Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1104801

1.3 Site name

Heikkilän laitumet

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.735000
Latitude:64.439400

2.2 Area [ha]

1.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.12  0.00 
6450  info      0.05  0.00 
6510  info      0.16  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bistorta vivipara                   
Carum carvi                   
Fragaria vesca                   
Glyceria fluitans                   
Hypericum maculatum                   
Leucanthemum vulgare                   
Nardus stricta                   
Pimpinella saxifraga                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0926.00
N1012.00
N1512.00
N1618.00
N2322.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Heikkilän laitumet muodostuvat kolmesta Siikajokivarressa sijaitsevasta vanhasta niittylaidunalueesta. Ali-Heikkilä-Heikkilä-Yli-Heikkilä muodostavat joenrantaan yhtenäisen nauhamaisen kokonaisuuden. Alimpana jokivarressa itärannalla vanhan ja uuden jokitörmän välisellä tasanteella sijaitsee Ali-Heikkilän joenrantaniitty. Niityn kohdalla Siikajoki virtaa loivana koskena ja tasainen niitty viettää loivasti kohti jokea. Törmän päällä on viehättävää maaseutuasutusta; mm. tilan komeista vanhoista punamullalla maalatuista rakennuksista koostuva umpipiha. Alue ei ole koskaan ollut laitumena, mutta sitä on niitetty ainakin 1920-luvulta lähtien kerran kesässä. Niityn kasvillisuus on harvinaistunutta tuoretta pienruohoniittyä, jota tuoksusimake vallitsee. Tuoksusimakkeen ohella niittyä luonnehtivat nurmitatar, pikkulaukku, ahopukinjuuri, päivänkakkara, aho-orvokki ja nurmirölli. Huomionarvoisia lajeja ovat lisäksi jäkki ja ahomansikka. Lajistoltaan niityn kasvillisuus vaihtelee mosaiikkimaisesti, paikoin on mm. puhtaita puna-apila- ja pikkulaukkukasvustoja, niityn yläosassa on runsaasti lampaannataa. Vähäinen puusto ja pensasto on keskittynyt alueen kaakkoiskulmaan. Heikkilän laitumet ja niitty sijaitsevat seuraavina ylävirtaan. Matalaksi nyhdetty lehmälaidun ja viereinen pienruohoniitty luovat monipuolista rantamaisemaa. Laidunnus on jatkunut ainakin 30 vuotta, mahdollisesti yli sata vuotta. Kasvillisuus pienruohoniityssä on mosaiikkimaisesti vaihtelevaa: laikuittain vallitsevat mm. nurmirölli, hiirenvirna ja kumina. Laitumilla kasvaa muutamia huomionarvoisia kasvilajeja, kuten nurmitatar, ahopukinjuuri, päivänkakkara ja ojasorsimo. Rannassa on kapealti tulvaniittyä. Välialue Heikkilä - Yli-Heikkilä on kapea ja jyrkkä ja sillä on runsaasti korkeita harmaaleppiä. Se on kasvillisuudeltaan lähinä hakaa. Yli-Heikkilän laidun oli ennen vanhaan niittokäytössä. 1950-luvulta lähtien on alueella laiduntanut nautakarjaa. Alueen puusto on hakattu. Laidunnus on loppunut 1990-luvun lopulla ja alue on nyt osa peltonurmea. Alueen ranta on osin muuttunut tulvasuojausten vuoksi.

4.2 Quality and importance

Ali-Heikkilän tila vanhoine rakennuksineen sekä koko Siikajokivarren viljelysmaisema-alue ovat Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja kuuluvat Mankila-Sipolan maisema-alueeseen. Natura-alueeseen sisältyy kolme valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemakohdetta: Ali-Heikkilän joenrantaniitty ja Heikkilän laitumet ja niitty ovat maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja ja Yli-Heikkilän laidun paikallisesti arvokas perinnebiotooppi. Kohdassa 3.3. mainitut kasvilajit ovat tyypillisiä ja edustavia perinnebiotooppien lajeja. Lisäksi jäkki on valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen käytössä ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueen luontotyyppien tila säilytetään ja osin luontotyyppien laatua parannetaan hoitotoimin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Hi
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Vainio, M. & Kekäläinen, H. (toim.): Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat:190-193. Maastoinventointi J. Markkola 2000, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Niemelä, M. & Ojala, E. 1994: Perinnemaisemaprojektin maastomuistoonpanot 23 s. Säilytys Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Tietokantatäydennys 2016: Degerman, A. 2011: Maastoinventointiraportti (käynti 08/2011). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa Ali-Heikkilä ja Heikkilä on luokiteltu maakunnalliseen ja Yli-Heikkilä paikalliseen arvoluokkaan. Toteutuskeinona sopimus.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY