Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1103811

1.3 Site name

Sulanvaaranpaljakka

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.738100
Latitude:65.532500

2.2 Area [ha]

165.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7310  info      0.00 
9010  info      133  0.00 
9050  info      9.1  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia albobrunnea                   
Fomitopsis rosea                   
Phellinus viticola                   
Skeletocutis odora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sulanvaaranpaljakka on vaaranrinteessä sijaitseva vanhan luonnonmetsän alue. Metsän rakenne vaihtelee siten, että lakiosa on mäntyvaltaista kuivahkoa-kuivaa kangasmetsää, jossa lahopuuta on vähän. Puut ovat vanhoja lakialueen mäntyjä. Lakialueelta alemmas siirryttäessä puusto muuttuu kuusivaltaiseksi tuoreen kankaan metsäksi. Alueen etelärinteillä virtaa yläpuoliselta rinnesuolta, lähteestä sekä tihkupinnoilta alkunsa saavia noroja rinnettä pitkin alas kaakkoisosan suolle. Norojen läheisyydessä on laajoja saniaisvaltaisia osia pienialaisine kosteine rinnelehtoineen. Edustavimmat vanhat metsät sijaitsevat kaakkoon laskevassa rinteessä, jossa on lahopuuta (pääosin kuusta) keskimäärin 40 runkoa hehtaarilla. Lahopuusto on silmiinpistävän järeää; pitkälle lahonneita maapuita on kuitenkin vähän. Elävässä puustossa on kuusen ohella myös koivua (pienissä ryhmissä paikoin runsaastikin) sekä niukasti myös haapaa. Boreaalisen luonnonmetsän alueita ja boreaalisia lehtoja esiintyy myös vaaran itä- ja pohjoisrinteillä. Alueella on paikoin vanhoja, pääasiassa lahonneita kantoja. Voimakkaammin käsitellyllä alueen länsiosalla puusto on muuta aluetta nuorempaa ja lahopuuta on niukasti. Vaaranrinnesuo on yläpuolelta virtaavista vesistä johtuen osin luhtainen. Suon yläpuolella sijaitsee 2 m x 2 m kokoinen, suolle pohjavettä purkava lähde. Lähde välittömine lähiympäristöineen on edustava pienkokonaisuus. Lähteen ympärillä kasvaa vanhoja raitoja, joista osalla kasvaa raidankeuhkojäkälää.

4.2 Quality and importance

Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Sulanvaranpaljakka on luontotyypeiltään monipuolinen ja edustava. Erityisesti boreaaliset luonnonmetsät ovat merkittäviä. Alueelta on löydetty vanhan luonnonmetsän lajeihin kuuluvat riekonkääpä ja korpiludekääpä. Alueen luontotyypeillä ja lajistolla ei ole välittömiä uhkatekijöitä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Parikka, M., Karila, H., Raito, A., Pieniniemi, S., Salmi, J., Hytönen, M., Joensuu, O. & Rajasärkkä, A. 1999: Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma. 123 s. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 26. Peltola, J., Hokajärvi, A., Inkeröinen, J., Kaukonen, M., Rinne, L. & Viikinen, A. 1999: Puhoksen alue-ekologinen suunnitelma. 69 s. Metsähallitus, metsätalous. Rassi, P., Itkonen, P., Lindholm, T. & Salminen, P. (toim.) 1996: Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 30. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Metsähallituksen päätöksellä 1999 perustettu suojelumetsä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY