Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1103820

1.3 Site name

Sotkajärvi ja Helkalansuo-Kalettomansuo

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.323600
Latitude:65.334400

2.2 Area [ha]

845.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      208  0.00 
3210  info      225  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
6450  info      40  0.00 
7230  info      1.75  0.00 
7310  info      448  0.00 
9050  info      0.18  0.00 
91D0  info      85  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta    11  11   
BA056Anas clypeata    11   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis     
BA091Aquila chrysaetos     
BA222Asio flammeus    11   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    51  100   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    250  500   
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica     
BA127Grus grus    11  50   
BA127Grus grus     
BA177Larus minutus    30  60   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    20  20   
BA179Larus ridibundus    11  50   
BA150Limicola falcinellus    10   
BA272Luscinia svecica    10  20   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA152Lymnocryptes minimus    11   
BA066Melanitta fusca    11   
BA065Melanitta nigra    11   
BA068Mergus albellus    20  50   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    30  50   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    10  29   
BA151Philomachus pugnax    51  100   
BA140Pluvialis apricaria    11  50   
BA140Pluvialis apricaria    11  11   
BA006Podiceps grisegena     
BA006Podiceps grisegena     
BA193Sterna hirundo    12   
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    11  50   
BA194Sterna paradisaea     
BA108Tetrao urogallus     
BA161Tringa erythropus     
BA161Tringa erythropus    51  100   
BA166Tringa glareola    15  36   
BA166Tringa glareola    100  250   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A295Acrocephalus schoenobaenus    120  120           
A052Anas crecca    101  250           
A050Anas penelope    51  100           
A053Anas platyrhynchos    51  100           
A067Bucephala clangula    51  100           
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
A153Gallinago gallinago    51  100           
A070Mergus merganser    51  100           
A160Numenius arquata    11  50           
A158Numenius phaeopus    11  50           
A548Perisoreus infaustus             
Pinguicula villosa                   
Tofieldia pusilla                   
A164Tringa nebularia    11  50           
A142Vanellus vanellus    11  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0644.00
N0753.00
N102.00
N161.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sotkajärvi on Iijoen sivuhaaran Hiastinjoen järvilaajentuma. Järven keskisyvyys vaihtelee 0.3-0.9 metrin välillä. Järvessä on rikas vesikasvillisuus ja mm. tulvaniittysaaria, joissa on saravaltaisia tulvaniittyjä. Sotkajärvessä kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja hyvin kehittyneet; ruoko- ja järvikaislakasvustoja on runsaasti. Järvi on tärkeä kotitarvekalastus- ja metsästyspaikka. Sotkajärveen liittyy Kalettomansuo, joka on keskustaltaan mesotrofinen aapasuo. Sotkajärven eteläpuolella oleva Helkalansuo edustaa karumpaa aapasuoyhdistymää. Helkalansuolta-Kalettomansuolta löytyy myös ravinteisia lettoja runsaasti. Molemmat suot ovat runsasrimpisiä soita, joissa aapasoiden rimpi-jännerakenne tulee selvästi esille. Sotkajärven Pöllänjokisuisto sekä Vasikkasaari ja Kotiniemi: Keskellä Sotkajärveä on Pöllänjoen suisto tulvaniittyineen. Järven puolella on järvikortteikkoja ja vesi- ja viiltosaravaltaisia niittyjä. Ylempänä niityillä ovat heinävaltaiset (viitakastikka, ruokohelpi, nurmilauha) tul-vaniityt vallitsevia. Kuivemmilla kohdilla on pienruohoisia niittyjä (mesimarja, siankärsämö, punanata). Sot-kajärven luusuassa sijaitsevissa Vasikkasaaressa ja Kotiniemessä niityt ovat kastikka- ja saravaltaisia. Vasikkasaaressa on raivattu pajukkoa vuonna 1988 ja siitä lähtien niitetty lähes vuosittain. Kotiniemi kasvaa tiheää lehtipuu- ja pajupensaikkoa. Suistosaaret ovat kosteikkolintujen tärkeitä pesimäpaikkoja. Varhain keväällä sulaviin jokiuomiin ja suistoon kerääntyy runsaasti joutsenia ja muita varhain saapuvia vesilintuja. Alueella on huomattavaa alueellista merkitystä.

4.2 Quality and importance

Sotkajärvellä pesii vuosittain 30-35 lintuvesille luonteenomaista lajia. Lajisto koostuu edustavasta joukosta vesilintuja ja kahlaajia. Suojelun kannalta tärkeimpiä lajeja ovat levinneisyytensä reuna-alueella esiintyvät ruskosuohaukka, pikkulokki, heinätavi ja lapasorsa. Sotkajärvi on myös merkittävä kahlaajien, sorsien ja joutsenten muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue. Levähtävien joutsenten ja muiden vesilintujen määrät voivat kohota satoihin yksilöihin. Sotkajärvi muodostaa yhdessä ympäröivien soiden kanssa harvinaisen luontokokonaisuuden. Helkalansuo ja Kalettomansuo kuuluvat parhaimpiin lintusoihin Pohjois-Pohjanmaalla. Helkalansuolla pesii vakinaisesti noin 10 kahlaajalajia ja vesilinnuista mm. joutsen. Kalettomansuolla pesii ainakin 25 soille tyypillistä lintulajia. Suolla pesii myös noin 60 parin lokkikolonia ja alueen kahlaajalajisto on monipuolinen. Pöllänjokisuiston tulvaniityt on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Vasikkasaari ja Kotiniemi on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi. Sotkajärvi kuuluu Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema-alueeseen. Alueeseen kuuluu edustavia aapasoita (Helkalansuo-Kalettisuo), joiden reunaosat (Natura-alueen ulkopuolella on monin paikoin ojitettu). Reunaosien ojitukset kuivattavat Natura-alueen reunaosia. Sotkajärvi suistoalueineen kuuluu luontotyyppiin Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Peruste D kasvilajeille kohtaan 3.3: alueellinen uhanalaisuus. Peruste C lintulajeille kohtaan 3.3: lajit sisältyvät Bernin sopimukseen. Peruste D lintulajeille kohtaan 3.3.: Lajit ovat olennainen osa kosteikkolintuyhteisöä. Pöllänjokisuiston tulvaniityt ovat pensoittumassa. Alueen tärkeimpien kohteiden hoito on aloitettu 2000-luvun alussa raivaamalla luhtaniityille levittäytynyttä pensaikkoa. Hoitoaluetta tulisi laajentaa tulevaisuudessa kattamaan koko arvokas alue. Vasikkasaari ja Kotiniemi vaativat myös säännöllistä pensaikon raivausta ja niittoa. Iijoen vesistön säännöstely aiheuttaa vedenpinnan laskua kesäaikaan, minkä takia Sotkajärveä uhkaa rehevöityminen ja umpeenkasvu. Ojitukset Kalettomansuon ja Helkalansuon reunoilla vaikuttavat soiden reunoja kuivattavasti ja lisäävät puustoa. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään pääosin turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Alueella olevien luontotyyppien ja niillä esiintyvien lajien määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal54
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private46
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Seutukaavaliitto 1983: Iijokiselvitys. Ympäristövaikutukset, kasvillisuus. - Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton julkaisusarja A:63. (julkaistu artikkeli, avainsanat: kasvillisuus, Iijoki) Ohtonen, A. ja Pessa, J. 1991: Pudasjärven Sotkajärven linnustoselvitys vuonna 1991. - Ympäristökehys AY. 67 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: linnusto, Sotkajärvi) Ohtonen, A. & Pessa, J. 1994: Pudasjärven Sotkajärvi - lintuvesi Iijoessa. - Aureola 19:117-129. Vainio, M.& Kekäläinen, H. (toim.) 1997: Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 44. 245s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: perinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, Pohjois-Pohjanmaa) BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1990 ja v.1991. Pessa, J. 2000. Lintuvesien tila Pohjois-Pohjanmaalla. Julkaisematon raportti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Ohtonen, A. ja Pessa, J. 1991: Pudasjärven Sotkajärven linnustoselvitys vuonna 1991. - Ympäristökehys AY. 67 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: linnusto, Sotkajärvi) Aureola -lehden vuosikerrat ja vuosikirjat 1990-2002. Julkaisija Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. Arkistotiedot Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista FINIBA- (Suomen tärkeät lintualueet) ja IBA- (kansainväli-sesti tärkeät lintualueet) kohteista. Aineistoa säilytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesi-inventointeihin perustuvat tietolomakkeet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Havaintoaineisto kerätty pääosin vuonna 1999. Yhteyshenkilö Jorma Pessa. Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981:32. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen arkistotiedot vuosilta 1985-1995. Tietokantatäydennys 2016: Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja rekisterit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0095.00
FI165.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Sotkajärvi on mukana valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa. Alue on Pohjois-Pohjanmaan maa-kuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Helkalansuo ja Kalet-tomansuo eivät sisälly suojeluohjelmiin. Sotkajärven ja Helkalansuon - Kalettomansuon suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja/tai vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY