Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1102000

1.3 Site name

Loukkuneva-Isoneva

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.835000
Latitude:64.568100

2.2 Area [ha]

780.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      376  0.00 
7140  info      16  0.00       
7310  info      367  0.00 
91D0  info      326  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0799.00
N171.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-alueen pohjoisosassa sijaitsee Loukkunevan laaja aapasuo. Loukkunevan valuma-alue on varsin laaja ja pääosalle Loukkunevan aapasuokeskustaa onkin tunnusomaista voimakas luhtaisuus ja saraisuus. Aapasuon keski- ja länsiosassa on voimakas luhtanevajuotti. Jänteisyys suolla on yleensä heikosti kehittynyt, vain luoteisnurkassa on ravinteisella rimpinevalla selkeitä jänteitä ja vetisiä rimpiä. Laajat osat suosta ovat kohtalaisesta märkyydestään huolimatta suhteellisen harvan ja pienikokoisen mäntypuuston peittämiä. Nämä osat ovat lähinnä ruohoisia rimpinevarämeitä, joilla pienten mättäiden välit ovat luhtaista rimpipintaa. Myös karumpia, osin rahkaisia rämekuvioita on suon itä- ja koillisreunalla. Yhtenäinen aapasuokokonaisuus on jatkunut alun perin myös nykyisen suojelualueen rajan luoteispuolelle, missä suot nykyään ovat voimakkaasti ojitettuja ja muuttuneita. Loukkunevan keskiosassa oleva suuri kuivatuskanava on tukittu vuonna 2008. Temmesjoen eteläpuolella sijaitseva Isoneva sekä sen kohdalla joen pohjoispuolella oleva Loukkunevan eteläosa muodostavat kaksi hyvin samantapaista keidassuomassiivia. Ne sijoittuvat Temmesjoen varsille, paikallisten vedenjakajien kohdille. Molemmat ovat tasaisia, lähes aukeita ruskorahkasammalmättäikköjä, joilla ei ole juuri havaittavissa keidassoiden pintamorfologiaa. Isonevan eteläosissa on laajalti karua, lähes aukeata mätäspintasuota, jolla harvassa kasvavat koivut vielä osoittavat, että suo on vasta kehittymässä tyypilliseksi keidassuoksi. Keidassuomassiivien reunamilla on joen tuntumassa hiukan puustoisempia isovarpu- ja tupasvillarämeitä. Näiden välissä on voimakkaasti perattu Temmesjoki, jonka varret ovat suurelta osin ruoppausmaille kasvaneita nuoria koivikoita. Kangasmetsiä suojelualueen sisällä on vain joitakin pieniä saarekkeita, joiden metsät ovat nuorehkoja kasvatusmetsiä.

4.2 Quality and importance

Loukkuneva-Isoneva on melko luonnontilainen aapasuon ja kehittyvän keidassuon yhdistelmä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltua luontotyyppiä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rajasärkkä, A. 1996: Pohjanmaan puistoalueen ls-alueiden maalinnustot. - Julkaisematon selvitys.Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rehell, Sakari 2007: Loukkuneva-Isoneva (FI1102000). Soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, julkaisematon suunnitelma. Dno 1013/42/2007

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI004.00
FI0396.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Soidensuojelualue; laki n:o 676/81. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rehell, Sakari 2007: Loukkuneva-Isoneva (FI1102000). Soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, julkaisematon suunnitelma. Dno 1013/42/2007
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY