Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1103001

1.3 Site name

Pilpasuo

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.764700
Latitude:64.971900

2.2 Area [ha]

367.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.081  0.00 
3260  info      0.044  0.00 
7140  info      3.03  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
7230  info      1.1  0.00 
7310  info      258  0.00 
9010  info      6.8  0.00 
9080  info      1.15  0.00 
91D0  info      93  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
P1972Ranunculus lapponicus         
P1528Saxifraga hirculus    20  fstems   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza traunsteineri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0776.00
N171.00
N1923.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pilpasuon suoyhdistymä on melko nuori, joten se ei ole kehittynyt vielä tyypilliseksi aapa- tai keidassuoksi. Suosta ilmeisesti kehittyy aapasuo-osia ja keidassuo-osia sisältävä sekakompleksi. Suon pohjoispuolella on Kiimingin liuskejakson liuskeita ja eteläpuolella graniitteja. Laajat ja suhteellisen korkeat moreenikumpareet ovat alueella tyypillisiä. Pilpakangas on jäätikköjokien kerrostama, lajittunut hiekkamuodostuma, jonka reunalla esiintyy rantadyynivalleja. Suoallas on vanhassa Oulujoen uomassa, jossa on hienoja sedimenttikerroksia. Pilpakankaalta ja moreenikumpareilta purkautuu runsaasti pohjavesiä, siksi virtaama suolla on melko suuri läpi vuoden. Suoalue sisältää kaksi laajaa valuma-aluetta. Koko suolla tulee luhtaisuus ja paikoin lähteisyys voimakkaasti esille suokasvillisuudessa. Tavallisimmat suotyypit ovat mesotrofinen saraneva (MeSN) ja nevakorpi (MeNK). Suon keskiosassa on luhtanevoja (LuN) ja saranevoja. Pieniä lettokuvioita on lähteisimmissä paikoissa. Vedenjakaja-alueilla on karuja, jopa ombrotrofisia suoalueita, joilla esiintyy mm. tupasvillarämettä (TR) ja rahkarämettä (RaR). Suolla esiintyy myös harvinaista tervaleppäkorpea. Pilpasuon nisäkäslajistoon kuuluvat hirvi, jänis, kettu ja orava. Runsaasti sammakoita talvehtii joskus lähteissä. Suotyyppien monipuolisuuden ja reunametsien runsauden ansiosta Pilpasuolla on korkeat lintutiheydet. Kummunkankaalla ja Ala-Korkiakankaalla on lapinraunioita, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja. Pilpasuon pohjoisosaa kiertää luontopolku. Alueen virkistyskäyttö on runsasta.

4.2 Quality and importance

Pilpasuon suokasvillisuus on edustavuudeltaan verrattavissa soidensuojelun perusohjelman I luokan kohteisiin. Alueella esiintyy harvinaista tervaleppäkorpea. Lintulajiston perusteella alue on maakunnallista tasoa. Suo on merkittävä tyyppinäyte maakuntansa suoluonnosta ja maisemakuvasta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal38
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private62
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Ympäristöinstituutti 1992: Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. (tekijät: Kukko-oja, K., Rehell, S.,Ojanen, M.)- Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 1/1992. (julkaistu artikkeli, avainsanat: suo, luonnonsuojelualue, hoito) Ympäristöinstituutti 1991: Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys. - Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisuja 5/1991. (julkaistu artikkeli, avainsanat: maisema, maa-aines) Oulun yleiskaava 2010 Oulun kaupunki 1991: Pilpasuon luontopolku. -Esite. 7 s. (esite, avainsanat: luontopolku) Lähteet vuoden 2000 jälkeen: Rehell, S. 2007: Pilpasuo (FI1103001) soiden ja metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno 791/42/2007. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 28.2.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0055.00
FI1645.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueella on yksityismaiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 211 hehtaaria. Pilpasuon suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Pohjanmaan ELY
Address:
Email:
Organisation:Oulun kaupunki
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rehell, S. 2007: Pilpasuo (FI1103001) soiden ja metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno 791/42/2007.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY