Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1105407

1.3 Site name

Latva - Korte - Kärppävaara

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.035000
Latitude:65.679400

2.2 Area [ha]

2041.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.7  0.00 
3260  info      7.2  0.00 
6430  info      10  0.00 
7160  info      0.00 
7230  info      6.5  0.00 
7310  info      403  0.00 
8220  info      1.5  0.00 
9010  info      1388  0.00 
9050  info      20  0.00 
91D0  info      254  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans    10  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia primaeva                   
Phellinus populicola                   
Tayloria lingulata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0718.00
N102.00
N1777.00
N181.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue kuuluu Syötteen kansallispuistokokonaisuuteen. Se koostuu pääosin laajoista vanhoista kuusimetsistä, ojittamattomista soista ja edustavista pienvesistä. Alueeseen sisältyy pienialaisia nuoria kasvatusmetsiä, jotka ovat sisällytetty kansallispuistoon ja Natura-alueeseen ekologisesti yhtenäisemmän rajauksen aikaansaamiseksi.

4.2 Quality and importance

Alueelle on luonteenomaista erilaisten metsänkehitysvaiheiden jatkumo ja erilaisten biotooppien kirjo. Kuusivaltaiset lakialueet edustavat alueen parhaimmistoa, joskin vanhan metsän arvot ovat alavia maita vähäisempiä metsän harvuuden ja vähäisen lahopuumäärän vuoksi. Alueen itäosassa on luontaisesti kehittyneitä lehtipuuvaltaisia metsiköitä, joissa erityisesti haavan osuus on merkittävä. Tällaisia pioneeripuulajivaltaisia metsiköitä ei esiinny näin laajoina muilla Pohjanmaan vanhojen metsien alueilla. Lukuisat lähteet, lehdot ja lehtomaiset kankaat ja kalliot tuovat lisäarvoa alueen metsille. Kohteeseen sisältyy kohtalaisen eheä Ohtaojan valuma-alue sekä Yökummunojan ympäristössä pienvesien suojeluohjelmaan ehdotettuja kohteita. Alueella esiintyy useita vanhan metsän lajeja. Alue on myös merkittävä liito-oravan esiintymisalue. Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty alueellisesti uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Luontotyyppien, lajien elinympäristöjen tai populaatioiden määrää lisätään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Keränen, E. & al. 1999: Loukusa-Kosto -alue-ekologinen suunnitelma. Metsähallitus, metsätalous Rajasärkkä A. 1995: Pohjanmaan puistoalueella tehdyt maalinnuston linjalaskennat. Metsähallitus. Karp, Turunen 1993: Pohjois-Suomen metsien luonnonarvojen inventointi, yleiskuvauslomake. Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016: Lehtelä, Markku ja Turunen, Teija 2006: Syötteen kansallispuiston palojatkumusuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Alue sisältyy Syötteen kansallispuistoon.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lehtelä, Markku ja Turunen, Teija 2006: Syötteen kansallispuiston palojatkumosuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Metsähallituksen asianhallinnan numero 2165/42/2006. Metsähallitus 2005: Syötteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksem luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 2.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY