Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1103822

1.3 Site name

Saarilampi

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.436100
Latitude:65.551100

2.2 Area [ha]

117.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.35  0.00 
7140  info      2.5  0.00 
7310  info      3.5  0.00 
9010  info      93.4  0.00 
91D0  info      14.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Diplomitoporus crustulinus                   
Fomitopsis rosea                   
Lentinellus castoreus                   
Phellinus chrysoloma                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Skeletocutis odora                   
Skeletocutis stellae                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0722.00
N1777.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Saarilammen alue on pääosin kosteapohjaista vanhaa kuusimetsää. Pienialaisuudestaan huolimatta kohde on edustava jäänne vanhasta luonnonmetsästä. Alueella esiintyy eri lahoamisvaiheessa olevaa kuusimaapuuta keskimäärin n. 50 runkoa/hehtaari; pistemäisesti esiintyy jopa 200 runkoa/ha. Lahopuusto on rinnankorkeusläpimitaltaan pääosin n. 20 senttimetrin paksuista. Järeää (rinnankorkeusläpimitta > 30 cm) esiintyy alle 10 runkoa/hehtaari. Lahopuustoiset osat ovat tuoreita kankaita ja osaksi myös korpisoita. Merkkinä aiemmin tehdyistä hakkuista ovat vanhat lahonneet kannot. Kohteen monipuolisuutta lisäävät luonnontilaiset korpi-, räme- ja nevasuot sekä aluetta halkova Riihioja.

4.2 Quality and importance

Saarilammen alue edustaa monimuotoista boreaalisen luonnonmetsän kokonaisuutta soineen ja pienvesineen. Alueelta on löydetty 7 vanhan metsän indikaattorikääväkästä. Lisäksi alueelta on löydetty uhanalaisiin sieniin lukeutuvaa karvasahahelttaa. Alue on Pohjanmaan Luonnonvarasuunnitelman laadinnan yhteydessä Metsähallituksen päätöksellä v. 1999 perustettu suojelumetsä. Alueella ei ole välittömiä uhkatekijöitä, joskin Natura-aluetta ympäröivien metsien hakkuut vaikuttavat pienialaisesti alueen metsien pienilmastoon. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lehtelä, M. 2000: Natura-maastoinventointilomakkeet. Metsähallitus, Pudasjärvi. Eskola, T. ym. 1998: Syötteen alue-ekologinen suunnitelma. 75 s. Metsähallitus, metsätalous. Parikka, H. ym. 1999: Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma. 123 s. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 26. V. 2014 lisäykset: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI13100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Metsähallituksen päätöksellä 1999 perustettu suojelumetsä. Toteutuskeinona luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ei ole tehty (ei tarvetta tehdä).
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY