ja pohjoisreunalla on jokseenkin luonnontilaista metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyypin (GOFiT) lehtoa. Lehto on paikoin kuivalla ja kivisellä rantatöyräällä ja on lajistoltaan monipuolinen. Puustossa vallitsevat pihlaja ja tuomi. Tavallisten lehtoruohojen lisäksi tavataan puna-ailakkia ja tesmaa. Kuivilla paikoilla on runsaasti lillukkaa. Kallioperässä on kiilleliuskeita ja grauvakkaa. Koillislaidan koivikoissa on tehty harvennushakkuita ja palstojen rajalinjojen hakkuita länsiosassa.

4.2 Quality and importance

Häyrysenniemi on poikkeuksellisen hyvin säilynyt arvokas niitty- ja metsäalue. Alueella on nähtävissä metsäkasvillisuuden primäärisukkessiokehityksen kaikki vaiheet. Niemen keskustan jylhä kuusikko on harvoja laajuudessaan ja luonnontilaisuudessaan Perämeren rannikolla. Myyrälahti on alueen lajistollisesti arvokkain osa. Merenrantalehtojen kasvilajisto on erittäin edustava. Lehdot ovat vähintään maakunnallisesti arvokkaita. Alue on hyvä sienestys- ja marjastuspaikka. Purjekarin lepikkovyöhykkeessä on runsaasti tervaleppää. Laitakarin metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyypin lehto on tiettävästi tyyppinsä ainoa entisen Oulun läänin puoleisella merenranta-alueella. Se täydentää hienosti Häyrysenniemen lehtojen tyyppivalikoimaa. Laitakarin rantalehtojen lajisto on monipuolinen ja edustava, vaikkei uhanalaista lajistoa esiinnykään. Lehto on vähintään maakunnallista arvoluokkaa. Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari on edustava maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden metsien ja merenrantaniittyjen muodostama kokonaisuus ja niitä harvoja Pohjois-Pohjanmaan kohteita, joissa primäärisukkessiometsien vanhimpia, kuusivaltaisia vaiheita esiintyy lähes luonnontilaisena. Alueella on merenrantalehtoja noin 30 ha. Peruste D kohtaan 3.3 kasvilajeille on kulleron ja lokinhiippasammalen osalta alueellinen uhanalaisuus. Häyrysenniemi ja Purjekari ovat virkistyskäytössä. Laitakarin virkistyskäyttö on vähäistä, alueella on vähän käytettyjä polkuja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MH01No
MH01Po
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private11
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ympäristöinstituutti 1990: Haukiputaan rannikon ja saarten luonnon perusselvitys. Kasvillisuus ja eläimistö. Aluekuvaukset (tekijät Merilä, E & Vainio, M.) - Ympäristöinstituutti & Mare Botnicum Ay. 73 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: kasvillisuus, eläimistö, Haukipudas) Ympäristöinstituutti 1990: Haukiputaan rannikon ja saarten luonnon perusselvitys. Karttaliite. Kasvillisuuskartat ja rantatyypit - Ympäritöinstituutti. 43 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: kasvillisuus, rantatyypit, Haukipudas) Honkamo, M. 1988: Haukiputaan ja Kiimingin kartta-alueiden kallioperä. Viitteet 2000 jälkeen: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 26.2.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari ei kuulu valtakunnallisiisn suojeluohjelmiin. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain, rantakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain ja vesialueella vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY