Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1103803

1.3 Site name

Kuusisuo-Hattusuo

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.523600
Latitude:65.206900

2.2 Area [ha]

3870.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      9.6  0.00 
3260  info      1.4  0.00 
7110  info      273  0.00 
7160  info      0.06  0.00 
7310  info      3070  0.00 
9010  info      180  0.00 
9080  info      1.5  0.00 
91D0  info      546  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA039Anser fabalis          DD 
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula          DD 
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo    10   
BA127Grus grus    25  35   
BA150Limicola falcinellus               
BA152Lymnocryptes minimus     
BA065Melanitta nigra          DD 
BA260Motacilla flava    150  250   
BA151Philomachus pugnax          DD 
BA312Phylloscopus trochiloides     
BA140Pluvialis apricaria    20  30   
BA107Tetrao tetrix    15  20  cmales   
BA108Tetrao urogallus     
BA161Tringa erythropus          DD 
BA166Tringa glareola    120  200   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis    10  10           
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A153Gallinago gallinago    100  150           
Hammarbya paludosa                   
A233Jynx torquilla             
A340Lanius excubitor    15  15           
A164Tringa nebularia    45  80           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0792.00
N178.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue sijaitsee Pudasjärven kunnan länsiosassa ollen tyypillinen esimerkki Pohjanmaan aapasoista. Alue koostuu pääosin laajoista aapasoista, niiden reunaosissa sijaitsevista puustoisista soista sekä soihin rajautuvista vanhapuustoisista metsäsaarekkeista. Alueen eteläosassa on melko laaja keidassuo.

4.2 Quality and importance

Alueella on laajoja ja edustavia aapasoita, joita luonnehtii valtava rimpineva-allas. Erityisesti aapasuolinnuston suojelun osalta alue on merkittävä. Aapasoiden ohella alueella on myös luonnontilaisia keidassoita ja pienialaisia luonnonmetsiä, joilla on muutoin Pohjois-Pohjanmaan länsiosan vähäisten luonnonmetsien alueella erityistä suojelullista merkitystä. Alueen aapasuot ovat myös linnustollisesti arvokkaita ja niillä pesii useita lintudirektiiviin liitteen I kuuluvia lajeja. Myös muutonaikaisena levähdyskohteena alueella on merkittävä rooli. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella esiintyvien metsä- ja suoluontotyyppien laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Repo, J. 1987: Soidensuojelualueiden linnustoselvityksiä 1987. - Metsähallitus. Kaartinen, Sari 2007: Kuusisuo-Hattusuon metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma ja palojatkumosuunnitelma. 45 s. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPS-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien lintulaskentojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Metsähallitus 2008: Kuusisuo-Hattusuon, Soininsuo-Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007-2016, 2008: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 43. 57 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0037.00
FI0363.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Soidensuojelualue, laki n:o 676/81.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalpio, S. 1997: Kuusisuon-Hattusuon SSA:n ojitusalueiden ennallistamisuunnitelma ja ennallistamiskohteiden seurantasuunnitelma. Kaartinen, Sari 2007: Kuusisuo-Hattusuon metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma ja palojatkumosuunnitelma. 45 s. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Kuusisuo-Hattusuon, Soininsuo-Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2007-2016, 2008: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 43. 57 s.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY