Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1106001

1.3 Site name

Niittysuo-Siiransuo

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.823900
Latitude:65.009700

2.2 Area [ha]

2485.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      35  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7310  info      1996  0.00 
9010  info      28  0.00 
91D0  info      264  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA039Anser fabalis    10   
BA222Asio flammeus    10   
BA061Aythya fuligula     
BA082Circus cyaneus               
BA038Cygnus cygnus     
BA542Emberiza rustica               
BA098Falco columbarius     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus    15  20   
BA179Larus ridibundus          DD 
BA150Limicola falcinellus               
BA152Lymnocryptes minimus    10   
BA151Philomachus pugnax    10  20   
BA140Pluvialis apricaria    30  40   
BA007Podiceps auritus     
BA193Sterna hirundo     
BA107Tetrao tetrix    30  40  cmales   
BA108Tetrao urogallus    20  40   
BA161Tringa erythropus    10   
BA166Tringa glareola    51  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
A105Lagopus lagopus    30  30           
A340Lanius excubitor      10           
A158Numenius phaeopus    20  30           
A275Saxicola rubetra      20           
A164Tringa nebularia    30  40           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0787.00
N1711.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Niittysuo ja Siiransuo muodostavat yhdessä laajan aapasuosysteemin Kiiminkijoen pohjoispuoliselle vedenjakajaseudulle. Tämän aapasuosysteemin keskeiset ojittamattomat osat sisältyvät Niittysuo-Siiransuon Natura-alueeseen. Alue on jokseenkin yhtenäinen suomaisema, jossa pienehköt luode-kaakko- suuntaiset moreeniselänteet kohoavat tasaisin välein saarekkeiksi avosoiden keskelle. Suoaltaisiin kerääntyy vesiä melko suppeilta aloilta ja vedet virtaavat rimpi- jänne – kuvioisia aapasuokeskustoja myöten kohti reunamien puroja ja pikkujokia. Suurella osalla aluetta tyypillinen virtaussuunta on idästä länteen, siis osin alueella olevan vedenjakajan suuntaan, siitä pohjoiseen ja etelään haarautuen. Aapasoiden keskusosissa vallitsevat säännöllisesti jänteiset, saraiset rimpinevat niillä osin, missä vedet suolla virtaavat yhteen suuntaan. Alueelle on kuitenkin hyvin tyypillistä, että aapasoita myöten virtaavien vesien haarautumiskohdille on muodostunut poikkeuksellisen laajoja avovetisiä rimpialueita, joissa jännekuviointi hajoaa. Kangasmaiden pienuuden, suppeiden valuma-alueiden sekä moreenimaalle tyypillisen pohjavesien virtauksen niukkuuden vuoksi suot ovat karun puoleisia ja koostuvat alueen aapasoiden tyypillisimmästä suotyypeistä. Kangasmaiden ja vedenjakajien tuntumassa on karuja, rahkaisia rämeitä ja nevarämeitä, pienialaisesti rahkaisia keidassuo-osiakin. Aapasoiden keskiosissa vallitsevat rimpinevat, joiden ravinteisuustaso vaihtelee karun (oligotrofia) ja keskiravinteisen (mesotrofia) välillä. Lähteisyyttä tai lettoisuutta ei alueella ole merkittävästi havaittu, ei myöskään laajempia korpia. Paikoin aapasoiden keskellä on pieniä laskupurottomia suolampia ja etelässä suojelualue ulottuu kapeana kiilana pieneen Korpisen järveen asti. Siiransuon länsipuolinen Tukkimaa on boreaalista luonnonmetsää. Muutoin Natura-alueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia entisiä talousmetsiä, joiden rakennetta on pyritty osalla aluetta palauttamaan lähemmäs luonnontilaa ennallistamispoltoilla.

4.2 Quality and importance

Niittysuo-Siiransuo on erittäin edustava ja linnustollisesti arvokas aapasuokokonaisuus, johon useat lammet ja metsäsaarekkeet tuovat vaihtelua. Siiransuolla on useita edustavia rimpisiä aapasoita. Alueella vallitsevat karut suotyypit. Siiransuo kuuluu Suomen parhaimpiin lintusoihin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Sipola, P. & Rautikainen, M. 1991: Raportti kesällä 1991 suoritetusta soidensuojelualueiden linnustoselvityksestä: Niittysuo, Utajärvi. - Julkaisematon raportti. Metsähallitus. Rajasärkkä, A. 1994: Pohjanmaan puistoalueen ls-alueiden maalinnusto. - Julkaisematon selvitys. Metsähallitus. Rajasärkkä, A. 1996: Pohjanmaan puistoalueen linnuston linjalaskennat 1996. - Julkaisematon selvitys. Metsähallitus. IBA-selvitykset. Lähteet vuoden 2000 jälkeen: Siekkinen, J. 2004: Niittysuo-Siiransuon (Utajärvi) Natura 2000 -alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 1953/42/2004. Rehell, S. 2011: Niitysuo-Siiransuo. Soiden ennallistamissuunnitelma luontopalvelujen alueelle sekä tarkastelu mahdollisuuksista palauttaa aapasoiden vesitaloutta yhteistyössä Metsähallituksen metsätalouden kanssa. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 4702/42/2011. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Metsähallituksen petolinturekisteri

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0080.00
FI0320.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Niittysuo on soidensuojelualue (asetus n:o 801/85), Siiransuo ei ole mukana suojeluohjelmissa. Siiransuon suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Siekkinen, J. 2004: Niittysuo-Siiransuon (Utajärvi) Natura 2000 -alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 1953/42/2004. Rehell, S. 2011: Niitysuo-Siiransuo. Soiden ennallistamissuunnitelma luontopalvelujen alueelle sekä tarkastelu mahdollisuuksista palauttaa aapasoiden vesitaloutta yhteistyössä Metsähallituksen metsätalouden kanssa. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon suunnitelma, Dno MH 4702/42/2011.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY