Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1101641

1.3 Site name

Raatelampi, Raatesalmi - Kulaslahti, Kantolahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.334400
Latitude:65.923300

2.2 Area [ha]

182.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA222Asio flammeus       
BA061Aythya fuligula    12   
BA021Botaurus stellaris        cmales 
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus     
BA002Gavia arctica     
BA002Gavia arctica     
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    100  200   
BA177Larus minutus    26  42   
BA179Larus ridibundus    18  70   
BA272Luscinia svecica       
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava       
BA170Phalaropus lobatus        males 
BA151Philomachus pugnax        cmales 
BA006Podiceps grisegena     
BA006Podiceps grisegena     
BA193Sterna hirundo    10  20   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    10   
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0665.00
N0730.00
N102.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan sisältyvä Raatelampi, Raatesalmi-Kulaslahti ja Kantolahti koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Raatelampi on humuspitoinen pieni järvi. Raatesalmi-Kulaslahti ja Kantolahti ovat Kuusamojärven lahtia. Rantasoiden ja paikoin laajojen ilmaversoiskasvillisuuden ilmentämien vyöhykkeiden ansiosta alueen pesimälinnusto on monimuotoinen. Linnustossa esiintyy useita viimeaikoina voimakkaasti vähentyneitä lajeja sekä runsaasti reheville lintuvesille ominaisia lajeja, jotka esiintyvät täällä lähellä levinneisyysalueensa pohjoisreunaa.

4.2 Quality and importance

Alueiden saraniittyvyöhyke on leveä ja yhtenäinen. Ruovikkovyöhykkeessä esiintyy järvikortteen ohella myös järviruokoa. Alueiden linnusto on monipuolinen ja runsas. Lajistossa esiintyy levinneisyydeltään sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja sekä kannoiltaan vähentyneitä lajeja. Pesimälajistossa esiintyy muun muassa jouhisorsa, lapasorsa, heinätavi, tukkasotka, ruskosuohaukka, pikkulokki ja härkälintu, joista osa pesii runsaana alueella. Muuttoaikoina alueella levähtää kymmeniä tai muutamia satoja vesilintuja ja kahlaajia. Lahdissa tavataan myös kasviharvinaisuuksia. Suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvien ojitusten, vesilintujen metsästyksen ja verkkokalastuksen on arvioitu heikentävän tai aiheuttavan ainakin uhan alueen linnustolle tai niiden elinympäristöille. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: •alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, •alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla •alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään ja lajien populaatioiden elinvoimaisuutta parannetaan tarvittaessa hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB07o
MF02.03i
MI01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private78
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ketola Heikki 1996: Omia ja eri henkilöiden lintuhavaintoja alueelta vuosilta 1969 - 95. Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

LVO-kohde, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ei ole.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY