Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1100601

1.3 Site name

Iijoen suisto

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.280000
Latitude:65.345600

2.2 Area [ha]

1661.9000

2.3 Marine area [%]

43.6000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      220  0.00 
1130  info      660  0.00 
1150  info      7.2  0.00 
1220  info      0.00 
1630  info      10  0.00 
1640  info      0.00 
6270  info      1.5  0.00 
6450  info      20  0.00 
7140  info      30  0.00 
9030  info      200  0.00 
9050  info      58  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info      15  0.00 
91D0  info      1.24  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra     
P1966Persicaria foliosa    5000  100000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta    10  50             
A054Anas acuta               
A169Arenaria interpres               
A061Aythya fuligula    40  80             
A146Calidris temminckii               
Catabrosa aquatica                   
A264Cinclus cinclus                   
A082Circus cyaneus               
Crassula aquatica                   
Dianthus superbus                   
Euphrasia bottnica                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Lychnis viscaria                   
Matteuccia struthiopteris                   
A151Philomachus pugnax    10  cmales             
Potamogeton friesii                   
Spirodela polyrhiza                   
Stellaria borealis                   
Stellaria crassifolia                   
A195Sterna albifrons               
Stratiotes aloides                   
Trollius europaeus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0262.00
N041.00
N051.00
N072.00
N091.00
N101.00
N1615.00
N1710.00
N196.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Iijokisuisto on Suomen oloissa suurjoen suisto, joka on osaksi menettänyt luonnontilansa voimalaitosrakentamisessa ja jo sitäkin ennen ollessaan suuri tukinuiton järjestelykeskus, mutta jolla on edelleen erittäin paljon luontoarvoja. Iijokea myöten laskee mereen Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan vesiä Maanselkää myöten. Vuosi- ja vuorokausisäännöstelyn takia Iijoen virtaus ei ole luontainen. Iijokisuisto on monipuolinen alue, jolta löytyy 16 luontodirektiivin mukaista luontotyyppiä ja runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja. Myös alueen linnustomerkitys on huomattava. Iijoen suistossa on monia erityyppisiä osia kuten pääuoma ja sen korkeat saaret (Niittysaari ym.) suiston yläreunalla, suuret mannermaiset Tangonsaari ja Karhu, joiden merenpuoleinen laita on merenrantaniittyjä, pitkät suistouomien halkomat ja katkomat niemet, ja suojaiset saaret kuten Koni ja Pensaskari sekä mereisemmät suiston ulkoreunan saaret kuten Hahtikari ja Käyränkari. Iijokisuiston kokonaisuuteen sisältyy myös Niittysaaaren perinnemaisema-alue. Laajassa mielessä koko Iijokisuisto edustaa jokisuistoja ollen hyvä ja monipuolinen luontotyyppinsä edustaja. Suiston sisällä on jokihaarojen ja virtauksen kehityksen myötä irtikuroutuneita juoluoita ja lahtien maankohoamisen myötä irtautuneita lampia, jotka tyypiltään vastaavat lähinnä mannerfladoja. Kluuvit ja umpeenkasvavat lammet ovat lajistoltaan vaihtelevia. Arvokasta vesikasvillisuutta on mm. Sarrion ja Tupon kluuveissa. Suiston ulkoreunoilla on kivikkorantoja. Hiekkarantoja suistossa on vain pienialaisesti, vaikka suiston pohja on laajalti hiekkainen. Sen sijaan eräät hiekkamaiden läjitysalueet (etenkin Pirttikarin hietikko) ovat laajahkoja "sekundaarihiekkarantoja". Erikoisuutena Karhun saaressa on kannakseksi muotoutunut myrskyn muovaama edustava tombolo-hiekkaranta, joka erottaa kluuvin ja luhdan merestä saaren länsikärjessä. Hiekkainen maaperä näkyy suiston ulkoreunalle muodostuneina laajahkoina hiekkasärkkinä. Merenrantaniittyjä on etenkin suurten suistosaarten ulkorannoilla; myös Tupakkaleton niityt ovat edustavia. Tulvaniittyjä, jotka sijaitsevat jokihaarojen osilla, mihin meriveden korkeusvaihtelu ei yllä usein, esiintyy niukasti. Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä sekä hakamaata löytyy vielä Niittysaaren perinnemaisema-alueelta, vaikka alueen aktiivinen hoito onkin päättynyt. Maankohoamisrannikon primaarisukkessiovaiheiden luonnontilaisia metsiä (9030) on etenkin ulommissa suistosaarissa ja suurten suistosaarten reunoilla, ja ne ovat monin paikoin edustavia. Lehtimetsät edustavat puna-ailakki-tesmatyyppiä ja mesiangervotyyppiä (lehtoja) sekä karumpaa ruohokanukka-metsälauhatyyppiä. Luonnontilaisia havumetsiä on niukasti. Myös tulvavaikutteisia metsiä ja metsäluhtia esiintyy alueella. Karhun saaren länsiosan luhtainen ja kasvillisuudeltaan mosaiikkimainen kluuvien, avo- ja pensasluhtien, lehtojen ja koivikoiden kokonaisuus on erityisen arvokas. Alueella esiintyy mm. uhanalaisia suomyrtti- ja harmaaleppäluhtia. Iijokisuistossa on Suomen merkittävin lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä. Lietetatar on hyvin tyypillinen suistolaji. Iijokisuiston vedenkorkeus seurailee meriveden korkeutta, tosin suojaisissa osissa melko hitaasti. Lietattaren kasvupaikat sijaitsevat vyöhykkeellä, joka on noin 10 cm keskiveden alapuolella ja 10 cm yläpuolella. Lietetattarella on noin 40 osaesiintymää. Laji on yksivuotinen ja vuosittain kasvupaikka voi vaihdella. Oleellista onkin, että lajilla on riittävästi sopivia elinympäristöjä tarjolla. Iijokisuistosta voidaan erottaa ainakin seitsemän erilaista lietetattaren kasvupaikkatyyppiä: 1. Osittain irti kuroutuneet juoluat, joissa rehevä ranta- ja vesikasvillisuus. Pysyvän esiintymän edellytys on todennäköisesti tulvanaikainen virtaus. Esiintymät ovat (Iijoella) erittäin runsaita. 2. Suhteellisen voimakasvirtaisten sivuhaarojen (Tangon- ja Sarrionhaara) mutkien sisäkaarteen niityt ja saarien alapuoliset suojaiset kohdat. Esiintymät ovat melko runsaita. 3. Laakeitten melko mereisten niittysaarten suiston (tai ylä-)puoleiset rannat ja saarten sivut esiintymät ovat runsaita. 4. Hitaasti virtaavien sivu-uomien ja uomien saarten rannat, jos niitä ei ole ruopattu jyrkiksi. Hiekkapohja, jolle on laskeutunut ohut kerros mutaa ja kariketta on paras kasvupaikka. Esiintymät ovat useimmmiten hyvin runsaita. 5. Pääuoman korkeitten saarien ylä- ja alosat, joita kivikko ja matalikko suojaavat (kuten Niittysaaren yläosa). 6. Suistosysteemin rehevät, kaislasaarten suojaamat lahdet. Esiintymät voivat olla runsaita. 7. Vaiheittain (ulospäin) mereisemmäksi muuttuvan lahden osin kivikkoinen ranta, jossa suojaisia lahdenperukoita. Esiintymät ovat sisäosissa runsaimpia ja niukkenevat merelle päin. Osa suiston saarista on loma-asutuskäytössä ja rantoja ja veneväyliä on ruopattu. Mantereen läheisillä saarilla on harjoitettu metsätaloutta.

4.2 Quality and importance

Iijokisuisto on laaja ja monimuotoinen suurjoen suisto, jolta löytyy runsas maankohoamisrannikon luontotyyppien kirjo. Iijoen alaosan valjastus on heikentänyt hiekan ja lietteiden kulkeutumista suistoon. Iijoki on luontaisesti melko ruskeavetinen, mutta valuma-alueen metsänojitukset ja laajat turvetuotantoalueet ovat lisänneet humuksen määrää entisestään. Myös Iijokivarren maatalouden ja yläpuolisten asutuskeskusten jätevesien ravinteita päätyy suistoon. Alueen saaret ovat maakunnallisesti erittäin merkittäviä maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsien ja luhtien esiintymisen ja sukkessiosarjojen kannalta. Erityisesti Karhun saaren länsiosan luhtainen alue on harvinaisen laaja ja arvokas kokonaisuus uhanalaisine luontotyyppeineen. Pienissä kluuveissa ja juoluoissa on monimuotoista vesikasvillisuutta. Iijokisuisto on Suomen merkittävin ja laajin lietetattaren esiintymä-alue. Alueen suojelun tavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, alueen käyttöä ohjaamalla ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin, lajin ja populaation määrää lisätään ja elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lo
Lb
Li
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonyymi 1989: Oulun seudun uhanalaiset kasvit. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto B: 59. 125 s. + 38 karttaa. Anonyymi n. 1992: Oulun Pohjanmaan silmälläpidettävät putkilokasvit. Oulun yliopiston kasvimuseo. 68 s. Moniste. Luotonen, H. & Ohtonen, A. 1986: Pohjois-Pohjanmaan joet. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri. 113 s. Markkola, J. 2000: Natura-maastotöiden muistiinpanot. 5 s. 9 karttaa. (julkaisematon selvitys, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) Vainio, M. & Kekäläinen, H. (toim.) 1997: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 44: 71-72. Tietokantatäydennys 2016: Iin Karhu, luontoselvitys, Natans Oy, 2007 Vilpa, E: Iijoen suistoalue Perinnebiotooppien päivitysinventointi 2013; Iin Niittysaari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iin Karhu, Merikarhu Golf-matkailuhankkeen Natura-arvointi. Natans Oy 2008. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Iijoen suistoon sisältyy Niittysaaren arvokas perinnemaisema-alue. Kohteen suojelun toteutuskeinoina ovat maankäyttö- ja rakennuslaki ja vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY