Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1101401

1.3 Site name

Jänessuo

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.910800
Latitude:65.739400

2.2 Area [ha]

1092.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      0.00 
7110  info      58.7  0.00 
7140  info      0.8  0.00 
7230  info      10.3  0.00 
7310  info      714  0.00 
9010  info      91.7  0.00 
9050  info      1.8  0.00 
91D0  info      165.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    15  20   
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica    13   
BA002Gavia arctica     
BA127Grus grus     
M1355Lutra lutra          DD 
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    120  200   
BA151Philomachus pugnax          DD 
BA140Pluvialis apricaria    10   
BA194Sterna paradisaea     
BA107Tetrao tetrix     
BA108Tetrao urogallus    10  20   
BA166Tringa glareola    30  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
Fu  Cinereomyces lenis                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
Fu  Haploporus odorus                   
A105Lagopus lagopus    20  20           
Lobaria pulmonaria                   
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Fu  Phellinus pini                   
Fu  Phellinus viticola                   
Fu  Postia leucomallella                   
A275Saxicola rubetra    20  20           
Fu  Sistotrema raduloides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N051.00
N0786.00
N160.00
N1710.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jänessuo on linnustollisesti arvokas, hyvin rimpinen aapasuo. Jänessuon soidensuojelualueen metsät ovat pieniä ja pienehköjä mäntyvaltaisia suosaarekkeita. Paikoin on myös kuusikoita. Alueen pohjoisreunalla on hieman jokivarsimetsää. Soidensuojelualueen ulkopuolella, Rakkapalon-Lallinkummun alueella on edustavaa luonnonmetsää, jossa esiintyy järeää haapaa sekä runsaasti kuollutta lehtipuuta. Jänessuon pohjoispuolella, Hamarijokivarressa oleva metsäalue on edustava ja merkittävä järeillä elävillä ja kuolleilla lehtipuilla elävälle vanhan metsän lajistolle. Kankaiden reunoilla esiintyy paikoin mustikkakorpea, metsäkortekorpea ja ruoho- ja heinäkorpea.

4.2 Quality and importance

Alueen merkitystä lisää alueen sijainti kahden tärkeän suojelualueen, Martimoaavan ja Lapiosuon välillä. Alueen läheisyydessä on kaivospiiri. Alueeseen rajautuu turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu suoalue. Kohdan 3.3 lajien peruste D: lajit ovat vanhan metsän indikaattorilajeja. Pohjoispäässä alueen läpi kulkevat tie ja ojat ovat jonkin verran kuivattaneet lettoa tien lähellä. Lallinkummun eteläpuolella yksityismaan ojitukset eivät ole vielä näkyvästi vaikuttaneet luhtanevakorven vesitalouteen, koska koillisesta Jänessuolta valuu vettä kohti Särkijärveä. Hamarinjoen pohjoisrannalla on mökki, josta on mönkijäura pohjoiseen suon läpi. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.06i
MD01.01i
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kulju, M. 2000: Kääpäinventointi Lallinkumpu-Rakkapalo, Hamarinjokivarsi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu. Kumpulainen, K. 1990: Jänessuon linnustoselvitys. - Julkaisematon raportti. Metsähallitus. Rajasärkkä, A. 1993: Pohjanmaan puistoalueen ls-alueiden maalinnustot. - Julkaisematon selvitys. Metsähallitus. Rauhala, P. 1994: Kuivaniemen Lallinkummun ja Rakkapalon lintulaskennat. (Julkaisematon selvitys, Metsähallitus. Oulu. ) Siekkinen, J. & Kumpulainen, K. 2000: Inventointiraportti (Lallinkumpu, Hamarinjoenvarsi). (Julkaisematon selvitys, Metsähallitus. Oulu) Viitteet vuoden 2000 jälkeen: Siekkinen, Juha ja Virnes , Päivi 2004: Jänessuon (Kuivaniemi) metsien ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 240/42/2004 Natura-tietokantatäydennystä varten laadittu Jokireitit -tausta-aineisto Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallituksen petolinturekisteri Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0017.00
FI0383.00

5.3 Site designation (optional)

Pääosin soidensuojelualuetta; laki n:o 851/1988.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Siekkinen, Juha ja Virnes , Päivi 2004: Jänessuon (Kuivaniemi) metsien ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 240/42/2004
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY