Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1103200

1.3 Site name

Akionlahti

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.287200
Latitude:64.988600

2.2 Area [ha]

260.0000

2.3 Marine area [%]

54.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      131  0.00 
1630  info      26  0.00 
7140  info      8.02  0.00 
9030  info      6.07  0.00 
9050  info      2.19  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1940Alisma wahlenbergii    100  170   
BA054Anas acuta    30  60   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    30  70   
BA056Anas clypeata    20  20   
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula    10   
BA051Anas strepera    15  15   
BA051Anas strepera    30  90   
BA039Anser fabalis    11  50   
BA028Ardea cinerea     
BA169Arenaria interpres     
BA169Arenaria interpres       
BA222Asio flammeus     
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    200  400   
BA061Aythya fuligula    36  36   
BA062Aythya marila     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA466Calidris alpina schinzii       
BA146Calidris temminckii    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus        bfemales 
BA038Cygnus cygnus    50  150   
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica     
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo       
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus    10  10   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    100  400   
BA177Larus minutus    17  17   
BA179Larus ridibundus    64  64   
BA179Larus ridibundus    150  250   
BA150Limicola falcinellus    11  50   
BA157Limosa lapponica         
BA272Luscinia svecica    10  10   
BA152Lymnocryptes minimus       
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus    50  90   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    50  100   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA170Phalaropus lobatus        males 
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA151Philomachus pugnax    200  500   
BA140Pluvialis apricaria    15   
BA007Podiceps auritus       
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana    cmales   
P1968Primula nutans    5000  15000  shoots   
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    15  50   
BA194Sterna paradisaea    50  100   
BA194Sterna paradisaea     
BA048Tadorna tadorna     
BA048Tadorna tadorna     
BA107Tetrao tetrix     
BA161Tringa erythropus    100  400   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    150  400   
BA162Tringa totanus    14  14   
BA162Tringa totanus    20  40   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex glareosa                   
Carex halophila                   
Carex mackenziei                   
Carex paleacea                   
Catabrosa aquatica                   
Crassula aquatica                   
Dicranomyia esbeni                   
Hippuris x lanceolata                   
Odontites litoralis                   
Potamogeton friesii                   
Potentilla anserina subsp. groenlandica                   
Ranunculus confervoides                   
Stellaria crassifolia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0260.00
N0738.00
N162.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Akionlahti on Oulunsalon niemen kärjessä sijaitseva merestä lähes irti kuroutunut kluuvijärvi. Se on syntynyt noin 400 vuotta sitten ja on nykyään yhteydessä mereen Nupanväylän ja Akionväylän kautta. Akion ja Nupan saaret ovat pitkänomaisia moreeniselänteitä eli drumliineja. Akionlahden pohjoisrannalla on laaja Välitörmän niitty, jonka hoito laiduntamalla alkoi uudelleen 2010-luvulla. 1900-luvulla Akionlahden vesipinta-ala on voimakkaasti supistunut. Sanskerinlahti ja Kotkamonperukanlampi ovat kuroutuneet erilleen varsinaisesta Akionlahdesta. Akionlahden suurin syvyys on vain 130 cm. 70 % lahdesta on alle metrin syvyistä. Alueen maaperä on pääasiassa hietaa. Kivennäismaa on lahdessa matalia rantavesiä lukuun ottamatta liejukerroksen peittämä. Sanskerinlahti jäätyy talvella pohjaa myöten. Maatuminen muuttaa Akionlahden ranta-alueita voimakkaasti. Sekä meri että ojat tuovat lahdelle jatkuvasti kiintoainesta. Akionlahden valuma-alueesta on 1/3 peltoa. Valuma-alue on tehokkaasti ojitettu. Kapeiden väylien, niihin muodostuneiden kynnysten ja lahden kunnostushankkeen yhteydessä rakennettujen pohjakynnysten ansiosta vedenkorkeuden vaihtelu on pienempää kuin Perämeressä. Akionlahden lounaisrannalla on matalia jäiden työntämiä valleja muistona mereisten voimien vaikutuksesta. Lahden lounaisrannalla kasvillisuus on halofiilisinta. Suolakkokasvien, kuten suolavihvilän, merisaran, suolasaran ja merirannikin, osuus on siellä kuitenkin vähenemässä laiduntamisen ja niiton vähennyttyä. Ranta-alue Leväyskarista Hylkykariin on runsassuolaista. Tällä alueella on aiemmin esiintynyt suolayrttiä ja rönsysorsimoa. Nykyisin alueella esiintyy mm. ruijanesikkoa. Akionlahden vesirannan kasvillisuusvyöhykkeistä uloimpana ovat lahden keskiosan ahvenvita-ristilimaskavyöhyke ja siitä rantaan päin hapsiluikkavyöhyke, joka paikoin puuttuu. Etelärannalta löytyy myös näkinpartaislevää. Rantaviivan tienoilla on rantaluikka-sinikaislavyöhyke ja siitä rantaan päin vesisara-suolasaravyöhyke, luhtakastikka-suolavihvilävyöhyke ja jokapaikansarakasvustoja. Ennen pensaikkoja on tupassaraniittyjä ja punanataniittyjä. Järviruokokasvustoja on Akionväylän liepeillä, Akionsaaren rannoilla ja Akionlahden koillis- sekä itäosassa. Akionlahden pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas. Alueella pesii hyvin edustava kosteikkolintulajisto, jossa on edustettuna useita vaateliaita lajeja. Lahti on myös tärkeä muuttoaikainen levähdysalue vesilinnuille ja kahlaajille. Kevätmuutolla lahden rantalietteillä voi tavata yli 2000 kahlaajaa, joista runsaimpia ovat suokukkoa, liro ja mustaviklo. Syysmuuttoaikana levähtäviä vesilintuja voi lahdella olla yli 2000 yksilöä samanaikaisesti. Myös joutsenia ja hanhia voi toisinaan levähtää lahdella merkittäviä määriä. Välitörmä Akionlahden pohjoispuolella on matalien lahtien välinen niittykannas, jolla on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden rantaluikkakasvustoista laajoihin rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyihin. Arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi luokitellun Välitörmän niityn laidunnus alkoi uudelleen 2010-luvulla. Sitä ennen aluetta on hoidettu niittämällä ja raivaamalla pensaikkoja vuodesta 2002 lähtien. Välitörmä on alueen tärkeimpiä lintujen pesimäpaikkoja. Niityllä on myös ruijanesikkokasvustoja.

4.2 Quality and importance

Akionlahti on luontotyypeiltään ja lajistoltaan arvokas maankohoamisrannikon kokonaisuus. Akionlahti on tärkeä linnustolle sekä pesimisalueena että muutonaikaisena levähdysalueena. Enimmillään kevät- ja syyskaudella lepäileviä vesilintuja on havaittu yli 2000 yksilöä ja kahlaajia lähes 4000 yksilöä. Lahdella pesii noin 50 lintuvesille ominaista lajia. Akionlahden linnustossa on eteläisiä ja pohjoisia lajeja, harvinaisuuksia ja suuri joukko levinneisyydeltään laaja-alaisia lajeja. Akionlahti on yksi Pohjois-Pohjanmaan arvokkaimmista lintuvesistä ja yltää kansainväliseen arvoluokkaan. Suojelun kannalta tärkeimpiä pesimälajeja ovat jouhi-, lapa- ja harmaasorsa, heinätavi, tukkasotka, ristisorsa, kaulushaikara, ruskosuohaukka, suokukko, liro ja punajalkaviklo. Muutolla levähtävistä lajeista merkittävimpiä ovat jouhi-, lapa- ja harmaasorsa, tukkasotka, pikkulokki, uivelo, suokukko, mustaviklo ja liro. Akionlahden vesi- ja niittykasvillisuus on edustavaa. Alueella ovat Oulun seudun nykyiset laajimmat suolavihviläniityt. Vaarantunut upossarpio edustaa Itämeren endemiittejä. Ruijanesikko-ryhmän lajeista Akionlahdella esiintyvät valtakunnallisesti vaarantunut nimilaji ruijanesikko ja sen lisäksi luotosorsimo, somersara, merisara, vihnesara, suolasara, merihanhikki ja suolasänkiö. Lettotähtimö on harvinaisehko rehevien kosteiden paikkojen laji (peruste D kohdassa 3.3). Arvokasta vesikasvillisuutta edustavat silmälläpidettävä otalehtivita ja vaarantunut paunikko. Akionlahden Välitörmä edustaa perinnemaisemana maakunnallista tasoa. Ihmistoiminta on aiheuttanut osassa aluetta eriasteisia muutoksia luontotyypeissä. Alueen suojelun myötä tilanne on vakiintumassa ja luontaista ennallistumista tapahtuu. Maan kohotessa tulevaisuudessa Akionlahden yhteys mereen katkeaa täysin ja veden suolapitoisuus vähenee. Vesialue supistuu ja kasvillisuus rannoilla muuttuu. Akionlahdesta tulee makeavetinen järvi. Maalta tulevasta kuormituksesta riippuu, muuttuuko järvi karuksi. Maankohoamisen jatkuessa normaalisti Akionlahti tulee häviämään noin 100 vuoden päästä. Sekä Nupan- että Akionväylää on ruopattu historian aikana. Väylien ruoppaus heikensi alueen vesitaloutta aiheuttaen lahden kuivumista. Erillisen kunnostushankkeen yhteydessä väyliin rakennettiin pohjapadot, joiden vaiktuksesta Akionlahden hydrologia palautui lähemmäksi luontaista. Monipuolisen ja runsaana esiintyvän linnuston ja helpon saavutettavuutensa ansiosta Akionlahti on suosittu lähivirkistys- ja retkeilyalue. Akionsaaressa on lintutorni, joka on suosittu linturetkikohde. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mb
Mb
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Siira, J. 1993: Akionlahti ja sen kasvillisuus. - Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita n:o 23. 65 s. Pessa, J. 1993: Akionlahden linnusto. - Oulun yliopisto. Perämeren tutkimusaseman monisteita n:o 24. 28 s. Pessa, J. 1993: Akionlahti - arvokas osa Liminganlahden lintuvesialuetta. - Aureola 19:70-74. BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1992 ja v.1996. Pessa, J. 2000. Lintuvesien tila Pohjois-Pohjanmaalla. Julkaisematon raportti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta tietokanta. Aureola -lehden vuosikerrat ja vuosikirjat 1990-2002. Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Arkistotiedot Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista FINIBA- (Suomen tärkeät lintualueet) ja IBA- (kansainvälisesti tärkeät lintualueet) kohteista. Aineistoa säilytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Yh-teyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesi-inventointeihin perustuvat tietolomakkeet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Havaintoaineisto kerätty pääosin vuonna 1999. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen arkistotiedot vuosilta 1985-1995. Uhanalaisten lintulajien seurantatiedot Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimialueelta (seurannan vastuuhenkilö Jorma Pessa, toimeksiantaja ja tietojen säilyttäjä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus). Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Hyvärinen, M. ja Timonen, S. : Akionlahden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit –tietokanta) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Akionlahti sisältyy Liminganlahden ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Se on Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Akionlahden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hyvärinen, M ja Timonen S.: Akiolahden hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnos.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY