Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1101618

1.3 Site name

Vapalampi - Lohilampi - Kuntivaara

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.843600
Latitude:66.166400

2.2 Area [ha]

1170.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
6430  info      0.1  0.00 
7140  info      20  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7220  info      0.5  0.00 
7230  info      526  0.00 
7310  info      200  0.00 
9010  info      410  0.00 
9050  info      20  0.00 
9080  info      0.3  0.00 
91D0  info      80  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
P1528Saxifraga hirculus    4000  6000  fstems   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Antrodia pulvinascens                   
Botrychium multifidum                   
Carex appropinquata                   
Carex heleonastes                   
Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica                   
Cystostereum murraii                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Epilobium laestadii                   
Eriophorum brachyantherum                   
Fomitopsis rosea                   
Hammarbya paludosa                   
Haploporus odorus                   
Lobaria pulmonaria                   
Phellinus populicola                   
Phlebia centrifuga                   
Schoenus ferrugineus                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
1354Ursus arctos               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0752.00
N1745.00
N191.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on erittäin tärkeä emäksisimpien ja uhanalaisten lettojen suojelualue. Se rajoittuu Paanajärven kansallispuistoon toimien tärkeänä lajiston leviämiskäytävänä. Lettojen kasvillisuustyyppijakauma ja lajisto on erittäin monipuolinen. Kuntivaara on vanhoine metsineen ja edustavine lettoisine rinnesoineen erikoislaatuinen ja luonnoltaan monipuolinen kohde keskellä tuhansien hehtaarien avohakattuja alueita. Kostea vaarailmasto yhdessä paikoin ravinteisen kallioperän kanssa luovat edulliset olosuhteet vaateliaille lajeille. Alueelle ovat luonteenomaisia kosteat kuusivaltaiset metsät, pohjansinivalvattijuotit ja lehtomaiset kankaat. Harvapuustoisen lakiosan kontrasti tiheä- ja järeäkuusisiin sekä runsaslahopuustoisiin rinteisiin on hyvin selvä. Lahojatkumo on selvä kuusella. Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

4.2 Quality and importance

Vapalamoi-Lohilampi-Kuntivaara on erittäin tärkeä emäksisimpien ja uhanalaisten lettojen suojelualue, jolla esiintyy myös edustavia vanhoja metsiä. Alue rajoittuu Paanajärven kansallispuistoon ja toimii siten tärkeänä lajiston leviämiskäytävänä. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private3
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Metsähallitus: Kuusamon toimiston UHEX - maastolomake Rajasärkkä A. 1995: Pohjanmaan puistoalueella tehdyt maalinnuston linjalaskennat. Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueeseen sisältyy soidensuojelun perusohjelman kohde sekä muutama vanhojen metsien suojeluohjelman kohde ( Laajamurto - Kuntivaara ). Kuntivaara on lisäksi osaksi molempien ohjelmien aluetta. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Laitinen, T. 2003: Kaivossuon ennallistamissuunnitelma, lettorikko, Vapalampi-Lohilampi-Kuntivaaran Natura-alue, Kuusamo. - Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa -Lifehanke. 9 s. + 4 liitettä. MH 1283/42/2003.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY