Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1101631

1.3 Site name

Paljakan metsät ja suot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.792800
Latitude:66.199700

2.2 Area [ha]

1141.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      10  0.00 
3160  info      50  0.00 
3260  info      0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      0.00 
7140  info      0.00 
7220  info      0.1  0.00 
7230  info      500  0.00 
7310  info      70  0.00 
8210  info      10  0.00 
8220  info      0.5  0.00 
9010  info      470  0.00 
9050  info      140  0.00 
91D0  info      60  0.00 
91E0  info      0.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1943Arenaria ciliata ssp. pseudofrigida    200  400   
P1955Diplazium sibiricum    1300  1300  shoots   
M1355Lutra lutra    10   
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Amylocystis lapponica                   
Fu  Antrodia albobrunnea                   
Botrychium lunaria                   
Bryoria smithii                   
Campyliadelphus elodes                   
Carex appropinquata                   
Carex heleonastes                   
Chaenotheca gracilenta                    
Collema bachmanianum var. millegranum                   
Dactylorhiza fuchsii                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Eriophorum brachyantherum                   
Fu  Fomitopsis rosea                   
Gentianella amarella                   
Fu  Gomphus clavatus                   
Gyalecta geoica                   
Gymnocarpium continentale                   
Fu  Haploporus odorus                   
Fu  Hygrophorus gliocyclus                   
Fu  Laurilia sulcata                   
Lobaria pulmonaria                   
Lobaria scrobiculata                   
Lophozia grandiretis                   
Myurella tenerrima                   
Orthothecium strictum                   
Fu  Perenniporia subacida                   
Fu  Phellinus populicola                   
Psora rubiformis                   
Scapania gymnostomophila                   
Schoenus ferrugineus                   
Fu  Steccherinum collabens                   
1354Ursus arctos               
Woodsia glabella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0745.00
N091.00
N101.00
N1735.00
N1912.00
N221.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Paljakan metsät on edustava rehevien luonnonmetsien ja monipuolisten luontotyyppien alue. Erittäin edustavat kalkkialueen lehdot ja letot ovat alueelle tyypillisiä. Alue rajoittuu fyysisesti Paanajärven kansallispuistoon ja toimii siten hyvin tärkeänä lajiston leviämistienä länteen. Kohde on kasvupaikoiltaan erittäin monipuolinen; rehevän alustan vanhoja metsiä, erityyppisiä lehtoja, tihkupintoja ja lettoja sekä erikokoisia kalkkipitoisia kallioita. Alueen metsät ovat paikoin luonnontilaisia vaihdellen kosteasta kuusikosta karuun mäntykankaaseen, ja kaikilla osa-alueilla tavataan runsaasti järeää ja monilajista lehtipuustoa. Alueella on palorefugioita sekä vaativille lajeille edullisen pienilmaston alueita. Lahojatkumoa on kuusella, männyllä ja haavalla. Vanhojen metsien uhanalaista lajistoa on useista eliöryhmistä runsaasti. Lisäksi alueelta on löytynyt vanhan metsän kääväkäslajistoa ja lukuisa joukko valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia lettojen ja kalkkikallioiden lajeja.

4.2 Quality and importance

Paljakan metsät on erittäin tärkeä alue rehevien ja monimuotoisten luonnonmetsien suojelussa. Alue rajoittuu Paanajärven kansallispuistoon ja toimii tärkeänä lajiston leviämistienä. Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private37
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Ketola Heikki 1996: Ilmari Viljamaan haastattelu uhanalaisesta lajista, Metsähallitus. Ketola Heikki: Kovasvaaran linjalaskenta 6.6.1996, Metsähallitus. SYKE: UHEX -rekisteri 1996. Metsähallitus 1996: Saukkokyselyn yhteenveto. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0098.00
FI032.00

5.3 Site designation (optional)

Alueeseen sisältyvät Kiukaankorva lsa, Sipinkosken, Hämeenvaaran ja Jussinlamminvaaran lso-kohteet, Paanajärven metsien vmo-kohteet: Kiukaankorva, Kovasvaara, Pirttivaara, Juumajärvi sekä Juumanaronsuon, Hämeenvaaran ja Laajusvaaran sso-kohteet. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ei ole.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY