Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1103000

1.3 Site name

Kempeleenlahden ranta

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.475800
Latitude:64.953300

2.2 Area [ha]

192.0000

2.3 Marine area [%]

51.4000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1160  info      95  0.00 
1630  info      11.3  0.00 
7140  info      18  0.00 
9030  info      35  0.00 
9050  info      27  0.00 
9080  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1940Alisma wahlenbergii    10  250   
BA054Anas acuta    20  60   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    25   
BA056Anas clypeata    14  14   
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    10  20   
BA258Anthus cervinus     
BA028Ardea cinerea     
BA169Arenaria interpres     
BA169Arenaria interpres       
BA222Asio flammeus       
BA061Aythya fuligula    300  800   
BA061Aythya fuligula     
BA062Aythya marila    10   
BA021Botaurus stellaris        cmales 
BA147Calidris ferruginea     
BA145Calidris minuta    10   
BA146Calidris temminckii    10   
BA146Calidris temminckii       
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus        bfemales 
BA038Cygnus cygnus    60  150   
BA540Emberiza aureola       
BA098Falco columbarius     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    100  700   
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    10   
BA179Larus ridibundus    100  300   
BA150Limicola falcinellus    10   
BA157Limosa lapponica     
BA156Limosa limosa    10   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica    10  20   
BA065Melanitta nigra    10  20   
BA068Mergus albellus    20  50   
BA260Motacilla flava    30  150   
BA151Philomachus pugnax        cmales 
BA151Philomachus pugnax    120  300   
BA140Pluvialis apricaria    10  10   
BA141Pluvialis squatarola    10   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena       
BA006Podiceps grisegena    10   
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo       
BA193Sterna hirundo    10  30   
BA194Sterna paradisaea    10  20   
BA194Sterna paradisaea       
BA048Tadorna tadorna    10   
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus    20  100   
BA166Tringa glareola       
BA166Tringa glareola    150  400   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus    10  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bidens cernua                   
Carex halophila                   
Carex mackenziei                   
Carex paleacea                   
Catabrosa aquatica                   
Crassula aquatica                   
Elatine triandra                   
Odontites litoralis                   
Potentilla anserina subsp. groenlandica                   
Ranunculus reptabundus                   
Stellaria crassifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0149.00
N0725.00
N106.00
N1620.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kempeleenlahti on laaja ja hyvin tasainen lahti Perämeren rannalla. Valuma-alue on vähäinen. Matala vesialue ulottuu kauas rantaviivasta. Kempeleenlahden rannan niitty- ja pensaikkovyöhykkeet ovat laajat ja maankohoamisesta johtuen jatkuvassa muutostilassa. Ranta-alueen kasvillisuus on hyvin mosaiikkimaista. Vesikasvillisuus on pääosin ilmaversoiskasvillisuutta. Pohja-, upos- ja kelluslehtisten vesikasvien osuus jää pieneksi. Maarannan tavallisia kasvillisuustyyppejä ovat erilaiset sara- ja heinäniityt sekä ruovikot, jotka muodostavat leveän vyöhykkeen. Märät saraniityt ovat vallitsevampia kuin kuivat heinäniityt. Kosteissa painanteissa esiintyy merisarakasvustoja. Yleisimpiä niittytyyppejä ovat suolasara- ja vesisaraniityt sekä heinäniityistä luhtakastikkaniityt. Pensaikkojen reunamilla ja kuivemmilla kumpareilla on punanataniittyjä. Rantapensaikot ovat kiiltolehtipajuvaltaisia. Aluskasvillisuus niissä on runsasruohoista. Kuivemmilla kumpareilla on mesiangervotyypin (FiT) harmaalepikoita pieninä laikkuina. Soistuneilla alueilla on järvikortteen vallitsemia avoluhtia (SRhLu) sekä pensaikkoluhtia ja harmaaleppäluhtia. Kempeleenlahden pesimälinnustossa ovat vesilinnut ja kahlaajat hyvin edustettuina ja muutolla levähtävät kannat ovat huomattavia. Alueella esiintyy säännöllisesti vaateliaita lintuvesille ominaisia levinneisyydeltään pohjoisia ja eteläisiä lajeja. Monet lintulajit ovat levinneisyytensä reuna-alueilla.

4.2 Quality and importance

Kempeleenlahdella pesii noin 40 lintuvesille ominaista lajia. Kempeleenlahti on arvokas lintujen muutonaikainen levähdysalue, jossa mm. meri- ja metsähanhet, laulujoutsenet, kurjet sekä runsas joukko sorsa- ja kahlaajalajeja levähtää. Suojelun kannalta merkittävimpiä pesimälajeja ovat jouhi-, lapa- ja harmaasorsa, tukkasotka, mustapyrstökuiri ja ruskosuohaukka, jotka pesivät levinneisyysalueensa reunalla. Aiemmin alue tunnettiin kultasirkun yhtenä Suomen tärkeimmistä pesimäalueista, mutta viime vuosina lajia ei ole tavattu alueelta. Syysmuuton aikaan alueelle kerääntyy satoja tukkasotkia, telkkiä, haapanoita, taveja, sinisorsia, joutsenia ja isokoskeloita sekä kymmeniä uiveloita. Kevätmuutonaikaan tärkeimpiä kerääntymislajeja ovat metsähanhi, mustapyrstökuiri, suokukko, liro, tukkasotka, pikkulokki sekä Anas-suvun sorsat. Kempeleenlahti on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Alue on tärkeä luonnonharrastus- ja opetuskohde. Kempeleenlahden rannalla kasvaa useita ruijanesikko-ryhmän lajeja: suolasara, merisara, vihnesara, suolasänkiö, merihanhikki ja sammakonleinikki (peruste D kohdassa 3.3). Valtakunnallisesti uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista alueella esiintyvät paunikko, vesihilpi, sammakonleinikki ja vihnesara. Pohjanlahden kotoperäisistä lajeista alueella kasvaa perämerensilmäruohoa. Alueen luontotyypit muodostavat edustavan maankohoamisrannikon sukkessiosarjan; tyypillistä alueelle ovat etenkin kosteat ja luhtaiset kasvillisuustyypit. Alueen rantaniittyjä ja -luhtia on hoidettu 2010-luvulta alkaen laiduntamalla. Hoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja osaan luontotyypeistä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Mo
Mo
Mo
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, H. 1990: Oulun Kempeleenlahden kasvillisuuskartoitus. Selostusosa ja kartta. - Ympäristöinstituutti. 10 s. + kartta. Tynjälä, M. 1994: Kempeleenlahti lintuvetenä. - Aureola 19:90-94. BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1990, v.1992, v.1993 ja v.1995. Pessa, J. 2000. Lintuvesien tila Pohjois-Pohjanmaalla. Julkaisematon raportti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta tietokanta. Aureola -lehden vuosikerrat ja vuosikirjat 1990-2002. Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Arkistotiedot Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista FINIBA- (Suomen tärkeät lintualueet) ja IBA- (kansainvälisesti tärkeät lintualueet) kohteista. Aineistoa säilytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesi-inventointeihin perustuvat tietolomakkeet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Havaintoaineisto kerätty pääosin vuonna 1999. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen arkistotiedot vuosilta 1985-1995. Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013, Kilpiä, A. 2006 Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EUlle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2013. www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinlajiraportit Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit –tietokanta) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI005.00
FI1695.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kempeleenlahden ranta kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Se on Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Alueella on yksityismaiden luonnonsuojelualue, joka on pinta-alaltaan 160 ha. Kempeleenlahden ranta-alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Address:
Email:
Organisation:Oulun kaupunki vastaa alueen kunnostus- ja hoitotoimista omistamiltaan osin.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY