Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1106602

1.3 Site name

Räkäsuo

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.292200
Latitude:64.873600

2.2 Area [ha]

2631.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      1.219  0.00 
6270  info      0.943  0.00 
7110  info      218  0.00 
7140  info      6.7  0.00 
7310  info      1995  0.00 
9010  info      38  0.00 
9080  info      0.485  0.00 
91D0  info      384  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA054Anas acuta    16  16   
BA054Anas acuta     
BA039Anser fabalis    28  28   
BA039Anser fabalis     
BA222Asio flammeus     
BA222Asio flammeus     
BA104Bonasa bonasia    30  60   
BA215Bubo bubo     
BA082Circus cyaneus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica    40  70   
BA099Falco subbuteo     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA096Falco tinnunculus     
BA001Gavia stellata     
BA001Gavia stellata     
BA127Grus grus    16  16   
BA127Grus grus    11   
BA338Lanius collurio     
BA150Limicola falcinellus    10   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA065Melanitta nigra     
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    150  250   
BA277Oenanthe oenanthe    10   
BA072Pernis apivorus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    21  21   
BA151Philomachus pugnax    25  40   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria     
BA140Pluvialis apricaria    16  23   
BA193Sterna hirundo     
BA457Strix nebulosa     
BA456Surnia ulula     
BA107Tetrao tetrix    35  50   
BA108Tetrao urogallus    10  25   
BA161Tringa erythropus     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    120  180   
BA166Tringa glareola    24  24   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Alnus glutinosa                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Hammarbya paludosa                   
Inonotus rheades                   
A548Perisoreus infaustus             
Platanthera bifolia (subsp. latiflora)                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0787.00
N162.00
N172.00
N199.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Räkäsuo on aapasuon lisäksi keidassuon sisältävä Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeen suo. Kallioperässä on arkoosigneissejä. Maalaji on pääosin turve. Aapasuoalueella esiintyy rimpinevoja, kalvakkanevoja ja karuja rämeitä. Länsiosassa Sarvisuon-Heinäjoen tienoilla tavataan luhtaisen ja rimpisen aapasuokokonaisuuden yhteydessä eri kokoisia kangasmaasaarekkeita. Niistä osa on vanhaa kuusikkoa kasvavaa luonnonmetsää. Kankaiden reunoilla on korpia usein laajasti. Parissa kohdassa on komeita ja suhteellisen laajoja tervalepikoita, joissa on sekä tervaleppäkorpea että märkää tervaleppäluhtaa. Rajaukseen sisältyy varsin suuri osa Heinäjoesta ja sen valuma-alueesta. Tämä on nykyisellään hyvin ehjä ja luonnontilainen vesistö, jota ei ole perkauksella tai laajoilla ojituksilla muutettu. Heinäjoen ympäristöt ovat hyvin tulvaisia. Etenkin varsinaisen Räkäsuon alapuolisella osalla joen varsilla on kauttaaltaan märkää avoluhtaa. Laajan Sarvisuon eteläosassa joki mutkittelee aapasuolla ja tänne on muodostunut hyvin laaja ja erikoinen luhta-alue. Jokiuoma hajoaa paikoin useaan osaan, paikoin häviää kokonaan ja virtaa parhaimmillaan usean sadan metrin levyisessä juotissa. Eniten täällä on avoluhtia, mutta myös puustoisia hieskoivuluhtia tavataan monin paikoin esim. saarekkeiden tuntumassa. Räkäsuon pesimälinnusto on monipuolinen sisältäen tyypillisten suolintulajien lisäksi joukon vaateliaita lajeja.

4.2 Quality and importance

Räkäsuon alue on laajana ja luonnontilaisena suokokonaisuutena merkittävä. Alueella on hyvin edustettuna karu suokasvillisuus. Lintulajisto, etenkin kahlaajalajisto, on monipuolinen. Räkäsuon suoyhdistymä on selvästi soidensuojelun perusohjelman tasoa. Heinäjoki on nykyisellään Pohjois-Pohjanmaan oloissa poikkeuksellisen luonnontilaisena ja edustavana säilynyt vesistökokonaisuus. Sen erikoispiirteitä ovat valuma-alueen hyvin laajat, ojittamattomat suot sekä tulva-alueiden erittäin laajat luhdat. Peruste D kasveille kohdassa 3.3: Suovalkku alueellisesti uhanalainen laji, muut alueellisesti harvinaisia tai indikaattorilajeja. Alueen reunojen soiden ojituksilla on jonkin verran vaikutusta alueen reunan vesitalouteen ja puustorakenteisiin. Kivennäismaasaarekkeiden metsienkäsittelyllä ei ole vaikutuksia suoyhdistymän vesitalouteen, mutta ne voivat jonkin verran muuttaa alueen lintulajistoa. Metsäsaarekkeiden hakkuut heikentävät maisemaa. Heinäjoen koko vesistöalueella tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa joen ja sen laajojen tulva-alueiden luonnontilaan. Natura-alueen sisällä olevia vanhoja ojitusalueita on ennallistettu ojia täyttämällä ja patoamalla vuosina 2005 ja 2012. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, -luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal70
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private30
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lähdesmäki, P. 1986: Lintukantojen muutoksista suobiotoopeilla Ylikiimingin Räkäsuolla 10 vuotta kestäneiden ympärivuotisten laskentojen perusteella. - Aureola 13:78-85. (julkaistu artikkeli, avainsanat: lintukannat, suot) Knihtilä, J. 1995: Räkäsuo suojeltiin, Oulu saa turvetta muilta soilta vastineeksi menetyksestä. -Kaleva 12.10.1995. (julkaistu artikkeli, avainsanat: luonnonsuojelualue, linnusto, suoyhdistymä) Lähdesmäki, P. 1995: Lintuyhteisöjen rakenteesta ja lajitiheyksistä eri suotyypeillä Pohjois-Suomen aapasuoalueella Ylikiimingissä, Muhoksella ja Utajärvellä. -Aureola 20:60-67. (julkaistu artikkeli, avainsanat: linnusto, suotyypit) BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1978-96. Rehell, S. 2000: Räkäsuon maastoinventointilomakkeet. Säilytyspaikka Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-kus. Arkistotiedot Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevista FINIBA- (Suomen tärkeät lintualueet) ja IBA- (kansainväli-sesti tärkeät lintualueet) kohteista. Aineistoa säilytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Yh-teyshenkilö Jorma Pessa. Lähteet vuoden 2000 jälkeen: Rehell, S. 2008: Räkäsuo (FI1106602) Soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon, Dno MH 5991/42/2008. Ahola, U. 2013: Räkäsuon (FI1106602) perinnebiotooppien hoitosuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon, Dno MH 3138/42/2012. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0075.00
FI1625.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Räkäsuo ei sisälly valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväksymäs-sä maakuntakaavassa alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Alueella on yksityismaiden luonnonsuojelu-alueita noin 716 hehtaaria. Räkäsuon alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rehell, S. 2008: Räkäsuo (FI1106602) Soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon, Dno MH 5991/42/2008. Ahola, U. 2013: Räkäsuon (FI1106602) perinnebiotooppien hoitosuunnitelma. Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut. Julkaisematon, Dno MH 3138/42/2012.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY