Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI1106002

1.3 Site name

Ahmasjärvi

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.431900
Latitude:64.644200

2.2 Area [ha]

417.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10  30   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    10  20   
BA222Asio flammeus         
BA222Asio flammeus       
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    18  18   
BA061Aythya fuligula    75  200   
BA062Aythya marila    10   
BA081Circus aeruginosus         
BA081Circus aeruginosus        bfemales 
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    30  60   
BA038Cygnus cygnus     
BA540Emberiza aureola       
BA542Emberiza rustica       
BA098Falco columbarius       
BA098Falco columbarius       
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus     
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA001Gavia stellata       
BA127Grus grus    10   
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    150  400   
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    75  75   
BA179Larus ridibundus    75  150   
BA272Luscinia svecica     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra    20  50   
BA068Mergus albellus    75  140   
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava     
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    10   
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA193Sterna hirundo    10  10   
BA193Sterna hirundo    30  40   
BA194Sterna paradisaea    20  20   
BA194Sterna paradisaea    15  15   
BA107Tetrao tetrix    10   
BA161Tringa erythropus    10  20   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    15  30   
BA162Tringa totanus     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0693.00
N077.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ahmasjärvi on Pohjois-Pohjanmaan lakeuden matala, osin hiekkapohjainen, osin muta- ja liejupohjainen järvi. Ahmasjärvi kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen. Ahmasjärven länsiosan ympäristössä on graniitteja ja itäosan ympäristössä kiilleliuskeita. Koillispäässä on arkooseja. Paksut hiekkakerrokset, osin turvemaat, ympäröivät järveä. Järven rannat rajoittuvat pääosin peltoihin. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat melko yhtenäiset, järvikorte- ja paikoin järviruokokasvustot ympäröivät miltei koko järveä. Järvestä on tavattu alueellisesti vaarantunutta pitkälehtivitaa. Ahmasjärvellä pesii runsaslukuinen ja monilajinen vesi- ja rantalintuyhteisö. Kohteella on myös alueellisesti huomattava merkitys vesilintujen muutonaikaisena levähdysalueena.

4.2 Quality and importance

Ahmasjärvellä pesii säännöllisesti lähes 30 kosteikoille ominaista lintulajia. Vuosien 1999-2011 aikana alueella on pesinyt yhteensä lähes 40 kosteikkolintulajia. Pesimälinnustossa suojelullisesti merkittävimpiä lajeja ovat tukkasotka, jouhisorsa, punasotka, pikkulokki ja naurulokki. Muuttoaikoina Ahmasjärvelle kerääntyy huomattavia määriä vesilintuja; runsaslukuisimpia lajeja ovat isokoskelo, telkkä ja tukkasotka. Alueella levähtää säännöllisesti kymmeniä uiveloita, mustalintuja, pilkkasiipiä, alleja ja toisinaan lapasotkiakin. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: •alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, •alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään tarvittaessa hoitotoimenpiteillä, •lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ja elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Nyyssönen, R. 1951-1952: Tutkimuksia vesikasvistosta ja -kasvillisuudesta Kalajoen Haapajärvessä (KP) ja Utajärven pitäjän Ahmas-, Juorkunan- ja Särkijärvessä (PP). Tietokantatäydennys 2016: Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Hyvärinen, M. & Timonen, S. 2009: Ahmasjärven Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3. 68 s. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Ahmasjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on Pohjois-Pohjanmaan vahvistetussa seutukaavassa merkinnällä My-ls. Ahmasjärven suojelu toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hyvärinen, M. & Timonen, S. 2009: Ahmasjärven Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY