Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200054

1.3 Site name

Joutensuon - Mustosensuon alue, Myllykoski ja Hiidenkirkko

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.033900
Latitude:64.665600

2.2 Area [ha]

2112.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      109  0.00 
3210  info      2.4  0.00 
3260  info      4.43  0.00 
7140  info      9.64  0.00 
7160  info      0.242  0.00 
7230  info      77.5  0.00 
7310  info      742  0.00 
8220  info      1.364  0.00 
9010  info      740  0.00 
9050  info      0.224  0.00 
91D0  info      632  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta             
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia pulvinascens                   
A082Circus cyaneus             
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Equisetum hyemale                   
Galium triflorum                   
A640Larus fuscus fuscus             
A260Motacilla flava                   
A548Perisoreus infaustus    11  50           
Phellinus populicola                   
A151Philomachus pugnax             
A241Picoides tridactylus    11  50           
A108Tetrao urogallus    11  50           
A166Tringa glareola    51  100             
Woodsia ilvensis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0745.00
N1749.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rajausalue koostuu Joutensuon - Mustosensuon soidensuojelualueesta, siihen liittyvistä seutukaavan suojeluvarauksesta ja vanhan metsän kohteesta sekä kahdesta erillisestä alueesta, Myllykoskesta ja Hiidenkirkosta. Joutensuon - Mustosensuon soidensuojelualue käsittää harjuja ja niiden välisiä soita, jotka laajemmin kuuluvat Kainuun aapasoiden suoyhdistymätyyppivyöhykkeeseen. Seudun suurimmalla suolla, Joutensuolla, on vaihtelevia nevatyyppejä, mutta pääosin se on ruohoista rimpinevaa. Suota on aikoinaan niitetty, minkä voi päätellä vanhoista haasian pohjista. Laiteilla on ruohoisia nevakorpia ja paikoin myös kapeita rahkarämeosia. Palosuolla on ruohoisia rimpinevoja ja lyhytkortisia kalvakkanevoja, reunaosissa myös suursaranevoja. Mustosensuo on samoin ruohoista rimpi- ja suursaranevaa. Soiden väliin jäävä Mustosensärkkä on pitkä ja kapea harjumuodostelma. Alueen pohjoisosissa on pienempiä rimpinevoja, lyhytkortisia kalvakkanevoja, rahkanevoja sekä neva- ja rahkarämeitä, joilta voi saada runsaita hillasaaliita. Alueeseen kuuluu muutamia lampia, puroja ja osa Säynäänjoesta. Joen varrelta löytyy ruoho- ja heinäkorpia. Alueen länsiosan Kuikkalammet ovat kirkasvetisiä lampareita rahkarämeen keskellä. Kivennäismaiden osuus alueen pinta-alasta on huomattava. Kankaat ovat pääosin laajoja, kuivahkoja kankaita ja metsiköt ovat kohtalaisen iäkkäitä. Suojelualueen itäpuoliset kankaat ovat mäntyvaltaisia, paikoin kuusivaltaisia ja koivua on noin viidesosa. Joutensuon - Mustosensuon laajennusosan metsät on vaihtelevasti käyty läpi harsintahakkuin ja ne ovat nyt eriasteisesti kuusettuvia männiköitä. Kuvioiden reunoilla, soistumissa, korvissa ja paikoin kankailla näkyy kuitenkin luonnontilaisuutta ilmentäviä aihkeja, keloja ja maapuita. Lehtipuita on koko alueella vähän. Pohjoisosassa on mänty-koivusekametsää ja joitakin tuoreita uudistusaloja. Toisaalta siellä on lettosoita ja muutenkin monipuolista luontoa, vesistöjä rantoineen. Alueella sijaitseva Säynäjärvi on korteikkoa, saraa ja järviruokoa kasvava, osittain umpeenkasvava järvi. Laajennusalueeseen kuuluva Pieni-Kössö liittyy välittömästi soidensuojelualueeseen sijaiten Mustosensuon eteläpuolella. Alueen metsät voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin. Alueella on järeitä mäntymetsiä, joissa kuusi on vasta tulossa alta. Maapuuta on vähän. Soidensuojelualueesen puolestaan rajoittuu kuusivaltaisia rinnemetsiä, jotka ovat lehtipuisempia ja rehevämpiä. Haavat on kaulattu äskettäin. Maapuuta on runsaammin, lähinnä soidensuojelualuetta olevalla rinteellä. Alueella on runsaasti vanhoja palokantoja sekä palon jälkiä keloissa. Kaihlanen-lammen etelä- ja itärannoilla on lyhytkorsinevaa ja isovarpurämettä. Rantasuot ovat ojittamattomat. Kaihlasesta lähtevän ja Pieneen Hakojärveen laskevan Ala-Kaihlasjoen alajuoksulla on laaja myyränporraslehtokorpi. Kaihlasen eteläpuolella sijaitsevan Pahasuon pohjoisosassa on mesotrofista ruopparimpinevaa. Suolla on myös pienellä alueella keskustavaikutteinen rimpilettoräme. Hakojoessa sijaitsevan Myllykosken rannoilla sijaitsee rehevää suurruoho- ja suursaniaisvaltaista lehtoa, sekä koivuluhtaa. Jokea seuraa kapea lehto/suovyöhyke, minkä ulkopuolella on puolukka-mustikkatyypin metsää. Alue on luonnontilainen ja lajistossa tavataan myyränporrastaja lehtomataraa. Paikalla kasvaa myös uhanalaisia sammalia. Puusto on luonnontilaista ja sulkeutunutta. Alueella on lähde. Myllykoskessa on vanhan myllyn rauniot ja joen etelärannalla on merkkejä majava-asutuksesta. Hiidenkirkko on noin kolmesataaa metriä pitkä, komea ja karu rotko. Ympärillä on variksenmarja-puolukkatyypin mäntymetsää, joka näyttää joskus käsitellyltä. Alueella on sammaloituneita maapuita sekä kelomaapuita. Lähistöllä olevat suot ovat ojittamattomia ja melko karuja isovarpu-, pallosara- ja tupasvillarämeitä. Tervalahden eteläpuolella olevalla suolla on pienellä alalla keskustavaikutteista lettorämettä. Hiidenkirkon pohjoispuolella on mesotrofinen lähde. Alueen lajistosta mainittakoon vanhan metsän kääpälajit, lintudirektiivin liitteeseen I kuuluva uhanalainen laji sekä putkilokasvilajistosta mm. myyräporras, lehtomatara, karvakiviyrtti, kalkkimaariankämmekkä, suopunakämmekkä, pussikämmekkä.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mb
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016: MH:n luontotyyppi-inventointi. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto 1.1.2013. Luontodirektiivin raportointi 2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Suojelualueverkon maalinnuston linjalaskennat. Excel-taulukko. Metsähallitus. 15.4.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0050.00
FI0350.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Joutensuo - Mustosensuo on soidensuojeluohjelman alue, joka on toteutunut. Alueeseen liittyy Joutensuon - Mustosensuon vanhojen metsien suojeluohjelman alue. Murtovaara - Kuohusuo kuuluu seutukaavan suojelualuevaraukseen (soidensuojelualue) Alueiden suojelu tapahtuu luonnonsuojelulain nojalla. Ala-Kaihlasjoen alajuoksu ja Myllykoski eivät sisälly aiempiin suojeluohjelmiin. Alueiden suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain nojalla. Vesialueiden suojelussa sovelletaan vesilain säännöksiä. Hakokylän Hiidenkirkko on yksityismaan luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Joutensuon-Mustosensuon soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelun julkaisuja 10, Vantaa 1992. Vanhentunut.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY