Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1101405

1.3 Site name

Rimpijärvi-Uusijärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.517500
Latitude:65.728100

2.2 Area [ha]

1391.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      27  0.00 
3260  info      0.625  0.00 
7110  info      208  0.00 
7310  info      978  0.00 
8220  info      1.09  0.00       
9010  info      20.866  0.00 
9080  info      0.6  0.00 
91D0  info      230  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10   
BA039Anser fabalis     
BA222Asio flammeus    10   
BA215Bubo bubo     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica    20  35   
BA098Falco columbarius     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA127Grus grus     
BA179Larus ridibundus     
BA150Limicola falcinellus     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA260Motacilla flava    100  160   
BA151Philomachus pugnax         
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    35  50   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA456Surnia ulula     
BA107Tetrao tetrix    35  55  cmales   
BA108Tetrao urogallus     
BA161Tringa erythropus         
BA166Tringa glareola    40  60   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    10  20             
A088Buteo lagopus             
A105Lagopus lagopus    10  10           
A319Muscicapa striata    100  100           
A158Numenius phaeopus    20  30           
A275Saxicola rubetra    20  20           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0795.00
N174.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rimpijärvi-Uusijärven Natura-alue on lampien ja metsäsaarekkeiden elävöittämä aapa- ja keidassoita sisältävä alue. Suoalueen vaihtelevuutta lisäävät useat suolammet ja -järvet, jotka ovat tärkeitä linnustolle. Rimpisuon ja Jäkäläsuon välissä on metsäsaarekkeiden muodostama vyö. Alueen eteläosassa sijaitsevasta Uusijärvestä laskee puro etelään lisäten alueen suovalikoimaan myös hieman rehevyyttä. Alueen metsät ovat pääosin puustoltaan varttuneita (50 – 70 – vuotiaita) mänty- ja kuusivaltaisia entisiä talousmetsiä, mutta alueella on myös pienialaisia luonnonmetsiä. Uudenjärvenoja (luontotyyppi pikkujoet ja purot) on metsäautotien rakentamisen seurauksena siirtynyt osin virtaamaan luontaisen uomansa ulkopuolella. Natura-alueen ojitettuja soita on ennallistettu vuonna 1998 ja metsiä 2004. Alueella on edelleen yksittäisiä ojia, ja alueen välittömässä läheisyydessä on laajamittaisempiakin ojitusalueita, joiden kuivattava vaikutus ulottuu Natura-alueelle.

4.2 Quality and importance

IBA-selvitykset. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Virnes, P. 2003. Rimpijärvi-Uusijärven eteläosien metsien ennallistamissuunnitelma. Julkaisematon, Metsähallitus. Dno 1344/42/2003. Kaukonen, M. & Inkeröinen, J. Ilmakuvien ja Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän tietojen tulkinta 10/1996. Metsähallitus. Viitteet vuoden 2003 jälkeen: Virnes, Päivi 2005: Puuroaavan metsäautotien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Rimpijärvi-Uusijärven Natura-alue (FI1101405). Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 3279/42/2004. Ahola, Ulla 2010: Rimpijärvi - Uusijärvi. Metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Natura 2000 -alueen (FI1101405) pohjoisosa. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 5821/42/2010. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Metsähallituksen petolinturekisteri.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Mi
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

IBA-selvitykset. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Virnes, P. 2003. Rimpijärvi-Uusijärven eteläosien metsien ennallistamissuunnitelma. Julkaisematon, Metsähallitus. Dno 1344/42/2003. Kaukonen, M. & Inkeröinen, J. Ilmakuvien ja Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän tietojen tulkinta 10/1996. Metsähallitus. Viitteet vuoden 2003 jälkeen: Virnes, Päivi 2005: Puuroaavan metsäautotien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Rimpijärvi-Uusijärven Natura-alue (FI1101405). Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 3279/42/2004. Ahola, Ulla 2010: Rimpijärvi - Uusijärvi. Metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Natura 2000 -alueen (FI1101405) pohjoisosa. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 5821/42/2010 . Natura-tietokantatäydennyksen Jokireitit -tausta-aineisto. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Metsähallituksen petolinturekisteri.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI005.00
FI0395.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Soidensuojelualue; laki n:o 676/81.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Virnes, Päivi 2005: Puuroaavan metsäautotien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Rimpijärvi-Uusijärven Natura-alue (FI1101405). Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 3279/42/2004. Virnes, P. 2003. Rimpijärvi-Uusijärven eteläosien metsien ennallistamissuunnitelma. Julkaisematon, Metsähallitus. Dno 1344/42/2003. Ahola, Ulla 2010: Rimpijärvi - Uusijärvi. Metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Natura 2000 -alueen (FI1101405) pohjoisosa. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 5821/42/2010 . Kalpio, Satu 1997: Rimpijärvi-Uusijärven soidensuojelualueen ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan puistoalue. Julkaisematon suunnitelma. Dno 3494/42/2006.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY