Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1101615

1.3 Site name

Suininki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.608900
Latitude:66.066100

2.2 Area [ha]

725.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      30  0.00 
3150  info      495.2  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7230  info      0.00 
7310  info      73  0.00 
9010  info      26.77  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica    11  50   
BA002Gavia arctica    10   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus     
BA068Mergus albellus    10   
BA260Motacilla flava       
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    10   
BA166Tringa glareola    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex capillaris                   
Carex heleonastes                   
Chara strigosa                   
Lemna trisulca                   
Pinguicula alpina                   
Potamogeton compressus                   
Potamogeton filiformis                   
Potamogeton rutilus                   
Ranunculus confervoides                   
Stratiotes aloides                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0675.00
N0720.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suininki on edustava merivita-näkinpartaisjärvi, jonka kasvistoon kuuluu runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Järven länsiosassa esiintyy emäksisiä kivilajeja, mikä näkyy alueen kasvillisuuden rehevyytenä ja runsasravinteisuutta vaativan lajiston esiintymisenä. Rannat ovat moreeni- ja turverantoja. Ilmaversoislajit ovat järvityypin luonteen mukaisesti vähemmistönä ja pääosalla alueesta vesikasvillisuudessa vallitsevat pohjaruusukekasvit. Rytilampi (Rytilahti) on Suininki-järven kupeessa oleva rehevä lampi, jonka pohjalla on kalkkiliejua. Peruste D kohdan 3.3.lajeille: jouhivita on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja litteävita sekä ristilimaska ovat alueellisesti uhanalaisia. Muut mainitut lajit ovat luontotyyppiensä edustavia lajeja. Alueen metsät ovat kuivahkoja-tuoreita kankaita. Suot ovat nevoja, rämeitä ja korpia. Suiningin ekologinen tila on erinomainen. Järven pesimälinnusto koostuu pääosin selkävesille tunnusomaisista lajeista, joiden pesimäkannat ovat järvellä merkittäviä.

4.2 Quality and importance

Alue edustaa Suomessa harvinaisia reheviä järviä. Alueella on edustavaa vesikasvillisuutta. Harvinainen kalkkiliejulampi nostaa alueen merkitystä. Järven pesimälinnustossa kannoiltaan runsaina esiintyvät, kuikka, selkälokki, uivelo sekä kala- ja lapintiira. Suorannoilla pesii useita joutsenpareja ja liro esiintyy alueella melko runsaana. Pesimäkannoiltaan voimakkaasti vaihteleva ja viime vuosina vähentynyt pohjansirkku kuuluu Suiningin pesimälajistoon. Alueen soista huomattava osa on ojitettu, mikä vaikuttaa huuhtoutuman kautta veden laatuun. Leviävän loma-asutuksen lieveilmiönä hiljalleen tapahtuva rehevöityminen on paikoin havaittavissa. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal26
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private74
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Ketola Heikki : Vaimojärvi - Ahvenjärvi - Kaarijärvi; Suiningin rantojensuojeluohjelmaan kuuluvien pikkujärvien kiertolaskenta 14.6.1996, Metsähallitus (raportti ). Ketola Heikki : Lintuharrastajilta koottuja julkaisemattomia havaintoja. Ketola Heikki : Havaintoja Suininkijärven rantojensuojelualueen linnustosta 26.6.1996. Metsähallitus ( raportti). Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2013. www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit -tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on rantojensuojeluohjelman kohde, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin..

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ei ole.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY